Meer verkopen met je webshop — Roman Markovski en Dennis Vreeke

De vraag werd tus­sen neus en lip­pen gesteld. Ergens tij­dens de zomer­va­kan­tie. Of ik mis­schien eens wil­de uit­zoe­ken hoe we voor de zake­lij­ke site van mijn Inge een moge­lijk­heid kon­den intro­du­ce­ren om bezoe­kers tegen beta­ling ebooks (of de papie­ren ver­sie) te laten bestel­len. Met zo’n win­kel­wa­gen­tje en de moge­lijk­heid om onli­ne te beta­len. Het duur­de niet lang voor­dat ik ver­zon­ken was in de voor mij won­der­lij­ke wereld van con­ver­sies, ver­koop­ka­na­len, usp’s en wat niet meer. Toen ik Inge de eer­ste terug­kop­pe­ling gaf van waar zij zoal aan moest den­ken, zag ik in haar ogen dat ze hier voor­als­nog niet op zat te wach­ten. We heb­ben het bij een sim­pel bestel­for­mu­lier gela­ten en dat func­ti­o­neert voor­lo­pig naar behoren.

Ik moest hier aan den­ken toen ik het afge­lo­pen week­end het boek­je Meer ver­ko­pen met je web­shop zat te lezen. Niet dat daar­door de beslis­sing anders zou zijn uit­ge­val­len. Eer­der dat ik min­der tijd op inter­net had hoe­ven door te bren­gen om alle infor­ma­tie bij elkaar te schra­pen die hier uiterst inzich­te­lijk en com­pact in kaart is gebracht. Na lezing ben ik enthou­si­ast geraakt door de vele moge­lijk­he­den die je hebt om een web­shop suc­ces­vol te maken.

Mits je er de tijd voor hebt.

Want één ding is me (opnieuw) dui­de­lijk gewor­den (en het was ook de voor­naams­te reden dat we ons in de zomer­va­kan­tie beperk­ten tot een bestel­for­mu­lier): wil je je onder­schei­den met je web­shop, dan zul je er veel tijd voor moe­ten vrij­ma­ken. Dat geldt zowel voor de klei­ne web­shop die gro­ten­deels van­uit huis gerund wordt als­ook voor de gro­te­re ver­sie waar­van de eige­naar mis­schien het een en ander kan uit­be­ste­den maar zeker niet je kerncompetenties.

Meer ver­ko­pen met je web­shop is geschre­ven door Roman Tarkov­ski en Den­nis Vree­de. Het is een zoveel­ste prak­tisch deel­tje in de groei­en­de reeks ‘in 60 minu­ten’ van uit­ge­ve­rij Haystack. De boek­jes zijn van een hand­zaam for­maat en maken waar wat ze belo­ven: in een lees­tijd van 60 minu­ten ben je bij voor wat betreft het beschre­ven onder­werp. Dit gaat ook op voor Meer ver­ko­pen met je web­shop.

De opzet is sim­pel. In vier hoofd­stuk­ken wor­den de voor­naams­te gebie­den rond­om het suc­ces­vol maken van een web­shop uitgelegd:

  1. Mar­ke­ting­tips
  2. Tech­niek­tips
  3. Con­ver­sie­tips
  4. Uit­voe­ring­tips

Elk hoofd­stuk heeft meer­de­re para­gra­fen die ieder voor zich een tip in drie tot maxi­maal vier pagina’s beschrij­ven. Bij mar­ke­ting­tips kun je bij­voor­beeld den­ken aan: start een forum of blog, inte­greer met Goog­le, com­bi­neer onli­ne en offli­ne, gebruik affi­li­a­te-mar­ke­ting. Hoe­wel je een gro­te hoe­veel­heid infor­ma­tie te ver­wer­ken krijgt, lukt het de auteurs om je niet te laten ver­dwa­len in de vele details. Wel bekruipt je gaan­de­weg (bij mij althans) het gevoel hoe je dit alle­maal moet zien te com­bi­ne­ren naast het run­nen van de web­shop zelf.

Je moet name­lijk heel wat (con­ti­nu) in de gaten hou­den en uit­zoe­ken om er voor te zor­gen dat je klan­ten komen, blij­ven komen en ook nog eens tot aan­koop over­gaan. Dit beperkt zich dus niet alleen tot gede­gen markt­on­der­zoek (waar zit­ten mijn klan­ten? hoe kan ik ze het bes­te bena­de­ren? moet ik nu wel of niet kor­ting geven? wat is het nut van nieuws­brie­ven?) en vra­gen met betrek­king tot het gebruik van de juis­te tech­niek (hoe maak ik mijn web­shop snel? wat kan ik doen om hac­kers bui­ten de deur te hou­den? is mijn web­shop wel te lezen op al die ver­schil­len­de appa­ra­ten die klan­ten tegen­woor­dig gebrui­ken?), maar richt zich ook nog eens op de pro­ble­ma­tiek van waar­om de ene klant wel iets besteld en de ande­re niet (moet ik meer kor­ting geven? is het ver­stan­dig om klant­be­oor­de­lin­gen te intro­du­ce­ren? wegen de kos­ten van een keur­merk op tegen de baten?). Het is nog­al wat.

Wat ik per­soon­lijk erg knap vind aan dit boek­je is dat het meer dan dui­de­lijk wordt dat je echt aan de bak moet wil je iets van je web­shop maken, maar dat het tege­lij­ker­tijd op een bepaal­de manier rust geeft te weten dat je hier alles bij de hand hebt om je daar­bij te hel­pen. Er wor­den meer dan vol­doen­de voor­beel­den gege­ven hoe je de vol­gen­de stap(pen) moet zet­ten bij die aspec­ten van je web­shop die meer aan­dacht nodig heb­ben. Het blijft niet bij een goed­be­doel­de waar­schu­wing maar het helpt je op weg.

Mits je er de tijd voor neemt.

Zoals gezegd ben ik niet van plan om het bestel­for­mu­lier op de site van mijn Inge na lezing van Meer ver­ko­pen met je web­shop te ver­van­gen door een meer gea­van­ceer­de oplos­sing, maar mocht het er ooit nog eens van komen dan weet ik me gesteund door dit han­dig naslag­werk­je boor­de­vol nut­ti­ge tips.

Heb je het gevoel dat je met je web­shop niet alle kan­sen benut? Gene­reer meer bezoe­kers, meer klan­ten en meer omzet door de tips in dit boek in de prak­tijk te bren­gen. Van­daag in actie komen, bete­kent mor­gen meer verkopen!

Roman Markov­ski en Den­nis Vreeke van Modern Mind zijn gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wik­ke­len van web­shops en het advi­se­ren op het gebied van eCom­mer­ce, onli­ne mar­ke­ting en conversie.

Meer ver­ko­pen met je web­shop — in 60 minu­ten
Roman Markov­ski en Den­nis Vreeke
Uit­ge­ve­rij: Haystack
in samen­wer­king met Frank­wat­ching
ISBN: 9789461261090