Warm hè!

Mocht iemand er aan twij­fe­len of 2014 als warm­ste jaar sinds men­sen­heu­ge­nis de boe­ken in zal gaan, dan nodig ik die scep­ti­cus uit om eens een keer­tje bij ons op bezoek te komen. Wij meten hier in okto­ber nog steeds de uit­zon­der­lij­ke tem­pe­ra­tuur van 40 gra­den Cel­si­us in huis!

De eer­lijk­heid gebied ons wel te zeg­gen dat de gevoel­s­tem­pe­ra­tuur een stuk lager ligt. Zo laag dat mijn Inge deze week op een avond aan mij vroeg of de ver­war­ming niet aan kon. Nou nee, dat ging dus niet auto­ma­tisch gebeu­ren vol­gens de ther­mo­staat. Ik stond er een tijd­je naar te kij­ken en besloot toen hand­ma­tig de gewens­te tem­pe­ra­tuur naar boven de veer­tig gra­den te bren­gen. Dat zou er voor moe­ten zor­gen dat de ver­war­ming als­nog aan zou slaan. Dacht ik.

Helaas was er een begren­zing inge­steld bij 31 graden.

Het leek er op dat de ther­mo­staat kapot was en de geme­ten 40 gra­den niet over­een kwam met de reë­le tem­pe­ra­tuur in huis. De vol­gen­de dag de leve­ran­cier van het kast­je gebeld. Na 31 minu­ten in de wacht te heb­ben gestaan (waar­bij ik me afvroeg wat de rela­tie met de begren­zing in de ther­mo­staat zou zijn) werd ik vrien­de­lijk te woord gestaan door een mede­wer­ker die me wist te ver­tel­len dat de ther­mo­staat kapot was en de garan­tie ver­lo­pen. Een nieu­we aan­schaf­fen van het­zelf­de type was niet moge­lijk omdat de pro­duc­tie ervan al sinds 2010 was gestopt. Ook had­den ze er geen voor­raad meer van. Mis­schien kon ik mijn geluk op markt­plaats beproe­ven. Wat ze wel voor mij in de aan­bie­ding had­den was de opvol­ger XYZ-123 Super­de­luxe met nog meer Toe­ter­sEn­Bel­len. Alleen past die (van­zelf­spre­kend voeg­de ik bereid­wil­lig toe) niet op de aan­slui­ting in de muur waar het oude kast­je op beves­tigd was.

Nadat ik hem uit­voe­rig had bedankt nam ik afscheid van de mede­wer­ker. Daar­na ging ik op zoek naar ver­war­mings­in­stal­la­teurs in de omge­ving van Arn­hem die hope­lijk kun­nen hel­pen om ons door dit warm­ste jaar uit de geschie­de­nis te loodsen.

~ ~ ~

4 reacties op “Warm hè!”

 1. De Chro­no­term IV is vol­gens mij nog steeds bij de Gam­ma en der­ge­lij­ke gewoon te koop 😉

  Ik zelf ben ech­ter over­ge­stapt al een tijd gele­den op een ande­re Honey­well, een modu­le­rend geval. Die zijn niet bij de Gam­ma te koop.

  1. Haha, het is inder­daad de Honey­well Chro­no­term IV. Ik had wat rond­ge­ke­ken op inter­net en zag zo snel niet dat ze nog te koop waren. Even los van het feit of we er nog een­tje kun­nen krij­gen is Inge al ‘in de ban’ geraakt van een uit­voe­ring die met zoge­naam­de zones werkt, zodat we niet het hele huis lopen te verwarmen.
   Ach, we zien wel. Het kan ook zijn dat die instal­la­teur komt aan­zet­ten met de Chro­no­term IV. Zijn we snel klaar 😉

 2. Dit is nou zo’n post die de reden is… nee
  Een post als deze is de reden dat ik … nee
  Kijk. Peter. Posts als deze, daar­om ben ik zo blij dat ik jou volg en je mag lezen. Gewoon genie­ten. Ook als is het, ver­moed ik, niet het type post waar jij het trotst op ben of het meest tevre­den. Het is het type post waar­van ik het mees­te geniet. 🙂
  (PS af en toe zit ik nog in de oude pete­pel­mo­dus en denk ik: zou het waar zijn? Is het echt? Heeft hij het niet ver­zon­nen? Net als vroeger).

  1. En een reac­tie als deze maakt me elke keer weer zo blij dat ik blijf schrij­ven en pos­ten. Natuur­lijk ben ik meer dan tevre­den wan­neer ik zo’n blog­post onli­ne zet. Ze horen hier thuis want het is de manier waar­op ik denk en schrijf. Het is alleen dat ik qua vari­a­tie ook ander werk wil pos­ten. Maar daar­voor ont­breekt me vaak de tijd. En dan kan ik me daar aan gaan erge­ren en rea­geer ik me af door mijn ande­re blog­posts soms min­der te gaan vin­den. Wat niet zo is. Ze zijn gewoon anders.

Reacties zijn uitgeschakeld.