Begin vandaag nog met uitstellen

uitstelgedrag

Toch nog even terug­ko­mend op mijn blog­post van gis­ter over dat het gewerkt heeft om som­mi­ge zaken af te leren. Het is niet zo dat ik con­ti­nu bezig ben om mij­zelf te ver­an­de­ren of dat ik ook altijd daad­wer­ke­lijk erin slaag wan­neer ik een in mijn ogen min­der goe­de gewoon­te wil afle­ren. Maar wan­neer het lukt, dan heeft het meest­al te maken met de vol­gen­de drie sim­pe­le grondregels:

  1. Begin met­een.
  2. Maak er een gewoon­te van door het in te plannen.
  3. Hou vol.

De eer­ste regel heeft te maken met eer­lijk­heid. Naar mezelf toe. Wil ik echt iets aan­pak­ken of doe ik het voor ‘de büh­ne’? In veel geval­len bezon­dig ik me daar ook aan. Hoe mak­ke­lijk is het niet om zo nu en dan jezelf voor te hou­den dat het roer radi­caal om moet. En wel met­een! Dat wil zeg­gen, mor­gen. Of na het week­end. Of in het nieu­we jaar.

Waar­om niet nu? Indien je die vraag niet kunt of wilt beant­woor­den, dan is er iets gron­dig mis met je moti­va­tie. Ook wan­neer je ‘plot­se­ling’ voor het sla­pen gaan bedenkt dat je toch echt eens moet gaan begin­nen met hard­lo­pen, dan kun je daar het­zelf­de moment mee begin­nen. Mis­schien niet om je hard­loop­kle­ren aan te trek­ken en een eer­ste rond­je in het holst van de nacht te ren­nen (hoe­wel daar niets op tegen is). Maar je kunt wel die­zelf­de hard­loop­kle­ren alvast klaar leg­gen, een sim­pel ont­bijt pre­pa­re­ren en je wek­ker een half of heel uur eer­der instel­len. Ten­slot­te is de voor­be­rei­ding het hal­ve werk.

Ben je een­maal begon­nen dan is de vol­gen­de stap om het onder­deel te maken van je rou­ti­ne. Dat kan in mijn ogen alleen maar door het zeker in de begin­fa­se strak in te plan­nen. Nog­maals het voor­beeld van het hard­lo­pen: reser­veer twee of drie vas­te dagen in je agen­da waar­op je gaat trai­nen. Ver­tel het op je werk waar­om je eer­der weg­gaat of later arri­veert zodat je collega’s er even­tu­eel reke­ning mee kun­nen hou­den of niet ver­baasd zijn wan­neer je afzegt voor som­mi­ge afspra­ken. Mijn erva­ring is dat enke­le weken al vol­doen­de zijn om een nieu­we gewoon­te onder­deel te laten wor­den van je routine.

De laat­ste regel is die van de vol­har­ding. Ga door. Geef niet te snel op. En dan doel ik spe­ci­aal op de acti­vi­teit zelf. Weder­om het hard­lo­pen: lukt het je een­maal om vol­gens sche­ma enke­le keren per week te gaan trai­nen, pro­beer dan die ses­sies uit te bou­wen. Hou vol tot aan de eerst­vol­gen­de bocht. Neem pas snel­heid terug bij de roton­de. Enzo­voort. Maar dit is natuur­lijk ook van toe­pas­sing op een acti­vi­teit als lezen. Stop niet te snel. Lees door tot het ein­de van een hoofd­stuk. Of tot een bepaald paginanummer.

Ik moest hier aan den­ken toen ik een blog­post las van Leo Babau­ta op zijn Zen Habits site1. Het gaat over uit­stel­ge­drag, maar dan de posi­tie­ve kant ervan. Hoe vaak lees je niet dat men­sen geneigd zijn om zaken uit te stel­len. Schijn­baar zit dat diep in ons inge­bak­ken. In plaats van dat boek op te pak­ken en ver­der te lezen blij­ven we nog even han­gen op inter­net. Waar­om dit gege­ven niet posi­tief inzet­ten? Ben je een­maal aan het lezen en voel je de behoef­te opko­men om je twit­ter­ac­count te chec­ken, wacht dan nog even. Lees eerst ver­der. Tot­dat je opnieuw die behoef­te voelt. En stel die dan uit.

Het is een soort van omke­ring op de ‘Hou vol, geef niet op’ regel. Blijf ren­nen. Stel het stop­pen uit. Wil je ein­de­lijk dat boek schrij­ven? Begin niet aan vanal­les wat niet bij­draagt aan het schrij­ven van je eer­ste opzet. Gezon­der eten? Wacht zolang je kunt met het eten van onge­zond voedsel.

Het klinkt zo sim­pel maar werkt zo krach­tig. Ten­min­ste wan­neer je echt gemo­ti­veerd bent om te veranderen.

Dus, begin van­daag nog met het uit­stel­len van de slech­te gewoon­tes waar je van­af wil. En richt je op de goe­de die je wil aanleren.

[Read in English]

~ ~ ~


  1. Een mooi inter­view met Leo Babau­ta is te lezen op de site van Natas­ja Oos­ter­loo in het kader van Sha­ring is Caring.