Zaterdag, 20 december 2014

30daychallenge

Eer­der deze week klik­te ik op een link in een blog­post van Elja (die het trou­wens weer had gezien bij punk­me­dia) en kreeg zodoen­de de 15 les­sen van 15 jaar blog­gen door Anil Dash te lezen. Alle­maal stuk voor stuk her­ken­baar wan­neer je het nobe­le blog­gers­vak uit­oe­fent, maar er was er een­tje die me meer dan de ande­re aan­sprak. Num­mer zes:

Your blog can chan­ge your life in a month. If you want to under­stand an idea, or beco­me a mea­ning­ful voi­ce on a topic, or chan­ge your own thin­king about a con­cept, wri­te a litt­le bit about it eve­ry day for a month. The first posts might suck, but inva­ria­bly the exer­ci­se and the dis­ci­pli­ne of doing the wri­ting are trans­for­ma­ti­ve. Some­ti­mes the rest of the world even noti­ces it.

De afge­lo­pen jaren ben ik meer gaan blog­gen over boe­ken en heb dat ook vaker onder de aan­dacht gebracht. Niet dat ik zo ver wil gaan om mezelf te affi­che­ren als boek­blog­ger want zo voel ik me niet, maar voor som­mi­ge bezoe­kers hoor ik des­on­danks in die cate­go­rie. Wat niet erg is. Het onder­schrijft een klein beet­je de aan­ge­haal­de les num­me­ro zes. Door (on)nadrukkelijk en frequent(er) te gaan blog­gen over een bepaald onder­werp ga je er bedre­ve­ner in wor­den. Tege­lij­ker­tijd gaan de bezoe­kers je zien als iemand die er ver­stand van heeft.

Dit kan dus schijn­baar snel­ler en radi­ca­ler gaan wan­neer je in een tijds­be­stek van een maand er nog meer ener­gie in stopt. Voor­al het aspect dat je (je leven) zelf in der­tig dagen kunt ver­an­de­ren weet me te boei­en. Hoe zou dit in de prak­tijk uit­pak­ken? Ik heb hier wel vaker geschre­ven dat indien je mini­maal zeven dagen op een rij dezelf­de han­de­ling uit­voert het bij­na auto­ma­tisch een nieu­we gewoon­te gaat wor­den. Het raakt ver­we­ven met je sys­teem. Gaat iets ver­ge­lijk­baars op wan­neer je jezelf der­tig dagen in iets nieuws gaat ver­die­pen en daar­over gaat blog­gen in een poging om op die manier het geleer­de te ver­wer­ken? Wel­ke ver­an­de­ring zou er na die tijd te bespeu­ren zijn?

Ik moet ineens den­ken aan de serie blog­posts die ik begon­nen ben in novem­ber 2011 met als titel Making the Dif­fe­ren­ce. Aan het eind van een work­shop kre­gen we als opdracht om een aan­tal doel­stel­lin­gen in hon­derd dagen te ver­we­zen­lij­ken. Omdat ik scep­tisch was maar toch wel eens wil­de weten wat het effect bij mij zou zijn als ik me eraan pro­beer­de te hou­den besloot ik er elke zon­dag over te blog­gen. Het gaf me tevens een moment om er over te reflec­te­ren. Hon­derd dagen later moest ik beken­nen dat er wel dege­lijk wat ver­an­derd was.

Is het mis­schien een idee om het gewoon eens uit te pro­be­ren zo’n der­tig dagen over een nader te bepa­len onder­werp te gaan blog­gen? Gewoon, ter lering en ver­maak van jul­lie en mij? Waar­om niet. Alleen iets zien te ver­zin­nen waar ik nog niets van weet. Dat moet niet al te moei­lijk zijn.