Het nut van een contactformulier

Wist ik veel dat ik een con­tact­for­mu­lier op mijn blog had. Nou ja, ik wist het natuur­lijk wel. Ten­slot­te heb ik het zelf geïn­stal­leerd. Maar dat was ik ver­ge­ten. Dus toen er iemand gebruik van had gemaakt en ik in het dash­board van Word­Press daar­van mel­ding kreeg was ik toch wel verbaasd.

Het bleek een ver­zoek van WPG Uit­ge­vers Bel­gië. Of ik mee wil­de doen aan een blogtour rond­om het boek De barm­har­ti­gen geschre­ven door Koen van Wiche­len. Dat wil­de ik wel. Ik heb ver­der toch niets te doen wat lezen betreft. En het gaat pas van start vol­gend jaar janu­a­ri, dus waar heb­ben we het over. Zee­ën van tijd.

Zon­der flau­we­kul. Ik heb het niet vaak, maar bij dit boek was ik met­een gewon­nen door de omslag. Wat een gewel­di­ge foto! Van­daag heb ik mijn lees­exem­plaar via de post mogen ont­van­gen (waar­voor dank, Fan­ti­na!) en het ligt hier naast me ter­wijl ik deze kor­te blog­post zit te tik­ken en ik kan mijn ogen er niet van­af hou­den. Dat hoofd van die man. Geweldig.

Ik vraag me af of de de aan­be­ve­ling eron­der (‘Een krui­sing tus­sen Her­man Brus­sel­mans en Dimi­tri Ver­hulst’) de afbeel­ding niet een extra lading geeft. Maar dat viel me pas later op. Het is de foto die het doet. Onte­gen­zeg­ge­lijk. Een blik­van­ger van jewel­ste1.

Ook de ach­ter­flap­tekst spreekt me aan. Het is dat ik zelf net de vijf­tig ben gepas­seerd, zel­den ster­ke drank nut­tig en geen weet heb van waar het mid­den van een leven zich bevindt, maar anders had het ver­haal net zo goed over mijn per­soon­tje kun­nen gaan. Met die uit­zon­de­ring dat ik geen best­sel­ler heb gepu­bli­ceerd. Maar toch.

Kan het boek nu alleen maar tegenvallen?

Heb geduld en in janu­a­ri kun je lezen wat ikzelf en alle ande­re blog­gers die mee­doen aan de eer­ste blogtour van Man­teau er van vin­den. Zodra ik over meer info beschik wie waar en wan­neer over De barm­har­ti­gen gaat blog­gen zal ik niet nala­ten dat hier te vermelden.

STEL JE VOOR: een niets­be­te­ke­nen­de veer­ti­ger met een knoert van een mid­li­fe­cri­sis en een dito drank­pro­bleem schrijft een boek. En onver­wachts wordt dat een best­sel­ler. Dat is pre­cies wat David Sores over­komt in De barm­har­ti­gen. De drie­ën­der­tig druk­ken leg­gen hem geen wind­ei­e­ren, maar zijn zor­gen zijn niet ach­ter de rug. Inte­gen­deel, hij krijgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaal­de men­sen een snaar geraakt die hij lie­ver onge­moeid had gelaten.

De barm­har­ti­gen
Koen van Wichelen
Uit­ge­ve­rij Manteau
ISBN 9789022329948

~ ~ ~

PS: Sor­ry. Weer geen Walk the line.

~ ~ ~


 1. De omslag­fo­to is gemaakt door Gary Isaacs, en op zijn site vind je nog veel meer prach­ti­ge voor­beel­den. 

13 reacties op “Het nut van een contactformulier”

 1. Ik ben ook heel benieuwd.
  En is het toe­val of niet? De eni­ge die op mijn blog ooit het con­tact­for­mu­lier gebruik­te, was ook een Vlaam­se pers­agent. Namens een uit­ge­ver bena­der­de ze mij voor een boek­re­cen­sie: http://geschrevengoed.blogspot.nl/2014/09/een-sprookje-om-zelf-waar-te-maken.html
  Mis­schien is het in Vlaan­de­ren een gebrui­ke­lij­ke manier? Wat mij betreft mogen Neder­land­se uit­ge­vers dit wel over­ne­men. Dat for­mu­lier heb­ben jij en ik immers niet voor niets toegevoegd.

  1. Haha, grap­pig toe­val. Slim van onze zui­der­bu­ren om op die manier con­tact te zoe­ken. En je hebt hele­maal gelijk dat dit voor­beeld best wel meer gevolgd mag wor­den. Ik ben er klaar voor!

 2. Je maakt mij (zelfs) ook benieuwd. Heb indruk dat jij de don­ke­re dagen wel door gaat komen.…

  1. Ik heb in ieder geval meer dan vol­doen­de te lezen de komen­de weken/maanden, maar ik houd me altijd aan­be­vo­len voor meer.
   Wan­neer de bespre­king van De barm­har­ti­gen gepost gaat wor­den is afhan­ke­lijk van welk tijd­slot ik toe­ge­we­zen krijg voor de blogtour. Blijf me vol­gen, zou ik zeggen 😉

 3. Waar­schijn­lijk ga ik ook mee­doen. Mijn eer­ste blogtour ooit! Een ‘waar­schijn­lijk’ omdat ik een mail­be­richt erover kreeg die mij ont­scho­ten was. Van­daag heb ik nog net bin­nen de dead­line gere­a­geerd. Die foto hè, dat is al een heel ver­haal op zich.

  1. Haha, ik was de mail ook ver­ge­ten met­een te beant­woor­den maar er was in ieder geval nog tij­dig bij. Hope­lijk is dat voor jou ook het geval. Een blogtour is heel anders dan wat we doen voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Ik ben benieuwd hoe het je gaat beval­len indien je nog in aan­mer­king komt (waar ik gemaks­hal­ve gewoon van­uit ga).

   1. Ik ga mee­doen! Ik ben erg benieuwd hoe iets der­ge­lijks werkt en ga maar eens ande­re blogtours opzoe­ken ter inspi­ra­tie. Ik heb het altijd al eens wil­len uit­pro­be­ren, dus ik ben erg blij dat ik dat nu kan doen 🙂

    1. Gaaf dat je nog op tijd was om mee te doen. Ik heb inmid­dels te horen gekre­gen dat ik op 7 janu­a­ri kan pos­ten. Dan weet ik wat me tij­dens de vakan­tie o.a. te doen staat 😉

     1. Mijn datum wordt 9 janu­a­ri. Het boek is eer­gis­te­ren naar me ver­zon­den. Span­nend! Ik ga voor­al niet te gefor­ceerd ori­gi­neel wil­len zijn en schrijven/doen wat in mij opkomt. En voor­al uit­kij­ken naar de ande­re blogposts.

 4. Ik doe ook mee met de blogtour! En inder­daad: dat con­tact­for­mu­lier kwam goed van pas 🙂 . Ben benieuwd naar je bespre­king en het boek (heb ‘m net binnengekregen).

  1. Erg leuk. Er begint zich al een aar­dig groep­je te vor­men. Ik zal pas op het eind van de kerst­va­kan­tie tijd heb­ben om aan het boek te begin­nen want er ligt nog wat ander lees- / bespreek­werk te wachten.

Reacties zijn uitgeschakeld.