De kortste weg van UPC naar Apple

Even tus­sen­door. Op onze tv kun je met de afstands­be­die­ning een menu oproe­pen waar­mee je ande­re aan­ge­slo­ten appa­ra­ten (zoals dvd-spe­ler, Apple tv, etc) kunt selec­te­ren. Nu is me het vol­gen­de opge­val­len (al een behoor­lijk lan­ge tijd gele­den, maar ik wil­de eerst dui­de­lijk­heid heb­ben of het geen toe­val of inci­dent was):

Om van de UPC box naar de Apple tv te swit­chen moet je eerst één icoon­tje naar boven en dan vier icoon­tjes naar rechts. Wil je weer terug naar de UPC box dan is het logi­scher­wijs eerst vier icoon­tjes naar links en dan een­tje naar beneden.

Behal­ve als mijn Inge de afstand­be­die­ning in bezit heeft. Dan is het bij haar van­uit de UPC box aller­eerst vier icoon­tjes naar rechts en dan nog een naar boven om bij de Apple tv uit te komen. En vol­gens die­zelf­de logi­ca begint zij dus om eerst een icoon­tje naar bene­den te gaan en daar­na vier keer naar links te klik­ken, wat haar weer bij de UPC box brengt.

Sche­ma­tisch:

vraagstuk

Nu vraag ik me af of dit ver­schil in hoe je van UPC box naar Apple tv komt iets te bete­ke­nen heeft. Is de weg die Inge kiest kor­ter dan mijn weg? Ze doet dit niet zomaar, toch? Want ze heeft mij in het begin (toen ze nog niet gewend was aan de nieu­we tv) heel vaak van UPC box naar Apple tv zien gaan. En weer terug. Toch was het eer­ste wat ze deed toen ze zelf de Apple tv opzocht, om deze ande­re rou­te te volgen.

Het is ver­ge­lijk­baar met ons ver­schil in opvat­ting hoe we van­uit Arn­hem-cen­trum over de Nel­son Man­de­la brug naar huis kun­nen rij­den. Ikzelf rijd bij de afslag naar het Gel­re­do­me naar rechts en dan naar links. Inge gaat rich­ting Gel­re­do­me en dan naar rechts. Zolang we niet samen rij­den is er niets aan de hand. Maar zodra we samen in één auto zit­ten en ook nog eens terug­ko­men van­uit de stad is het hom­me­les. De span­ning loopt voel­baar op al voor­dat we hal­ver­we­ge de Nel­son Man­de­la brug zijn. Wie geeft toe? Mag de chauf­feur kie­zen? En voor wie dan wel?

Om de proef op de som te nemen heb ik een keer­tje (uiter­aard zon­der mede­we­ten van Inge) bei­de rou­tes gere­den om de afstand op te meten. En wat denk je? Die van Inge is net iets kor­ter. Ik kon het eerst niet gelo­ven en heb het toen voor een twee­de keer gedaan. Met het­zelf­de resul­taat. Tot nu toe heb ik het haar nog niet ver­teld. Bang dat ik ben dat zij ver­vol­gens ook gaat bewe­ren dat haar manier om van UPC box naar Apple tv te gaan ook kor­ter is.

Maar dat kan toch niet?

~ ~ ~

2 reacties op “De kortste weg van UPC naar Apple”

Reacties zijn uitgeschakeld.