Goed nieuws

Gis­ter had ik slecht nieuws te mel­den. Maar ik had ook aan­dacht aan goed nieuws kun­nen beste­den. Laat ik dat van­daag als­nog doen met de vol­gen­de aan­kon­di­ging die voor de mees­ten van jul­lie inmid­dels wel al oud nieuws zal zijn:

Deze aan­kon­di­ging volg­de kort nadat David Lynch een wei­nig tot de ver­beel­ding spre­ken­de tweet had gedeeld:

Dear Twit­ter Friends: That gum you like is going to come back in sty­le! #damn­good­cof­fee — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 3 okto­ber 2014

Het spe­ci­a­le aan deze actie was dat tege­lij­ker­tijd een zelf­de tweet werd ver­zon­den door Mark Frost (samen met David Lynch de beden­ker van Twin Peaks). Al snel werd de link gelegd naar een uit­spraak van Spe­ci­al Agent Dale Cooper:

When two sepa­ra­te events occur simul­ta­neous­ly per­tai­ning to the same object of inquiry we must always pay strict attention!

Niet veel later werd het offi­ci­eel bekend gemaakt. In 2016 komen er negen nieu­we afle­ve­rin­gen die vol­gens de eer­ste onbe­ves­tig­de geruch­ten zich zul­len afspe­len in de hui­di­ge tijd maar (ook) ver­der gaan bij de (open) ver­haal­lij­nen uit het twee­de sei­zoen. We kun­nen er op ver­trou­wen dat de nieu­we serie weer met de nodi­ge aan­dacht voor detail gemaakt zal wor­den getui­ge de obser­va­tie dat het tijd­stip van de Twin Tweets gelijk is aan het tijd­stip dat eer­der genoem­de Spe­ci­al Agent Dale Coo­per voor de eer­ste keer Twin Peaks bezocht. Need I say more… Dat bete­kent als van­ouds de afle­ve­rin­gen ontel­ba­re keren her­zien op zoek naar de onge­twij­feld vele ver­bor­gen aan­wij­zin­gen. En voor­dat het zover is van­zelf­spre­kend eerst tij­dens de komen­de win­ter­pe­ri­o­de als ver­plich­te kost voor­af de dvd’s van sei­zoen 1 & 2 bekij­ken om de serie opnieuw te onder­gaan. Als dat geen goe­de voor­uit­zich­ten zijn dan weet ik het ook niet meer.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

How I Rewi­red My Brain to Beco­me Flu­ent in Math (Sor­ry, edu­ca­ti­on refor­mers, it’s still memo­ri­za­ti­on and repe­ti­ti­on we need) — door Bar­ba­ra Oak­ley via nautil.us

The­re is an inte­res­ting con­nec­ti­on bet­ween learning math and sci­en­ce, and learning a sport. When you learn how to swing a golf club, you per­fect that swing from lots of repe­ti­ti­on over a peri­od of years. Your body knows what to do from a sin­gle thought—one chunk—instead of having to recall all the com­plex steps invol­ved in hit­ting a ball. In the same way, once you under­stand why you do some­thing in math and sci­en­ce, you don’t have to keep re-explai­ning the how to yourself eve­ry time you do it.

~ ~ ~