Categorieën
Blogpost

Zondag, 21 december 2014

Is Rams de ideale bloglayout?

Mis­schien had je het nog niet opge­merkt, maar begin decem­ber heeft Word­Press een nieu­we ver­sie (4.1) van haar blog­gers­plat­form uit­ge­bracht. Zoals gewoon­lijk heb­ben ze deze upgra­de aan­ge­gre­pen om tevens een nieu­we default blog­lay­out te intro­du­ce­ren: Twen­ty Fifteen.

Op de blog van Ernst-Jan Pfauth had ik gele­zen dat hij naar deze nieu­we lay­out uit­kijkt omdat hij Twen­ty Fourteen iet­wat te don­ker van kleur­stel­ling vindt. Dat ben ik met hem eens. Maar dat is niet waar ik het hier over wil heb­ben. Het gaat me om een ande­re opmer­king van hem:

Ear­lier this year I dit­ched my hand­ma­de the­me, becau­se the­re just wasn’t a way to keep up with all the requi­re­ments that come with peo­p­le using hund­reds of dif­fe­rent screens for acces­sing your blog.
I mean, I love to geek around with Word­Press The­mes and CSS, but doing it just as a hob­by isn’t enough any­mo­re to gua­ran­tee eve­ry visi­tor of my blog a good experience.

Nu kan ik niet zeg­gen dat ik een ‘hand­ma­de the­me’ heb. Daar­voor schiet mijn ken­nis en vaar­dig­heid van HTML/CSS/etc helaas tekort. Wel her­ken ik als enthou­si­ast knut­se­laar aan de vele blog­lay­outs die beschik­baar zijn voor Word­Press dat het zo goed als ondoen­lijk is om alle bezoe­kers een gelijk­aar­di­ge ‘look & feel’ te bie­den voor een met zorg uit­ge­ko­zen en geop­ti­ma­li­seer­de layout.

Boven­dien lijkt het erop dat de ide­a­le lay­out niet bestaat. Of althans voor mij ver­bor­gen blijft. Altijd is er weer een tekort­ko­ming die ik in het bes­te geval met een plu­gin of recht­streeks ingrij­pen in de php- en css-files bij­na weet weg te wer­ken. Bij­na, maar net niet hele­maal. In het slecht­ste geval lukt het me hele­maal niet en moet ik met het gebrek zien te leven. Wat ik slechts enke­le dagen weet vol te hou­den. Tot­dat de groei­en­de erger­nis me als­nog doet beslui­ten op zoek te gaan naar een ver­van­gend the­ma waar dit sto­rend ele­ment zich niet meer openbaart.

Maar waar een ander schoon­heids­fout­je wordt gein­tro­du­ceerd. En we terug zijn bij af.

Ernst-Jan heeft het opge­ge­ven. Hij kiest er voor om genoe­gen te nemen met de default lay­outs die Word­Press hem beschik­baar stelt. Ik voel er veel voor om hem in zijn voor­beeld te vol­gen. Daar­om instal­leer­de ik gis­ter Twen­ty Fifteen.

Ik hield het fifteen minu­ten vol. In die tijds­span­ne was het me niet gelukt om de waan­zin­nig gro­te font die gehan­teerd wordt voor de ‘block­quo­te’ aan te pas­sen naar een for­maat dat mij meer nor­maal lijkt. Bin­nens­monds vloe­kend zet­te ik ‘Char­le­ne’ weer terug. Ten­slot­te was ik haar al meer dan twee weken trouw geweest.

Toen her­in­ner­de ik me ooit een inter­view gele­zen te heb­ben met Anders Norén waar­in ver­we­zen werd naar een the­ma dat hij gemaakt had wat heel veel gelij­ke­nis­sen zou heb­ben met het Twen­ty Fifteen the­ma dat rond die tijd nog in ont­wik­ke­ling was:

Norén see­ms to be equip­ped with a never-ending foun­tain of inspi­ra­ti­on for new the­mes. His Rams the­me, which bears a few simi­la­ri­ties to the upco­ming Twen­ty Fifteen default the­me, was inspi­red by Die­ter Rams, a Ger­man indu­stri­al desig­ner who is well known for his inno­va­ti­ve, unob­trusi­ve, and time­less pro­duct design.

Mis­schien dat de block­quo­tes er wel mooi­er vorm­ge­ge­ven waren, dacht ik met­een en ging aan de slag om Rams te installeren:

Dat was gis­ter­avond laat.

Wat zijn mijn bevin­din­gen tot nog toe. Om te begin­nen is Rams erg mini­maal. Dit gaat niet alleen op voor de vorm­ge­ving, ook de instel­lin­gen zijn dat. Bui­ten de kleur­stel­ling die stan­daard op groen staat maar wel te wij­zi­gen is, valt er ver­der niets in te stel­len. Oh ja, het menu kun je ook nog aan­pas­sen. Maar dan heb je het wel gehad. Je moet het doen met wat je krijgt. En wat je krijgt heeft wel wat in mijn ogen.

De lin­ker­zij­kant laat alleen het menu zien, en wat nog belang­rij­ker is, scrollt niet mee maar is gefixeerd. Dat vind ik erg rust­ge­vend. Over de kleur valt te twis­ten maar die heb ik voor­lo­pig zo gela­ten. Voor­al omdat met het wij­zi­gen je ook de hyper­links in de tekst van kleur laat wijzigen.

Zoals je begrijpt zien de block­quo­tes er naar mijn smaak wel mooi uit anders had ik deze blog­post over dit the­ma niet geschre­ven. Tegen­woor­dig zie je meest­al dat er een ver­ti­ca­le lijn gebruikt wordt om een block­quo­te te onder­schei­den van de rest van de tekst. Dat is hier niet het geval. Norén heeft geko­zen voor het aan­ha­lings­te­ken. Mijn voor­keur zou zijn geweest om dat weg te laten, maar voor­lo­pig laat ik het zo.

Ver­ge­le­ken met het Twen­ty Fifteen the­ma staat de lin­ker zij­balk ook echt hele­maal links, waar­door zeker bij een gro­te scherm de aan­dacht naar de tekst gaat en de zij­balk min of meer ver­dwijnt. Ook dat vind ik te pre­fe­re­ren. Net zoals onder aan de blog­post stan­daard alle meta-data niet te zien is maar opge­roe­pen kan wor­den door op het ‘hamburger’-icoon te klik­ken. Opnieuw is hier geko­zen om de tekst cen­traal te stellen.

Al met al ben ik veel meer tevre­den over Rams dan over Twen­ty Fifteen. Ik heb er in tegen­stel­ling tot bij­na al mijn voor­gaan­de lay­outs hele­maal niet aan hoe­ven te sleu­te­len ter­wijl ik toch het idee heb dat er aan mijn wen­sen tege­moet is geko­men. Zou de ide­a­le blog­lay­out voor mij dan toch bestaan? Of ben ik in een mil­de bui nu ik een paar dagen vakan­tie heb?

15 reacties op “Zondag, 21 december 2014”

Ik vind dit toch ook erg for­se let­ters. Moet m’n lap­top van m’n lap tot ruim voor­bij m’n kni­ën ver­plaat­sen. (of de zoom­fac­tor op 67% zetten 😉

Zelf vind ik dat de let­ter­groot­te over­een hoort te komen met die van de zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le. Dwz gro­te ver­schil­len tus­sen web­si­tes is niet pret­tig en Goog­le zie ik als default. De gebrui­ker kan zelf een zoom­fac­tor instel­len die hij/zij dan niet steeds per web­si­te hoeft aan te passen. 

Dat er ver­schil­len­de scher­men zijn zag ik vroe­ger ook als een pro­bleem, maar sinds brow­sers goed kun­nen zoo­men dus niet meer. daar­bij heb ik een ver­moe­den dat voor­al smart­foon­ge­brui­kers vrij­wel geen blogs lezen. Dat duurt ze te lang, waar­door voor­al facebook en twit­ter bij hen popu­lair zijn.

Je hebt gelijk dat het for­se let­ters zijn. In ieder geval een stuk gro­ter dan mijn vori­ge lay­out. Ik zit zelf ook vaak te dub­ben wat ide­aal is en lees er ver­schil­len­de berich­ten over wan­neer je je er meer in gaat ver­die­pen. Het Rams the­ma heeft een let­ter­groot­te van 18px. Voor­als­nog heb ik het zo gela­ten nadat ik op de site van Quirk­t­ools heb beke­ken hoe het the­ma over­komt op ver­schil­len­de appa­ra­ten (de gebruik­te brow­sers heb ik bui­ten beschou­wing gelaten):
Klik hier om mijn site op Quirk­t­ools te bekijken.
In de mees­te geval­len vond ik het er aan­ge­naam over­ko­men. Groot maar niet te groot. Eer­der erg lees­baar. Goog­le gebruik ik zel­den en zie het aldus niet als benchmark.
Met de plu­gin van Goog­le Font kan ik even­tu­eel altijd nog beslui­ten om de let­ter­groot­te aan te pas­sen wan­neer ik het zelf sto­rend ga vin­den of er meer reac­ties op krijg dat het niet fijn leest.
Maar ik blijf het moei­lijk vin­den en zoals gezegd bij­na onmo­ge­lijk om ieder­een tevre­den te hou­den. Wat niet wil zeg­gen dat ik je feed­back dus niet waar­deer. Inte­gen­deel, daar­door blijf ik met een kri­tisch oog naar mijn site kij­ken. Dus dank voor je feedback!

Ik heb onge­veer dezelf­de let­ter­groot­te voor mijn blog en hoe­wel het even wen­nen was (ik lees het zelf lie­ver wat klei­ner) komt het de lees­baar­heid zeker ten goe­de. Ofte­wel, niet veranderen 🙂

Ik zie dat je om 12:32 hebt gere­a­geerd. Toen had ik inmid­dels al via de Easy Goog­le Font plu­gin de let­ter­groot­te iet­wat terug­ge­bracht tot 20px. Wat vreemd is omdat ik dacht gezien te heb­ben dat Rams out of the box een let­ter­groot­te van 18px heeft. Ergens klopt er iets niet.
Maar in ieder geval bete­kent het dat je de instel­ling zoals ik die nu heb kunt waar­de­ren. En hope­lijk Ximaar nu ook…

Het lijkt er op dat je bent terug­ge­gaan van 18px naar 16px, maar met die schreef­rij­ke let­ters is het las­tig te bepa­len. Times New Roman valt bij­voor­beeld erg klein uit. Optisch 20% klei­ner klei­ner dan gemid­del­de schreef­lo­ze letters.

Ik vind het in elk geval een ver­be­te­ring. Ik gaf eer­der Goog­le aan, omdat de mees­te bezoe­kers op mijn site via Goog­le komen. Of ik zelf Goog­le gebruik doet er niet toe, ik ken mijn eigen ver­ha­len toch al. 😉

Veel kran­ten­si­tes gebrui­ken de 13px van Goog­le, wiki­pe­dia (ook rede­lijk polu­lair) gebruikt 16px. 

Los daar­van ben ik niet zo stan­daard, ik heb bij mij smoothing uit­staan. Op m’n lap­top­scherm vind ik de onver­smeer­de let­ters beter leesbaar.

Iede­re gebrui­ker kan ove­ri­gens in z’n brow­ser een ande­re let­ter kie­zen, maar wei­ni­gen doen dat echter.

Het vreem­de is dat ik vol­gens de set­tings van de Easy Goog­le Fonts plu­gin een groot­te heb gein­stal­leerd van 20px, ter­wijl het inder­daad veel klei­ner overkomt:
Easy Google Fonts settings
In ieder geval heeft het het gewens­te effect, een klei­ne­re letter.

Ik weet dat schreef­loos een voor­keur krijgt, maar laat ik maar zeg­gen dat ik in dit spe­ci­fie­ke geval weer niet zo stan­daard ben 😉
Een let­ter met schreef geeft me altijd het gevoel dat ik lek­ker ouder­wets van het papier lees. En met de juis­te afstand tus­sen de regels vind ik het niet storend.

Dat je van­uit je brow­ser een aan­tal instel­lin­gen kunt kie­zen die de lay­out van de bezoch­te site over­schrij­ven wist ik, maar ik vind het altijd wel leuk om te zien wat iemand zelf als voor­keur heeft neer­ge­zet. Als het echt ondoen­lijk wordt om te lezen pro­beer ik dat wel tij­de­lijk aan te pas­sen. Of haak af als de con­tent niet de moei­te waard is.

@Peter: Mijn indruk is dat Times-ach­ti­ge let­ters een ande­re ver­hou­ding heb­ben met lan­ge­re stok­ken en staar­ten, waar­door er bij een zelf­de let­ter­hoog­te in pixels de let­ters er klei­ner uit­zien. Ik heb smoothing nu ook even aan­ge­zet, maar met dit let­ter­ty­pe zie ik geen ver­schil. Bij mijn eigen blog wor­den de let­ters in mijn ogen daar­door iets klei­ner, dat geldt voor veel let­ters op blogs die ik regel­ma­tig bezoek.

De inge­stel­de regel­hoog­te is voor blogs rede­lijk gebrui­ke­lij­ke­lijk en vind ik pret­tig lezen. Zel­den zie je nog blogs met de regels teveel in elkaar gedrukt. Ik ben geen ech­te lezer en kan daar slecht tegen. Boe­ken heb ik alleen gele­zen voor m’n werk, ik kan niet als ont­span­ning een boek lezen. Scherm­let­ters ver­ge­lijk ik daar dan ook nooit mee.

Zelf vind ik de text­breed­te ook erg belang­rijk. Regels met teveel tekens vind ik ver­ve­lend. Mijn voor­keur gaat uit naar 60 karak­ters en anders zou het in kolom­men moe­ten wor­den opge­deeld zoals een krant doet. Op mijn eigen web­si­te had ik daar 10 jaar terug iets grap­pigs voor bedacht aan­ge­zien je kolom­men op een scherm niet lang kan door laten lopen. Die metho­de heb ik in nog geen blogthe­ma terug­ge­zien en eigen­lijk op geen enke­le website.

Ik kan het wel orga­ni­se­ren in m’n eigen gatis wordpress.com-blog, maar dat is wat werk. Daar­bij zijn mijn regels maar een klein beet­je te lang. Mijn hui­di­ge the­ma­keu­ze is voor­al geba­seerd op de breed­te van de zij­k­olom. Bij de mees­te WP-thema’s vind ik die te smal waar­door laat­ste reac­ties niet op 1 regel pas­sen. Bij Web­min­log kon ik dat goed oplos­sen door gewoon de laat­ste let­ters er af te hak­ken, maar de gra­tis WP laat geen javascript toe waar­mee ik dat deed.

Op m’n blogs­pot heb ik voor een erg smal­le let­ter geko­zen om zo meer text in de zij­k­olom te kun­nen plaat­sen. Is ook zo’n webfont. Blogs­pot laat wel javascript en veel bete­re kolom-instel­lin­gen toe, maar ik vind hun rea­geer-optie nog altijd erg onder­maats. Voor­al de 3GB webruim­te van wordpress.com vind ik erg goed. Zo goed dat ik niet iets op een eigen domein hoef te hebben.

Boe­ken lees ik iede­re dag en daar­om vind ik het meest­al pret­tig wan­neer de scher­m­er­va­ring over­een­komt met een boek. 

Zoals ik al op je blog schreef heb ik lang gele­den een lay­out gehad dat ook de tekst opdeel­de in meer­de­re kolom­men. Omdat het niet naar mijn zin inge­steld kon wor­den ben ik later plu­gins gaan gebrui­ken, maar ook die gaven zel­den het gewens­te resul­taat. Mij ont­breekt helaa de ken­nis en kun­de om via HTML of CSS code een en ander naar wens voor elkaar te krijgen.

De rea­geer-optie bij Blogs­pot was een van de rede­nen om het daar alweer heel snel voor gezien te hou­den. Ben toen over­ge­stapt naar wordpress.com en weer later mijn eigen domein opge­ëist. Net iets meer vrij­heid en moge­lijk­he­den dan bij de .com versie.

@Peter: Die vrij­heid van een eigen domein trekt me (als prut­ser) ook zeker aan, maar dan zou ik waar­schijn­lijk nog voor iets anders kie­zen dan Word­Press omdat ik het ook niet eens ben met hun Gra­va­tar-beleid. Ik kan wel met HTML/XML/CSS/Javascript omgaan en vind dat ook leuk om uit te zoe­ken en leer het moei­te­loos. Aan de ande­re kant heb ik geen zin om me bezig te hou­den met bevei­li­ging­sup­da­tes en vind het pri­ma als WordPress.com dat voor me doet. 

De din­gen die ik bij WordPress.com mis doe ik tegen­woodig gewoon bij blogs­pot. Daar heb ik het rea­ge­ren uit­ge­zet en staan er reac­tie­links onder naar m’n Word­Press-blog. Het is voor mij alle­maal hob­by en ik zit er niet mee om zowel word­press als blogs­pot tege­lijk te gebruiken. 

Zelf kon ik goed opschie­ten met Type­pad van Web­min­log. Maar die dom­oren lie­ten dan ook Javascript toe waar­mee ik alles kon aan­pas­sen (zoals het num­me­ren van reac­ties) inclus­sief het weg­ha­len van hun recla­mes. Bij Type­pad zelf kon dat niet.

Ik vind het ook ver­ve­lend dat elk plat­form wel op de een of ande­re manier pro­beert te kop­pe­len met iets waar de pri­va­cy e.d. wat min­der hoog in het vaan­del staat. Moei­lijk aan te ont­ko­men als je toch nog con­tact met de rest vd wereld wilt heb­ben. Ik zit bv op Dias­po­ra maar daar heb ik nog maar wei­nig ‘vrien­den’ kun­nen vin­den, ter­wijl het zo’n mooi plat­form is.
De reden dat ik voor een eigen domein heb geko­zen is dat ik wil pro­be­ren alles op 1 plek te hou­den. Ten opzich­te van de .com ver­sie kan ik met de .org van word­press zo’n beet­je alles wat ik wil naar de hand zet­ten. Meer heb ik niet nodig.

Ik vind dit een prach­tig the­me Peter, dus ik kan me goed voor­stel­len dat je hier­voor kiest. Ik heb zelf het Chunk-the­me een beet­je naar mijn hand gezet. Dat is ook een fijn the­me, met minimal-uitstraling!

Dank je. Het bevalt mijn wis­pel­tu­ri­ge karak­ter tot nu toe ook uit­ste­kend, hoe­wel dat over vijf minu­ten totaal anders kan zijn.
Het Chunk-the­me heb ik ook ooit uit­ge­pro­beerd. Beviel in eer­ste instan­tie goed maar waar­om ik weer ben afge­haakt weet ik niet meer. Zeker niet de mini­mal-uit­stra­ling, want daar ben ik altijd van gechar­meerd geweest en dat zal ook wel zo blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *