Ongevaarlijke steun

Van de Rabobank kreeg ik een herin­ner­ings­mailt­je om mijn Ran­dom Read­er te lat­en ver­van­gen in ver­band met de komst van het IBAN num­mer. Ik heb alleen niet zo’n appa­raat­je, dus ver­van­gen zal moeil­ijk wor­den. Ook dit mailt­je had ik naar de prul­len­bak ver­plaatst, net zoals het oor­spronke­lijke mailt­je. Maar miss­chien moet ik het alsnog opdiepen vanon­der de vele spam- en onz­in­mail die er nader­hand over­heen zijn gegaan. Want tij­dens mijn zoek­tocht naar een goed doel waar we eventueel via een blo­gestafette of -marathon aan­dacht aan kun­nen best­e­den gedurende de komende vakantiepe­ri­ode kwam ik (niet geheel toe­val­lig) op de site van Frontaal Naakt terecht. Ook hier een oproep:

Doneer aan de enige dwars­denk­ende, onafhanke­lijke site van Ned­er­land. Stort wat u mis­sen kunt op reken­ingnum­mer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breed­veld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Iets wat ik al een paar keer heb gedaan, maar wat niet vaak genoeg kan gebeuren. Daarom nam ik er mijn porte­mon­nee bij, zocht naar een bankpas­je en wilde gaan betal­en via Pay­Pal toen ik me opeens weer realiseerde dat dat helaas niet kan. En wel hierom. Zo’n Ran­dom Read­er kan dan toch uitkomst bieden. In afwacht­ing van mijn bestelling (en ook omdat we nog geen hulp­be­ho­evend doel hebben gevon­den voor de blo­gac­tie) lijkt het me daarom een goed idee dat jul­lie  alvast wat geld over­mak­en aan Frontaal Naakt om deze dwarse maar oh zo noodza­ke­lijke site te ste­unen in de stri­jd tegen de over­heersende aan­wezigheid van Dom Rechtse ele­menten in onze samen­lev­ing. Denk niet dat het geen zin heeft, want zie, er lijkt een ken­ter­ing op komst:

Zo werd ik onlangs geciteerd door het Parool als één van de media, niet als het mid­delpunt van het zoveel­ste geval van klein­burg­er­lijke veront­waardig­ing om iets dat ik schreef, of zou hebben geschreven. Echt joh, ik wist niet wat me overk­wam!
Waarmee ik maar wil zeggen: je associeren met Frontaal Naakt wordt steeds min­der gevaar­lijk!

Kor­tom, aarzel niet en schuif wat van je ein­de­jaars­bonus door naar Frontaal Naakt nu je nog niet alles hebt uit­gegeven aan ker­st­cadeaus en vuur­w­erk. Je zult er geen spi­jt van kri­j­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie