Experimentje

Nog geen twintig dagen nadat ik iets te vieren had zijn we alweer 5000 spam­bericht­en verder. Vijf! Duizend! Het is dat ik de Akismet-plu­g­in zo goed vertrouw en daarom de afgevan­gen bericht­en zon­der nad­er te bek­ijken met één klik op de prul­len­bak durf te ver­wi­jderen, anders zou ik er ook nog onevenredig veel tijd in moeten stop­pen om ze alle­maal door te lopen of het inder­daad wel spam is. Ik moet er niet aan denken.

Ondanks dat ze net­jes gefil­terd wor­den bli­jf ik me er toch aan erg­eren. Het lief­st zie ik ze hele­maal niet ver­schi­j­nen in mijn reac­tiepa­neel. Er is natu­urlijk de mogelijkheid dat ik het automa­tisch rea­geren door spam­bots onder mijn blog­post bemoeil­ijk door gebruik te mak­en van zoge­naamde captcha’s (waar ik een gods­gloeiende hekel aan heb) of bijvoor­beeld Dis­qus (waar een hoop van mijn bezoek­ers een gods­gloeiende hekel aan hebben). Maar zou het ook anders kun­nen?

Het viel me op dat veel spam­bericht­en geplaatst wor­den onder blog­posts die alweer een tijd­je gele­den gepost zijn. En ik vraag me af hoe vaak die oude blog­posts nog bezocht wor­den. Zek­er nu ik gestopt ben met mijn ‘Toen op …’ ini­ti­atief.

Wat nu als ik de mogelijkheid tot rea­geren uitzet? Ik heb het een half jaart­je gele­den al eens over­wogen, maar toen dacht ik eraan om het com­pleet uit te zetten. Voor elke nieuwe blog­post. Nu zit ik er meer aan te denken om de reac­tiemogelijkheid pas na een bepaalde peri­ode te blokkeren. Nadat er een paar maan­den zijn ver­streken. Je kunt deze ter­mi­jn namelijk in het dash­board van Word­Press instellen.

Hoe groot is de kans dat iemand op die oude blog­posts terecht komt? Hoe erg is het dat die inci­den­teel verd­waalde bezoek­er ver­vol­gens geen reac­tie kan achter­lat­en? Tenslotte heb ik alti­jd nog een con­tact pag­i­na. En mijn ervar­ing leert me dat ik zelden tot nooit reac­ties voor­bij zie komen op oude blog­posts die geen spam zijn. Dus.

Ik ga het gewoon eens proberen. Met om te begin­nen een ter­mi­jn van zes maan­den. Wie weet gaan de spam­bots dan een ander slachtof­fer zoeken.

~ ~ ~

Geef een reactie