Categorieën
Blogpost

A Radiostar is Born!

De bedoe­ling was om van­avond een enthou­si­as­te bespre­king gelar­deerd met stem­mi­ge video­frag­men­ten te pos­ten over de film Walk the line waar ik gis­ter al naar ver­wees. Het liep anders.

Rond vijf uur kreeg ik een bericht­je van mijn Inge dat ze later thuis zou zijn want ze was gevraagd voor een kort vraag­ge­sprek op Radio1. Daar­voor moest ze op stel en sprong naar de stu­dio in Eind­ho­ven (het dichtst­bij­zijn­de van­uit Weert waar ze van­daag trai­ning had gege­ven). Om kwart voor zes was het de bedoe­ling dat ze in het Radio1 Jour­naal een toe­lich­ting zou geven bij een rech­ter­lij­ke uit­spraak over het stop­zet­ten van thuis­hulp. Al met al duur­de het vier en een hal­ve minuut.

Nadat we later dan gewoon­lijk gege­ten had­den en haar optre­den op de radio tot in detail had­den door­ge­no­men en meer­maals had­den afge­speeld, mocht ik aan het werk om het bewus­te frag­ment te knip­pen uit de oor­spron­ke­lij­ke opna­me, te uplo­a­den naar een vers aan­ge­maakt sound­cloud account en ver­vol­gens via een wid­get op haar spe­ci­a­le Wmo 2015 web­si­te te plaat­sen. Als je naar de web­si­te gaat dan kun je door aan de rech­ter­kant naar bene­den te scrol­len het bewus­te inter­view beluisteren.

Maar ik ga het natuur­lijk ook hier plaat­sen. Omdat ik zo ont­zet­tend trots ben. Want het is niet mis­se­lijk om als expert te mogen fun­ge­ren in deze com­plexe mate­rie. Een terech­te waar­de­ring voor jaren van noes­te arbeid. En dan heeft ze ook nog eens zo’n prach­ti­ge radio­stem. Dat mag ik jul­lie niet ont­zeg­gen. Dus luister!

Wat mij betreft blijft het hier niet bij en gaan we nog veel van haar horen (en zien).

~ ~ ~

PS: Mor­gen mis­schien als­nog die bespre­king van Walk the line. Wie zal het zeggen.

~ ~ ~

6 reacties op “A Radiostar is Born!”

Pro­fi­ci­at een mooi inter­view en dui­de­lij­ke antwoorden
Die inter­vie­wers pro­be­ren je wel te stu­ren hè
Ik moest wel het geluid van de iPad op max zetten

MvG Her­man
@filobeet

Dank je wel voor het com­pli­ment. Ik zal het aan Inge doorgeven 🙂
De geluids­kwa­li­teit is inder­daad nog niet opti­maal. Ik ga het van­avond nog eens op m’n gemak opnieuw opne­men. Het moest ook zo snel gisteravond…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *