Vrijdag, 19 december 2014

Beetje trots

Peter, vra­gen men­sen wel­eens, waar werk jij nu eigen­lijk? En dan zeg ik meest­al dat ik bij Emer­son werk­zaam ben. Een ande­re keer vol­sta ik met Emer­son Pro­cess Mana­ge­ment. En een heel enke­le keer maak ik me er met Micro Moti­on of Rose­mount Flow van­af. Sinds kort zou ik Daniel of Roxar als ant­woord kun­nen geven. Maar waar ik ook voor kies, in de mees­te geval­len haalt men de wenk­brau­wen op ten teken dat er geen lamp­je gaat branden.

Nu is dat niet ver­won­der­lijk. Hier in Neder­land is de aan­we­zig­heid van Emer­son niet erg zicht­baar. Zelf had ik ook niet echt een idee waar dit bedrijf voor stond toen ik ruim tien jaar gele­den de over­stap maak­te van Phi­lips. Onder­tus­sen weet ik beter. Emer­son is groot. Best wel groot.

En hoe­wel ik slechts in de Neder­land­se ves­ti­ging werk die valt onder het Euro­pe­se deel van een Glo­bal Busi­ness Unit wel­ke op haar beurt weer onder­deel is van een van de vijf gro­te­re divi­sies bin­nen Emer­son, ben ik toch wel een beet­je trots dat ik eer­der deze avond samen met drie ande­re collega’s een Award voor Inno­va­tie heb gewon­nen tij­dens onze ein­de­jaars­bij­een­komst. Het is een vorm van waar­de­ring die me doet besef­fen dat al het werk van de voor­gaan­de jaren niet voor niets is geweest. Toch niet onbe­lang­rijk indien men weet hoe­veel bloed, zweet en tra­nen er mee gepaard is gegaan. Nu is het des te meer genie­ten van twee weken wel­ver­dien­de (al zeg ik het zelf) vakan­tie en dan op 5 janu­a­ri weer aan de slag.