Blogplannen revisited

Laat ik eens begin­nen met een niet geheel wil­le­keu­ri­ge week­in­de­ling te vermelden:

 • maan­dag: muziek
 • dins­dag: #50books
 • woens­dag: vrije invul­ling, mis­schien wel fictie
 • don­der­dag: geschiedenis
 • vrij­dag: boekenkast
 • zater­dag: fotografie
 • zon­dag: cul­tu­re­le stelling

Gaat er al een bel­le­tje rin­ke­len? Nee? Nou, dat kan klop­pen want het waren mijn blog­plan­nen voor het jaar 2014 en ik denk dat ik me er zo’n 1 à 2 weken aan heb weten te hou­den. Alleen aan de boe­ken­kast heb ik door het jaar heen nog wat invul­ling gege­ven. Het moge dui­de­lijk zijn, ik ben niet van de plan­nen en struc­tuur hier op mijn blog.

Ergens wist ik het wel, maar in de com­fort zone van een twee­tal weken vakan­tie leek het me een ver­stan­di­ge aan­pak om het blog­gen eens wat meer in te kade­ren. Omdat ik dacht dat het mijn onder­lig­gen­de doel­stel­ling, name­lijk iede­re dag iets publi­ce­ren, zou ver­ge­mak­ke­lij­ken. Tot dan toe, en twee weken later was het niet anders, zat ik vaak op een avond me suf te pie­ke­ren over waar ik het nu weer eens over zou gaan heb­ben om dan uit­ein­de­lijk zwaar gefrus­treerd na mid­der­nacht in bed te rol­len zon­der iets gepost te heb­ben. Het was ver­lo­ren tijd.

Hoe mak­ke­lijk zou het niet zijn om door mid­del van vas­te onder­wer­pen per dag geen tijd ver­lo­ren te laten gaan aan te beden­ken waar je over zou gaan blog­gen? Moei­lijk dus.

Al snel zag ik in dat deze manier niet de juis­te was voor mij. Wel hielp het me gedeel­te­lijk om door de week heen de tijd ’s avonds nut­tig te beste­den aan enke­le van deze rubrie­ken. Nog meer dan het jaar ervoor heb ik in 2014 veel gele­zen (en muziek) geluis­terd. Ik ver­gat ech­ter om er regel­ma­tig (over) te bloggen.

Het komen­de jaar zal het niet anders gaan. Zon­der vast­om­lijnd idee dit­maal ga ik pro­be­ren weer min­stens even­veel te lezen. Alleen wil ik wat vaker (erover) gaan blog­gen. Niet iede­re dag. Maar wel vaak. Waar­bij ik de afwis­se­ling zal zoe­ken tus­sen de wat meer tijd­ro­ven­de longreads over mijn lees­er­va­rin­gen en daar­naast de veel­al kor­te vrij­blij­ven­de upda­tes of obser­va­ties zoals onder­ha­vi­ge blog­post er een is.

PS: Bij deze vraag ik alvast toe­stem­ming om indien nodig af te wij­ken van deze niet als zoda­nig gede­fi­ni­eer­de blogplannen.

dante1
Infer­no – Pla­te 22 | Gusta­ve Doré

4 reacties op “Blogplannen revisited”

 1. Toe­stem­ming denied. Dus als je gaat omlij­nen en plan­nen, iede­re dag gaat blog­gen of dat soort rare din­gen, haak ik af. Beloofd is beloofd!

  1. Ok. Ik beloof niet om iede­re dag te gaan blog­gen of ande­re vast­om­lijn­de plan­nen voor 2015 op te zet­ten. Alleen wil ik iets meer gaan blog­gen. That’s all.
   Mag dat wel? Please?

Reacties zijn uitgeschakeld.