Het nut van een contactformulier

Wist ik veel dat ik een con­tact­for­muli­er op mijn blog had. Nou ja, ik wist het natu­urlijk wel. Tenslotte heb ik het zelf geïn­stalleerd. Maar dat was ik ver­geten. Dus toen er iemand gebruik van had gemaakt en ik in het dash­board van Word­Press daar­van meld­ing kreeg was ik toch wel ver­baasd.

Het bleek een ver­zoek van WPG Uit­gev­ers Bel­gië. Of ik mee wilde doen aan een blog­tour ron­dom het boek De barmhar­ti­gen geschreven door Koen van Wiche­len. Dat wilde ik wel. Ik heb verder toch niets te doen wat lezen betre­ft. En het gaat pas van start vol­gend jaar jan­u­ari, dus waar hebben we het over. Zeeën van tijd.

Zon­der flauwekul. Ik heb het niet vaak, maar bij dit boek was ik meteen gewon­nen door de omslag. Wat een geweldige foto! Van­daag heb ik mijn lee­sex­em­plaar via de post mogen ont­van­gen (waar­voor dank, Fan­ti­na!) en het ligt hier naast me ter­wi­jl ik deze korte blog­post zit te tikken en ik kan mijn ogen er niet vanaf houden. Dat hoofd van die man. Geweldig.

Ik vraag me af of de de aan­bevel­ing eron­der (‘Een kruis­ing tussen Her­man Brus­sel­mans en Dim­itri Ver­hulst’) de afbeeld­ing niet een extra lad­ing geeft. Maar dat viel me pas lat­er op. Het is de foto die het doet. Onte­gen­zeggelijk. Een blik­vanger van jew­el­ste1.

Ook de achter­flaptekst spreekt me aan. Het is dat ik zelf net de vijftig ben gepasseerd, zelden sterke drank nut­tig en geen weet heb van waar het mid­den van een lev­en zich bevin­dt, maar anders had het ver­haal net zo goed over mijn per­soon­t­je kun­nen gaan. Met die uit­zon­der­ing dat ik geen best­seller heb gepub­liceerd. Maar toch.

Kan het boek nu alleen maar tegen­vallen?

Heb geduld en in jan­u­ari kun je lezen wat ikzelf en alle andere blog­gers die mee­doen aan de eerste blog­tour van Man­teau er van vin­den. Zodra ik over meer info beschik wie waar en wan­neer over De barmhar­ti­gen gaat bloggen zal ik niet nalat­en dat hier te ver­melden.

STEL JE VOOR: een niets­beteke­nende veer­tiger met een kno­ert van een midlife­cri­sis en een dito drankprob­leem schri­jft een boek. En onverwachts wordt dat een best­seller. Dat is pre­cies wat David Sores overkomt in De barmhar­ti­gen. De drieën­der­tig drukken leggen hem geen windeieren, maar zijn zor­gen zijn niet achter de rug. Inte­gen­deel, hij kri­jgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaalde mensen een snaar ger­aakt die hij liev­er onge­moeid had gelat­en.

De barmhar­ti­gen
Koen van Wiche­len
Uit­gev­er­ij Man­teau
ISBN 9789022329948

~ ~ ~

PS: Sor­ry. Weer geen Walk the line.

~ ~ ~


 1. De omslag­fo­to is gemaakt door Gary Isaacs, en op zijn site vind je nog veel meer prachtige voor­beelden. 

 • Ik ben ook heel benieuwd.
  En is het toe­val of niet? De enige die op mijn blog ooit het con­tact­for­muli­er gebruik­te, was ook een Vlaamse per­sagent. Namens een uit­gev­er benaderde ze mij voor een boekre­cen­sie: http://geschrevengoed.blogspot.nl/2014/09/een-sprookje-om-zelf-waar-te-maken.html
  Miss­chien is het in Vlaan­deren een gebruike­lijke manier? Wat mij betre­ft mogen Ned­er­landse uit­gev­ers dit wel overne­men. Dat for­muli­er hebben jij en ik immers niet voor niets toegevoegd.

  • Ik heb in ieder geval meer dan vol­doende te lezen de komende weken/maanden, maar ik houd me alti­jd aan­bev­olen voor meer.
   Wan­neer de besprek­ing van De barmhar­ti­gen gepost gaat wor­den is afhanke­lijk van welk tijd­slot ik toegewezen kri­jg voor de blog­tour. Bli­jf me vol­gen, zou ik zeggen 😉

 • Waarschi­jn­lijk ga ik ook mee­doen. Mijn eerste blog­tour ooit! Een ‘waarschi­jn­lijk’ omdat ik een mail­bericht erover kreeg die mij ontschoten was. Van­daag heb ik nog net bin­nen de dead­line gereageerd. Die foto hè, dat is al een heel ver­haal op zich.

  • Haha, ik was de mail ook ver­geten meteen te beant­wo­or­den maar er was in ieder geval nog tijdig bij. Hopelijk is dat voor jou ook het geval. Een blog­tour is heel anders dan wat we doen voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. Ik ben benieuwd hoe het je gaat bevallen indi­en je nog in aan­merk­ing komt (waar ik gemak­shalve gewoon vanu­it ga).

   • Ik ga mee­doen! Ik ben erg benieuwd hoe iets dergelijks werkt en ga maar eens andere blog­tours opzoeken ter inspi­ratie. Ik heb het alti­jd al eens willen uit­proberen, dus ik ben erg blij dat ik dat nu kan doen 🙂

     • Mijn datum wordt 9 jan­u­ari. Het boek is eer­gis­teren naar me ver­zon­den. Span­nend! Ik ga vooral niet te geforceerd orig­i­neel willen zijn en schrijven/doen wat in mij opkomt. En vooral uitk­ijken naar de andere blog­posts.

  • Erg leuk. Er begint zich al een aardig groep­je te vor­men. Ik zal pas op het eind van de ker­st­vakantie tijd hebben om aan het boek te begin­nen want er ligt nog wat ander lees- / bespreek­w­erk te wacht­en.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets