Experimentje

Nog geen twin­tig dagen nadat ik iets te vie­ren had zijn we alweer 5000 spam­be­rich­ten ver­der. Vijf! Dui­zend! Het is dat ik de Akis­met-plu­gin zo goed ver­trouw en daar­om de afge­van­gen berich­ten zon­der nader te bekij­ken met één klik op de prul­len­bak durf te ver­wij­de­ren, anders zou ik er ook nog one­ven­re­dig veel tijd in moe­ten stop­pen om ze alle­maal door te lopen of het inder­daad wel spam is. Ik moet er niet aan denken.

Ondanks dat ze net­jes gefil­terd wor­den blijf ik me er toch aan erge­ren. Het liefst zie ik ze hele­maal niet ver­schij­nen in mijn reac­tie­pa­neel. Er is natuur­lijk de moge­lijk­heid dat ik het auto­ma­tisch rea­ge­ren door spam­bots onder mijn blog­post bemoei­lijk door gebruik te maken van zoge­naam­de capt­cha’s (waar ik een gods­gloei­en­de hekel aan heb) of bij­voor­beeld Dis­qus (waar een hoop van mijn bezoe­kers een gods­gloei­en­de hekel aan heb­ben). Maar zou het ook anders kunnen?

Het viel me op dat veel spam­be­rich­ten geplaatst wor­den onder blog­posts die alweer een tijd­je gele­den gepost zijn. En ik vraag me af hoe vaak die oude blog­posts nog bezocht wor­den. Zeker nu ik gestopt ben met mijn ‘Toen op …’ initiatief.

Wat nu als ik de moge­lijk­heid tot rea­ge­ren uit­zet? Ik heb het een half jaar­tje gele­den al eens over­wo­gen, maar toen dacht ik eraan om het com­pleet uit te zet­ten. Voor elke nieu­we blog­post. Nu zit ik er meer aan te den­ken om de reac­tie­mo­ge­lijk­heid pas na een bepaal­de peri­o­de te blok­ke­ren. Nadat er een paar maan­den zijn ver­stre­ken. Je kunt deze ter­mijn name­lijk in het dash­board van Word­Press instellen.

Hoe groot is de kans dat iemand op die oude blog­posts terecht komt? Hoe erg is het dat die inci­den­teel ver­dwaal­de bezoe­ker ver­vol­gens geen reac­tie kan ach­ter­la­ten? Ten­slot­te heb ik altijd nog een con­tact pagi­na. En mijn erva­ring leert me dat ik zel­den tot nooit reac­ties voor­bij zie komen op oude blog­posts die geen spam zijn. Dus.

Ik ga het gewoon eens pro­be­ren. Met om te begin­nen een ter­mijn van zes maan­den. Wie weet gaan de spam­bots dan een ander slacht­of­fer zoeken.

~ ~ ~