Begin vandaag nog met uitstellen

uitstelgedrag

Toch nog even terugkomend op mijn blog­post van gis­ter over dat het gew­erkt heeft om som­mige zak­en af te leren. Het is niet zo dat ik con­tinu bezig ben om mijzelf te veran­deren of dat ik ook alti­jd daad­w­erke­lijk erin slaag wan­neer ik een in mijn ogen min­der goede gewoonte wil afleren. Maar wan­neer het lukt, dan heeft het meestal te mak­en met de vol­gende drie sim­pele gron­dregels:

  1. Begin meteen.
  2. Maak er een gewoonte van door het in te plan­nen.
  3. Hou vol.

De eerste regel heeft te mak­en met eerlijkheid. Naar mezelf toe. Wil ik echt iets aan­pakken of doe ik het voor ‘de bühne’? In veel gevallen bezondig ik me daar ook aan. Hoe makke­lijk is het niet om zo nu en dan jezelf voor te houden dat het roer rad­i­caal om moet. En wel meteen! Dat wil zeggen, mor­gen. Of na het week­end. Of in het nieuwe jaar.

Waarom niet nu? Indi­en je die vraag niet kunt of wilt beant­wo­or­den, dan is er iets grondig mis met je moti­vatie. Ook wan­neer je ‘plot­sel­ing’ voor het slapen gaan bedenkt dat je toch echt eens moet gaan begin­nen met hard­lopen, dan kun je daar het­zelfde moment mee begin­nen. Miss­chien niet om je hard­loop­kleren aan te trekken en een eerste rond­je in het holst van de nacht te ren­nen (hoewel daar niets op tegen is). Maar je kunt wel diezelfde hard­loop­kleren alvast klaar leggen, een sim­pel ont­bi­jt pre­par­eren en je wekker een half of heel uur eerder instellen. Tenslotte is de voor­berei­d­ing het halve werk.

Ben je een­maal begonnen dan is de vol­gende stap om het onderdeel te mak­en van je rou­tine. Dat kan in mijn ogen alleen maar door het zek­er in de begin­fase strak in te plan­nen. Nog­maals het voor­beeld van het hard­lopen: reserveer twee of drie vaste dagen in je agen­da waarop je gaat trainen. Ver­tel het op je werk waarom je eerder weg­gaat of lat­er arriveert zodat je collega’s er eventueel reken­ing mee kun­nen houden of niet ver­baasd zijn wan­neer je afzegt voor som­mige afsprak­en. Mijn ervar­ing is dat enkele weken al vol­doende zijn om een nieuwe gewoonte onderdeel te lat­en wor­den van je rou­tine.

De laat­ste regel is die van de vol­hard­ing. Ga door. Geef niet te snel op. En dan doel ik spe­ci­aal op de activiteit zelf. Wederom het hard­lopen: lukt het je een­maal om vol­gens schema enkele keren per week te gaan trainen, probeer dan die sessies uit te bouwen. Hou vol tot aan de eerstvol­gende bocht. Neem pas snel­heid terug bij de rotonde. Enzovoort. Maar dit is natu­urlijk ook van toepass­ing op een activiteit als lezen. Stop niet te snel. Lees door tot het einde van een hoofd­stuk. Of tot een bepaald pag­i­nanum­mer.

Ik moest hier aan denken toen ik een blog­post las van Leo Babau­ta op zijn Zen Habits site1. Het gaat over uit­stelge­drag, maar dan de posi­tieve kant ervan. Hoe vaak lees je niet dat mensen geneigd zijn om zak­en uit te stellen. Schi­jn­baar zit dat diep in ons inge­bakken. In plaats van dat boek op te pakken en verder te lezen bli­jven we nog even hangen op inter­net. Waarom dit gegeven niet posi­tief inzetten? Ben je een­maal aan het lezen en voel je de behoefte opkomen om je twit­ter­ac­count te check­en, wacht dan nog even. Lees eerst verder. Tot­dat je opnieuw die behoefte voelt. En stel die dan uit.

Het is een soort van omk­er­ing op de ‘Hou vol, geef niet op’ regel. Bli­jf ren­nen. Stel het stop­pen uit. Wil je ein­delijk dat boek schri­jven? Begin niet aan vanalles wat niet bij­draagt aan het schri­jven van je eerste opzet. Gezon­der eten? Wacht zolang je kunt met het eten van onge­zond voed­sel.

Het klinkt zo sim­pel maar werkt zo krachtig. Ten­min­ste wan­neer je echt gemo­tiveerd bent om te veran­deren.

Dus, begin van­daag nog met het uit­stellen van de slechte gewoontes waar je vanaf wil. En richt je op de goede die je wil aan­leren.

[Read in Eng­lish]

~ ~ ~


  1. Een mooi inter­view met Leo Babau­ta is te lezen op de site van Natas­ja Oost­er­loo in het kad­er van Shar­ing is Car­ing. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets