Werk in de webwinkel

De vraag werd tussen neus en lip­pen gesteld. Ergens tij­dens de zomer­vakantie. Of ik miss­chien eens wilde uit­zoeken hoe we voor de zake­lijke site van mijn Inge een mogelijkheid kon­den intro­duc­eren om bezoek­ers tegen betal­ing ebooks (of de papieren ver­sie) te lat­en bestellen. Met zo’n winkel­wa­gen­t­je en de mogelijkheid om online te betal­en. Het duurde niet lang voor­dat ik ver­zonken was in de voor mij won­der­lijke wereld van con­ver­sies, verkoop­kanalen, usp’s en wat niet meer. Toen ik Inge de eerste terugkop­pel­ing gaf van waar zij zoal aan moest denken, zag ik in haar ogen dat ze hier vooral­snog niet op zat te wacht­en. We hebben het bij een sim­pel bestelfor­muli­er gelat­en en dat func­tion­eert voor­lop­ig naar behoren.

Ik moest hier aan denken toen ik het afgelopen week­end het boek­je Meer verkopen met je web­shop zat te lezen. Niet dat daar­door de besliss­ing anders zou zijn uit­gevallen. Eerder dat ik min­der tijd op inter­net had hoeven door te bren­gen om alle infor­matie bij elka­ar te schrapen die hier uiterst inzichtelijk en com­pact in kaart is gebracht. Na lez­ing ben ik ent­hou­si­ast ger­aakt door de vele mogelijkhe­den die je hebt om een web­shop suc­cesvol te mak­en.

Mits je er de tijd voor hebt.

Want één ding is me (opnieuw) duidelijk gewor­den (en het was ook de voor­naam­ste reden dat we ons in de zomer­vakantie beperk­ten tot een bestelfor­muli­er): wil je je onder­schei­den met je web­shop, dan zul je er veel tijd voor moeten vri­j­mak­en. Dat geldt zow­el voor de kleine web­shop die gro­ten­deels vanu­it huis gerund wordt alsook voor de grotere ver­sie waar­van de eige­naar miss­chien het een en ander kan uitbest­e­den maar zek­er niet je kern­com­pe­ten­ties.

Meer verkopen met je web­shop is geschreven door Roman Tarkovs­ki en Den­nis Vreede. Het is een zoveel­ste prak­tisch deelt­je in de groeiende reeks ‘in 60 minuten’ van uit­gev­er­ij Haystack. De boek­jes zijn van een handza­am for­maat en mak­en waar wat ze beloven: in een leesti­jd van 60 minuten ben je bij voor wat betre­ft het beschreven onder­w­erp. Dit gaat ook op voor Meer verkopen met je web­shop.

De opzet is sim­pel. In vier hoofd­stukken wor­den de voor­naam­ste gebieden ron­dom het suc­cesvol mak­en van een web­shop uit­gelegd:

  1. Mar­ket­ingtips
  2. Tech­niek­tips
  3. Con­ver­si­etips
  4. Uitvo­er­ingtips

Elk hoofd­stuk heeft meerdere para­grafen die ieder voor zich een tip in drie tot max­i­maal vier pagina’s beschri­jven. Bij mar­ket­ingtips kun je bijvoor­beeld denken aan: start een forum of blog, inte­greer met Google, com­bi­neer online en offline, gebruik affil­i­ate-mar­ket­ing. Hoewel je een grote hoeveel­heid infor­matie te ver­w­erken kri­jgt, lukt het de auteurs om je niet te lat­en verd­walen in de vele details. Wel bekruipt je gaan­deweg (bij mij althans) het gevoel hoe je dit alle­maal moet zien te com­bineren naast het run­nen van de web­shop zelf.

Je moet namelijk heel wat (con­tinu) in de gat­en houden en uit­zoeken om er voor te zor­gen dat je klanten komen, bli­jven komen en ook nog eens tot aankoop over­gaan. Dit beperkt zich dus niet alleen tot gede­gen mark­ton­der­zoek (waar zit­ten mijn klanten? hoe kan ik ze het beste benaderen? moet ik nu wel of niet kort­ing geven? wat is het nut van nieuws­brieven?) en vra­gen met betrekking tot het gebruik van de juiste tech­niek (hoe maak ik mijn web­shop snel? wat kan ik doen om hack­ers buiten de deur te houden? is mijn web­shop wel te lezen op al die ver­schil­lende appa­rat­en die klanten tegen­wo­ordig gebruiken?), maar richt zich ook nog eens op de prob­lematiek van waarom de ene klant wel iets besteld en de andere niet (moet ik meer kort­ing geven? is het ver­standig om klant­beo­ordelin­gen te intro­duc­eren? wegen de kosten van een keurmerk op tegen de bat­en?). Het is nogal wat.

Wat ik per­soon­lijk erg knap vind aan dit boek­je is dat het meer dan duidelijk wordt dat je echt aan de bak moet wil je iets van je web­shop mak­en, maar dat het tegelijk­er­ti­jd op een bepaalde manier rust geeft te weten dat je hier alles bij de hand hebt om je daar­bij te helpen. Er wor­den meer dan vol­doende voor­beelden gegeven hoe je de vol­gende stap(pen) moet zetten bij die aspecten van je web­shop die meer aan­dacht nodig hebben. Het bli­jft niet bij een goedbe­doelde waarschuwing maar het helpt je op weg.

Mits je er de tijd voor neemt.

Zoals gezegd ben ik niet van plan om het bestelfor­muli­er op de site van mijn Inge na lez­ing van Meer verkopen met je web­shop te ver­van­gen door een meer gea­vanceerde oploss­ing, maar mocht het er ooit nog eens van komen dan weet ik me ges­te­und door dit hand­ig naslag­w­erk­je boorde­vol nut­tige tips.

~ ~ ~

Heb je het gevoel dat je met je web­shop niet alle kansen benut? Genereer meer bezoek­ers, meer klanten en meer omzet door de tips in dit boek in de prak­tijk te bren­gen. Van­daag in actie komen, betekent mor­gen meer verkopen!

Roman Markovs­ki en Den­nis Vreeke van Mod­ern Mind zijn gespe­cialiseerd in het ontwikke­len van web­shops en het advis­eren op het gebied van eCom­merce, online mar­ket­ing en con­ver­sie.

Meer verkopen met je web­shop — in 60 minuten
Roman Markovs­ki en Den­nis Vreeke
Uit­gev­er­ij: Haystack
in samen­werk­ing met Frankwatch­ing
ISBN: 9789461261090

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets