Aan het lijntje houden

I walk the line. Heer­lijk om deze titel van de song door Joh­n­ny Cash te kun­nen ver­mel­den. Het geeft me ein­de­lijk eens de gele­gen­heid om een blog­post te begin­nen met ‘ik’. Maar daar blijft het van­avond dan ook bij. Ondanks dat ik er gis­ter goe­de hoop op had om van­daag wat aan­dacht aan de film Walk the line (de bio­pic over Joh­n­ny Cash) te geven nadat ik ‘m afge­lo­pen week­end op aan­ra­den van onze Euro­pe­se Sup­ply Chain mana­ger had beke­ken, heb ik ook nu weer een excuus voor­han­den waar­om het er weder­om niet van geko­men is: leeswerk.

Aan­staan­de maan­dag moet vol­gens plan­ning een bespre­king onli­ne voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. De trou­we lezer (ja, jij dus) hoef ik niet meer te ver­tel­len dat ik elke maand mijn best doe om twee boe­ken te lezen voor deze blog­ger­slees­club. Op de 15de en 30ste blog­gen we dan over die boe­ken (in decem­ber res­pec­tie­ve­lijk over Het laby­rinth en De val van Jakob Dui­kel­man). Onder­tus­sen al meer dan een jaar vas­te prik. Maar toch slaag ik er iede­re keer opnieuw weer in om pas op het aller­laat­ste moment met het lezen van de boe­ken te beginnen.

Dit komt voor­na­me­lijk door het ande­re lees­werk dat ik naar bin­nen krijg ‘gescho­ven’. In deze decem­ber­maand (of althans, wat er nog van rest) is me gevraagd om een stuk te schrij­ven over het boek­je Meer ver­ko­pen met je web­shop uit de serie Digi­ta­le trends en tools in 60 minu­ten. Ver­der heb ik van Jol­ka haar debuut­ro­man (lite­rai­re thril­ler) Memen­to Mori lig­gen waar ik graag ook nog op kor­te ter­mijn recla­me voor wil maken. En ik ben bezig met mijn Read-A-Long over 2666. Een mon­ster­pro­ject mag ik wel zeggen.

Oh ja, ik ben ook nog eens in de ban geraakt van het werk van Juli­an Bar­nes. Nu ik A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ter en The sen­se of an ending heb gele­zen, lig­gen er alweer twee nieu­we titels klaar voor in de kerstvakantie.

Daar­om van­avond opnieuw geen Walk the line kijk­er­va­ring. Als com­pen­sa­tie dan maar alvast de trai­ler van de film. Ga ik ver­der met lezen.

~ ~ ~