Beetje trots

Peter, vra­gen mensen weleens, waar werk jij nu eigen­lijk? En dan zeg ik meestal dat ik bij Emer­son werkza­am ben. Een andere keer vol­s­ta ik met Emer­son Process Man­age­ment. En een heel enkele keer maak ik me er met Micro Motion of Rose­mount Flow vanaf. Sinds kort zou ik Daniel of Rox­ar als antwo­ord kun­nen geven. Maar waar ik ook voor kies, in de meeste gevallen haalt men de wenkbrauwen op ten teken dat er geen lam­p­je gaat bran­den.

Nu is dat niet ver­won­der­lijk. Hier in Ned­er­land is de aan­wezigheid van Emer­son niet erg zicht­baar. Zelf had ik ook niet echt een idee waar dit bedri­jf voor stond toen ik ruim tien jaar gele­den de over­stap maak­te van Philips. Onder­tussen weet ik beter. Emer­son is groot. Best wel groot.

En hoewel ik slechts in de Ned­er­landse ves­tig­ing werk die valt onder het Europese deel van een Glob­al Busi­ness Unit welke op haar beurt weer onderdeel is van een van de vijf grotere divisies bin­nen Emer­son, ben ik toch wel een beet­je trots dat ik eerder deze avond samen met drie andere collega’s een Award voor Inno­vatie heb gewon­nen tij­dens onze ein­de­jaars­bi­jeenkomst. Het is een vorm van waarder­ing die me doet besef­fen dat al het werk van de voor­gaande jaren niet voor niets is geweest. Toch niet onbe­lan­grijk indi­en men weet hoeveel bloed, zweet en tra­nen er mee gepaard is gegaan. Nu is het des te meer geni­eten van twee weken welver­di­ende (al zeg ik het zelf) vakantie en dan op 5 jan­u­ari weer aan de slag.

Enig pun­t­je van kri­tiek: mocht zich ooit nog eens een vol­gende gele­gen­heid voor­doen dat ik een pri­js win dan hoop ik dat de pho­to­shop iets beter uit­valt.

award

awardfoto

PS: Er zijn foto’s gemaakt van de uitreik­ing vanavond en mocht­en die beter van kwaliteit zijn (wat niet moeil­ijk moet zijn), dan zal ik die hier te zijn­er tijd plaat­sen.

PS1: Voor de bezoek­ers die mij niet ken­nen, ik ben de tweede smok­ing van rechts.

PS2: Hier dan ein­delijk een foto van betere kwaliteit dan het foto­shop exem­plaar hier­boven:

beetjetrots

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie