Ongevaarlijke steun

Van de Rabo­bank kreeg ik een her­in­ne­rings­mail­tje om mijn Random Rea­der te laten ver­van­gen in ver­band met de komst van het IBAN num­mer. Ik heb alleen niet zo’n appa­raat­je, dus ver­van­gen zal moei­lijk wor­den. Ook dit mail­tje had ik naar de prul­len­bak ver­plaatst, net zoals het oor­spron­ke­lij­ke mail­tje. Maar mis­schien moet ik het als­nog opdie­pen van­on­der de vele spam- en onzin­mail die er nader­hand over­heen zijn gegaan. Want tij­dens mijn zoek­tocht naar een goed doel waar we even­tu­eel via een blo­ges­ta­fet­te of ‑mara­thon aan­dacht aan kun­nen beste­den gedu­ren­de de komen­de vakan­tie­pe­ri­o­de kwam ik (niet geheel toe­val­lig) op de site van Fron­taal Naakt terecht. Ook hier een oproep:

Doneer aan de eni­ge dwars­den­ken­de, onaf­han­ke­lij­ke site van Neder­land. Stort wat u mis­sen kunt op reke­ning­num­mer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breed­veld, Rabo­bank Rijs­wijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Fron­taal Naakt’.

Iets wat ik al een paar keer heb gedaan, maar wat niet vaak genoeg kan gebeu­ren. Daar­om nam ik er mijn por­te­mon­nee bij, zocht naar een bank­pas­je en wil­de gaan beta­len via Pay­Pal toen ik me opeens weer rea­li­seer­de dat dat helaas niet kan. En wel hier­om. Zo’n Random Rea­der kan dan toch uit­komst bie­den. In afwach­ting van mijn bestel­ling (en ook omdat we nog geen hulp­be­hoe­vend doel heb­ben gevon­den voor de blog­ac­tie) lijkt het me daar­om een goed idee dat jul­lie  alvast wat geld over­ma­ken aan Fron­taal Naakt om deze dwar­se maar oh zo nood­za­ke­lij­ke site te steu­nen in de strijd tegen de over­heer­sen­de aan­we­zig­heid van Dom Recht­se ele­men­ten in onze samen­le­ving. Denk niet dat het geen zin heeft, want zie, er lijkt een ken­te­ring op komst:

Zo werd ik onlangs geci­teerd door het Parool als één van de media, niet als het mid­del­punt van het zoveel­ste geval van klein­bur­ger­lij­ke ver­ont­waar­di­ging om iets dat ik schreef, of zou heb­ben geschre­ven. Echt joh, ik wist niet wat me overkwam!
Waar­mee ik maar wil zeg­gen: je asso­cie­ren met Fron­taal Naakt wordt steeds min­der gevaarlijk!

Kort­om, aar­zel niet en schuif wat van je ein­de­jaars­bo­nus door naar Fron­taal Naakt nu je nog niet alles hebt uit­ge­ge­ven aan kerst­ca­deaus en vuur­werk. Je zult er geen spijt van krijgen.

~ ~ ~