Het nut van een contactformulier

Wist ik veel dat ik een con­tact­for­mu­lier op mijn blog had. Nou ja, ik wist het natuur­lijk wel. Ten­slot­te heb ik het zelf geïn­stal­leerd. Maar dat was ik ver­ge­ten. Dus toen er iemand gebruik van had gemaakt en ik in het dash­board van Word­Press daar­van mel­ding kreeg was ik toch wel verbaasd.

Het bleek een ver­zoek van WPG Uit­ge­vers Bel­gië. Of ik mee wil­de doen aan een blogtour rond­om het boek De barm­har­ti­gen geschre­ven door Koen van Wiche­len. Dat wil­de ik wel. Ik heb ver­der toch niets te doen wat lezen betreft. En het gaat pas van start vol­gend jaar janu­a­ri, dus waar heb­ben we het over. Zee­ën van tijd.

Zon­der flau­we­kul. Ik heb het niet vaak, maar bij dit boek was ik met­een gewon­nen door de omslag. Wat een gewel­di­ge foto! Van­daag heb ik mijn lees­exem­plaar via de post mogen ont­van­gen (waar­voor dank, Fan­ti­na!) en het ligt hier naast me ter­wijl ik deze kor­te blog­post zit te tik­ken en ik kan mijn ogen er niet van­af hou­den. Dat hoofd van die man. Geweldig.

Ik vraag me af of de de aan­be­ve­ling eron­der (‘Een krui­sing tus­sen Her­man Brus­sel­mans en Dimi­tri Ver­hulst’) de afbeel­ding niet een extra lading geeft. Maar dat viel me pas later op. Het is de foto die het doet. Onte­gen­zeg­ge­lijk. Een blik­van­ger van jewel­ste1.

Ook de ach­ter­flap­tekst spreekt me aan. Het is dat ik zelf net de vijf­tig ben gepas­seerd, zel­den ster­ke drank nut­tig en geen weet heb van waar het mid­den van een leven zich bevindt, maar anders had het ver­haal net zo goed over mijn per­soon­tje kun­nen gaan. Met die uit­zon­de­ring dat ik geen best­sel­ler heb gepu­bli­ceerd. Maar toch.

Kan het boek nu alleen maar tegenvallen?

Heb geduld en in janu­a­ri kun je lezen wat ikzelf en alle ande­re blog­gers die mee­doen aan de eer­ste blogtour van Man­teau er van vin­den. Zodra ik over meer info beschik wie waar en wan­neer over De barm­har­ti­gen gaat blog­gen zal ik niet nala­ten dat hier te vermelden.

STEL JE VOOR: een niets­be­te­ke­nen­de veer­ti­ger met een knoert van een mid­li­fe­cri­sis en een dito drank­pro­bleem schrijft een boek. En onver­wachts wordt dat een best­sel­ler. Dat is pre­cies wat David Sores over­komt in De barm­har­ti­gen. De drie­ën­der­tig druk­ken leg­gen hem geen wind­ei­e­ren, maar zijn zor­gen zijn niet ach­ter de rug. Inte­gen­deel, hij krijgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaal­de men­sen een snaar geraakt die hij lie­ver onge­moeid had gelaten.

De barm­har­ti­gen
Koen van Wichelen
Uit­ge­ve­rij Manteau
ISBN 9789022329948

~ ~ ~

PS: Sor­ry. Weer geen Walk the line.

~ ~ ~


  1. De omslag­fo­to is gemaakt door Gary Isaacs, en op zijn site vind je nog veel meer prach­ti­ge voor­beel­den.