Geef mij maar Frontaal Naakt

Een boeiende vraag van­daag op Frontaal Naakt:

Hoe kun je niet geas­so­cieerd willen wor­den met Frontaal Naakt, maar wel met het racis­tis­che en anti­semi­tis­che Geen­Sti­jl? Waarom is het in orde om met geweld tegen rechters te dreigen en te pleit­en voor het opsluiten van ander­s­denk­enden, maar moet je je verdedi­gen als je dat fas­cis­toïde noemt?

Aan­lei­d­ing was een kort stuk­je op de site van Metro door Jan Dijk­graaf (bij mij vooral bek­end als de voor­naam­ste reden op mijn abon­nement toen­der­ti­jd bij HP/DeTijd op te zeggen) waarin hij op een ‘veilige’ manier zijn agressieve zeg­je kon doen over de rechter van dienst die het had bestaan een Pool weg te lat­en komen met slechts 120 uur taak­straf voor het doo­dri­j­den van drie per­so­n­en (waaron­der een kind van 2 jaar). Als het aan Jan had gele­gen dan zou de rechter inmid­dels een toon­t­je hoger hebben gezon­gen. Het is makke­lijk scoren want wie zet nu geen vraagtekens bij de schi­jn­bare tegen­stelling tussen de lage straf­maat tegen­over het onvoorstel­bare leed wat veroorza­akt is. En veilig scoren, want slim ergens het kleine ‘als’ wegge­mof­feld tussen de verder grote woor­den. Alleen de aan­dachtige lez­er die het opvalt.

Hier­na wordt de lijn door­getrokken naar vooral de sites van Geen­Sti­jl en The Post Online die grossieren in dergelijke ongen­u­anceerde artike­len waar de oploss­ing van menig prob­leem met veel bom­barie gep­re­sen­teerd wordt. Het zal geen ver­rass­ing zijn dat in de meeste gevallen deze prob­le­men door buiten­lan­ders (al naar gelang de aard van het prob­leem ook wel moslim, Marokkaan, Oost-Euro­peaan genoemd, om duidelijk te mak­en dat het hier niet de hard­w­erk­ende Ned­er­lan­der betre­ft want die is alleen maar slachtof­fer) veroorza­akt wor­den. De oploss­ing ligt voor de hand. In die gevallen dat het prob­leem niet door een buiten­lan­der is veroorza­akt is er meestal geen prob­leem. Wel zo hand­ig.

Terug naar de vraag­stelling van Frontaal Naakt. Waarom valt men vooral over zijn artike­len of tweets wan­neer hij de stukken op GS en TPO aan de kaak stelt. Of met name de per­so­n­en die deze haat­bag­ger weten te pro­duc­eren. Zoals hij zelf stelt:

Niet het feit dat [Annabel] Nan­ninga Nazi’s bewon­dert, is een prob­leem. Nee, dat ik schri­jf dat ze Nazi’s bewon­dert, dat is het prob­leem.

Ik weet het antwo­ord niet. Kan er slechts naar gis­sen. Miss­chien is het gele­gen in het feit dat makke­lijk scorende stuk­jes makke­lijk weglezen en in eerste instantie dat deel van je weten te prikke­len dat een een­voudi­ge oploss­ing voor een moeil­ijk prob­leem graag toe­laat. Het lev­en is al ingewikkeld genoeg tenslotte. Dat het na een tijd­je gaat wrin­gen en schuren is verve­lend maar daar­voor is een reme­die. Nog meer van diezelfde stuk­jes met een­voudi­ge oplossin­gen. Want kwan­titeit is lei­dend. Als het zo vaak her­haald wordt dan moet het wel waar zijn.

Nog­maals, het is slechts giswerk. Ik kan alleen voor mezelf spreken wan­neer ik aangeef dat ik gruwel van sites zoals GS. De ver­sim­pelde weer­gave van onze com­plexe samen­lev­ing vind ik stu­i­tend. Als voor­beeld een willekeurig stuk­je waar mijn oog op viel toen ik weer eens een kijk­je nam. Het gaat hier over de ‘ver­sla­g­leg­ging’ van de inbraak bij een 61-jarige inwon­er van Gronin­gen. De man slaat de inbrek­er het zieken­huis in en mag daar­voor mee als ver­dachte naar het poli­tiebu­reau voor nad­er onder­zoek. Wat nu nad­er onder­zoek!? Voor GS is deze zaak zo glashelder als maar kan zijn:

Noem ons maar weer voor­barig en pop­ulis­tisch, maar dit is een glashelder ver­haal. Werkschuw tuig brak in bij een krasse zes­tiger met een diepge­wortelde mijn en dijn-over­tuig­ing. Die liet zich niet zomaar beste­len en gooide een werp­stoel dan­wel greep hij naar bijzettafelt­je Frëd om de orde in zijn Gron­ingse koninkrijk­je te her­stellen.

We zijn slechts enkele dagen verder en inmid­dels heeft het er alle schi­jn van dat het glasheldere ver­haal opgetrokken is uit vele lagen mat­glas.

Ja, ik noem het voor­barig en pop­ulis­tisch zoals op deze sites vee­lal het nieuws gebracht wordt. En ik noem het gemakzuchtig en dom wan­neer je daar als lez­er genoe­gen mee neemt.

Geef mij dan maar Frontaal Naakt. Niet te beroerd om verder te kijken dan de een­voudi­ge oploss­ing. Niet te bang om de con­frontatie aan te gaan. Niet te een­voudig van geest om de moeil­ijke vra­gen te bli­jven stellen. Waar­door het niet meer dan nor­maal is dat hij regel­matig zak­en aanstipt die voor mij soms moeil­ijk liggen. Vooro­orde­len waar ik me niet van bewust was bijvoor­beeld. Ontken­nen (of de aan­dacht ver­leggen naar hoe het onge­makke­lijke nieuws wordt gebracht)  is dan de voor de hand liggende en makke­lijke weg. Maar die is al zo druk­be­zocht. Lat­en we daar alsje­blieft weg­bli­jven.

Kor­tom, echte antwo­or­den heb ik niet maar stelling neem ik wel: ik asso­cieer me met Frontaal Naakt.

~ ~ ~

4 Comments

Ik asso­cieer met je mee. Ik had van de week erg veel moeite met een GS film­p­je over asiel­zoek­ers in Budel. Tij­dens een les maatschap­pi­jleer heb ik een film­p­je van hen geanaly­seerd samen met leer­lin­gen. Het was een eye-open­er. Niet alleen voor de leer­lin­gen.

Dat van die eye-open­er kan ik me voorstellen. Wan­neer je vluchtig naar som­mige items kijkt of stuk­jes leest, dan heb je het niet door hoe ze de zak­en ‘fra­men’. Maar close-read­ing of -watch­ing maakt een hoop duidelijk. Alleen wordt dat maar weinig gedaan, helaas.

Ik asso­cieer ook met je mee.

Ik ben van de nuance, ik vind Frontaal naakt af en toe te scherp. Maar Frontaal Naakt bli­jft vele malen gen­u­anceerder dan alles (nou ja, bij­na alles) van wat ik van het andere kamp lees.

Als de analyse aan de scherpe toon vooraf gaat (zoals op FN) dan vind ik dat iets anders (en heb er weinig tot geen moeite mee) dan wan­neer de scherpte alleen maar gericht is om uit­ing te geven aan de onder­buikgevoe­lens. Daarom lees ik ook nog maar weinig van het andere kamp.

Geef een reactie