Hulpbehoevend doel gezocht

Elja schreef een blog­post. Dat doet ze iede­re dag, dus zo bij­zon­der is het niet ben je geneigd te den­ken. Tot­dat je het zelf zou moe­ten doen, iede­re dag blog­gen. Dan denk je daar wel anders over. Maar terug naar die blog­post waar ik het eigen­lijk over wil heb­ben: Over tik­fou­ten en digi­ta­le speur­toch­ten. Daar­in doet Elja een oproep om met vele blog­gers een actie op te star­ten rond­om de kerstperiode:

Een blo­ges­ta­fet­te. Maar makkelijker.
En dan voor een goed doel?!
Wat den­ken jul­lie? Hoe pak je zoiets aan?

Een goed idee waar ik graag aan mee zou wil­len wer­ken. In de com­men­taar sec­tie wis­sel­den we wat van gedachten:

Ik: Mis­schien kun­nen we alle­maal (als ‘aan­ge­slo­ten blog­gers’) een week lang een stic­ky post op onze blogs zet­ten met een voor­af bepaald goed doel en daar dan ieder voor zich een per­soon­lijk ver­haal­tje erbij waar­om het belang­rijk is om dat goe­de doel te steu­nen. En natuur­lijk dui­de­lijk aan­ge­ven hoe en waar dat goe­de doel gesteund kan wor­den (bv door geld, vrij­wil­li­gers­werk, hulp­goe­de­ren, al naar­ge­lang het goe­de doel). Daar­naast dan mis­schien er een een apar­te pagina/domein voor maken waar alle blog­post naar door­gel­inkt kun­nen wor­den of iets met een hashtag doen en dan flink recla­me maken op soci­al media.

Elja: Ja dat zou leuk zijn. Voor­al als we het met een Goed Doel afstem­men? Echt een soort van cam­pag­ne voeren?

Ik: Net zoals BN’ers een lied zin­gen voor een goed doel, zou­den wij als blog­gers toch ook geza­men­lijk een goed doel kun­nen pro­mo­ten door er een tijd­lang over te blog­gen of pro­mi­nent op onze site vermelden?

Elja: Ja dat zou gaaf zijn. Als cadeau­tje voor 5 jaar #blog­praat een week lang cam­pag­ne. Of zo’n 24-uurs blogmarathon.
Het leukst zou zijn een goed doel dat iets met onli­ne te maken heeft mis­schien? In NL? Of er buiten?

Maar ook bij mij rijst de vraag hoe zoiets aan te pak­ken. Waar zijn die goe­de doe­len wan­neer je ze nodig hebt? Is er ergens een site waar ze ver­meld staan? Een soort van markt­plaats voor goe­de doelen?

Weet jij er mis­schien een waar­van je denkt dat die pri­ma zou pas­sen bin­nen de opzet van een blo­ges­ta­fet­te of blogma­ra­thon? Of kun je ons ver­wij­zen naar een plek waar ze in de aan­bie­ding zijn? Laat het dan snel weten en hope­lijk kun­nen we via een geza­men­lij­ke inspan­ning als bevlo­gen blog­gers een wezen­lij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de rea­li­sa­tie van een hulp­be­hoe­vend doel. Zegt het voort!

~ ~ ~

Upda­te 18/12/2015: Op de site Goe­de doe­len staan er al een hele hoop vermeld. 

~ ~ ~

5 reacties op “Hulpbehoevend doel gezocht”

 1. Het doel ver­splin­tert maar door de decen­tra­li­sa­tie maar in veel wij­ken en dor­pen staan stich­tin­gen klaar om de gaten die val­len in zorg en wel­zijn zoveel moge­lijk op te van­gen. Het ech­te par­ti­ci­pe­ren kun je nau­we­lijks indi­vi­du­eel doen. Natuur­lijk, je kunt je bij­dra­ge leve­ren, een goed­be­doel­de drup­pel. Hoe je het bij elkaar, kunt krij­gen, ik weet het niet. Iemand anders?

 2. Ik weet het ook niet, maar hope­lijk gaan er wat reacties/tips/etc hier en/of op twit­ter komen waar we meer ver­der aan de slag kun­nen om er zoals gezegd de laat­ste twee weken van het jaar wat meer aan­dacht aan te beste­den. Als een zoveel­ste goed­be­doel­de druppel.

 3. Ik deed nooit eer­der mee met #blog­praat, want brid­gen is nor­maal mijn maan­dag­avond invul­ling. Nu ben ik aan het opka­le­fa­te­ren en zag een tweet van Elja voor­bij komen, waar zul­len we het va. over­heb­ben in #blog­praat. Ik stel­de voor om het onder­werp #goed­doel te gebruiken.
  Ze ging erover naden­ken en nu zie ik het hier terug, leuk. 

  Heel veel goe­de doe­len kun­nen ieders steun gebrui­ken. Mijn doel http://www.fshd.nl wordt gesteund door een klei­ne groep men­sen, want de men­sen die zijn aan­ge­daan zijn met wei­ni­gen. Nu hoor ik sinds kort ook bij een hele gro­te groep die de dia­gno­se kan­ker kreeg. Daar zou ik mijn geld ook bij kun­nen neer­leg­gen. KWF, MDL etc.
  Een goed doel, zon­der strijk­stok, in Paarl ZA heeft ook mijn per­soon­lij­ke belang­stel­ling, ik heb fysiek drie con­tai­ners kun­nen vul­len met uw spullen.

  Ik pleit hier­bij voor een bij­dra­ge http://www.ambulancewens.nl want 13% van de men­sen over­lijdt ten­slot­te maar in slaap of hart­stil­stand. Voor je vader, moe­der, man, vriend, col­le­ga e.a. die allen te maken krij­gen met een lek of gebrek.
  Aan het eind van je leven, toch nog een dag­je of meer op stap m.b.v. des­kun­di­ge mede­wer­kers etc. als het niet meer ver­ant­woord lijkt dit met de fami­lie te doen of als er geen fami­lie meer is en of geen geld. Een mooi ini­ti­a­tief waar ik zelf nog geen gebruik van heb hoe­ven maken en ook niet pre­cies weet hoe het werkt… maar ook zij krij­gen een drup­pel. Al is het maar aan­dacht. http://www.ambulancewens.nl

  1. Dank voor je reac­tie, Mar­jan­ne. Ik wist eer­lijk gezegd niet van je ver­mel­de dia­gno­se. Dan snap ik dat je nog meer betrok­ken raakt bij de vele deskundigen/vrijwillers die vaak dag en nacht in touw zijn om hulp op aller­lei fron­ten te bieden.
   Dat is ook waar­om het zo nodig is om daar regel­ma­tig aan­dacht aan te beste­den. Met betrek­king tot #blog­praat is het nog even zoe­ken in wel­ke vorm dit gego­ten gaat wor­den. Een geza­men­lij­ke actie rond­om 1 spe­ci­fiek doel of ieder voor zich met een eigen keu­ze. Mis­schien dat het dit week­end of anders a.s. maan­dag dui­de­lijk wordt.

 4. Pingback: Doe mee | Met zonder beperking

Reacties zijn uitgeschakeld.