Dinsdag, 2 december 2014

Geef mij maar Fron­taal Naakt

Een boei­en­de vraag van­daag op Fron­taal Naakt:

Hoe kun je niet geas­so­ci­eerd wil­len wor­den met Fron­taal Naakt, maar wel met het racis­ti­sche en anti­se­mi­ti­sche Geen­Stijl? Waar­om is het in orde om met geweld tegen rech­ters te drei­gen en te plei­ten voor het opslui­ten van anders­den­ken­den, maar moet je je ver­de­di­gen als je dat fas­cis­to­ï­de noemt?

Aan­lei­ding was een kort stuk­je op de site van Metro door Jan Dijk­graaf (bij mij voor­al bekend als de voor­naams­te reden op mijn abon­ne­ment toen­der­tijd bij HP/DeTijd op te zeg­gen) waar­in hij op een ‘vei­li­ge’ manier zijn agres­sie­ve zeg­je kon doen over de rech­ter van dienst die het had bestaan een Pool weg te laten komen met slechts 120 uur taak­straf voor het dood­rij­den van drie per­so­nen (waar­on­der een kind van 2 jaar). Als het aan Jan had gele­gen dan zou de rech­ter inmid­dels een toon­tje hoger heb­ben gezon­gen. Het is mak­ke­lijk sco­ren want wie zet nu geen vraag­te­kens bij de schijn­ba­re tegen­stel­ling tus­sen de lage straf­maat tegen­over het onvoor­stel­ba­re leed wat ver­oor­zaakt is. En vei­lig sco­ren, want slim ergens het klei­ne ‘als’ weg­ge­mof­feld tus­sen de ver­der gro­te woor­den. Alleen de aan­dach­ti­ge lezer die het opvalt.

Hier­na wordt de lijn door­ge­trok­ken naar voor­al de sites van Geen­Stijl en The Post Onli­ne die gros­sie­ren in der­ge­lij­ke onge­nu­an­ceer­de arti­ke­len waar de oplos­sing van menig pro­bleem met veel bom­ba­rie gepre­sen­teerd wordt. Het zal geen ver­ras­sing zijn dat in de mees­te geval­len deze pro­ble­men door bui­ten­lan­ders (al naar gelang de aard van het pro­bleem ook wel mos­lim, Marok­kaan, Oost-Euro­pe­aan genoemd, om dui­de­lijk te maken dat het hier niet de hard­wer­ken­de Neder­lan­der betreft want die is alleen maar slacht­of­fer) ver­oor­zaakt wor­den. De oplos­sing ligt voor de hand. In die geval­len dat het pro­bleem niet door een bui­ten­lan­der is ver­oor­zaakt is er meest­al geen pro­bleem. Wel zo handig.

Terug naar de vraag­stel­ling van Fron­taal Naakt. Waar­om valt men voor­al over zijn arti­ke­len of tweets wan­neer hij de stuk­ken op GS en TPO aan de kaak stelt. Of met name de per­so­nen die deze haat­bag­ger weten te pro­du­ce­ren. Zoals hij zelf stelt:

Niet het feit dat [Anna­bel] Nan­nin­ga Nazi’s bewon­dert, is een pro­bleem. Nee, dat ik schrijf dat ze Nazi’s bewon­dert, dat is het probleem.

Ik weet het ant­woord niet. Kan er slechts naar gis­sen. Mis­schien is het gele­gen in het feit dat mak­ke­lijk sco­ren­de stuk­jes mak­ke­lijk weg­le­zen en in eer­ste instan­tie dat deel van je weten te prik­ke­len dat een een­vou­di­ge oplos­sing voor een moei­lijk pro­bleem graag toe­laat. Het leven is al inge­wik­keld genoeg ten­slot­te. Dat het na een tijd­je gaat wrin­gen en schu­ren is ver­ve­lend maar daar­voor is een reme­die. Nog meer van die­zelf­de stuk­jes met een­vou­di­ge oplos­sin­gen. Want kwan­ti­teit is lei­dend. Als het zo vaak her­haald wordt dan moet het wel waar zijn.

Nog­maals, het is slechts gis­werk. Ik kan alleen voor mezelf spre­ken wan­neer ik aan­geef dat ik gru­wel van sites zoals GS. De ver­sim­pel­de weer­ga­ve van onze com­plexe samen­le­ving vind ik stui­tend. Als voor­beeld een wil­le­keu­rig stuk­je waar mijn oog op viel toen ik weer eens een kijk­je nam. Het gaat hier over de ‘ver­slag­leg­ging’ van de inbraak bij een 61-jari­ge inwo­ner van Gro­nin­gen. De man slaat de inbre­ker het zie­ken­huis in en mag daar­voor mee als ver­dach­te naar het poli­tie­bu­reau voor nader onder­zoek. Wat nu nader onder­zoek!? Voor GS is deze zaak zo glas­hel­der als maar kan zijn:

Noem ons maar weer voor­ba­rig en popu­lis­tisch, maar dit is een glas­hel­der ver­haal. Werk­schuw tuig brak in bij een kras­se zes­ti­ger met een diep­ge­wor­tel­de mijn en dijn-over­tui­ging. Die liet zich niet zomaar beste­len en gooi­de een werp­s­toel danwel greep hij naar bij­zet­ta­fel­tje Frëd om de orde in zijn Gro­ning­se konink­rijk­je te herstellen.

We zijn slechts enke­le dagen ver­der en inmid­dels heeft het er alle schijn van dat het glas­hel­de­re ver­haal opge­trok­ken is uit vele lagen matglas.

Ja, ik noem het voor­ba­rig en popu­lis­tisch zoals op deze sites veel­al het nieuws gebracht wordt. En ik noem het gemak­zuch­tig en dom wan­neer je daar als lezer genoe­gen mee neemt.

Geef mij dan maar Fron­taal Naakt. Niet te beroerd om ver­der te kij­ken dan de een­vou­di­ge oplos­sing. Niet te bang om de con­fron­ta­tie aan te gaan. Niet te een­vou­dig van geest om de moei­lij­ke vra­gen te blij­ven stel­len. Waar­door het niet meer dan nor­maal is dat hij regel­ma­tig zaken aan­stipt die voor mij soms moei­lijk lig­gen. Voor­oor­de­len waar ik me niet van bewust was bij­voor­beeld. Ont­ken­nen (of de aan­dacht ver­leg­gen naar hoe het onge­mak­ke­lij­ke nieuws wordt gebracht)  is dan de voor de hand lig­gen­de en mak­ke­lij­ke weg. Maar die is al zo druk­be­zocht. Laten we daar als­je­blieft wegblijven.

Kort­om, ech­te ant­woor­den heb ik niet maar stel­ling neem ik wel: ik asso­ci­eer me met Fron­taal Naakt.