Woensdag, 24 december 2014

Doe mee

We zijn inmid­dels een week­je ver­der nadat ik op deze plaats mel­ding had gemaakt dat rond­om de kerst­da­gen er waar­schijn­lijk een blogma­ra­thon of ‑esta­fet­te zou wor­den gehou­den. Sinds­dien is er niet veel meer dui­de­lijk gewor­den hoe we dit pre­cies en met wie gaan invul­len. Dus ga ik er op deze kerst­avond zelf maar een draai aan geven.

Ik ben het vol­gen­de van plan. In deze blog­post ga ik een ini­ti­a­tief ver­mel­den waar­van ik vind dat het wel wat extra aan­dacht (en finan­ci­ë­le steun) kan gebrui­ken. Zelf zal ik er natuur­lijk een geld­be­drag aan over­ma­ken en hope­lijk zal ik niet de eni­ge zijn.

Deze blog­post maak ik ver­vol­gens stic­ky en laat ‘m de rest van dit jaar boven­aan mijn blog prij­ken zodat nie­mand er omheen kan.

Daar­naast ga ik vra­gen of ande­re blog­gers het­zelf­de op hun blog gaan doen. Daar­bij kun­nen ze even­tu­eel mijn uit­ver­ko­ren ini­ti­a­tief over­ne­men of, nog beter, zelf een goed doel of actie kie­zen waar ze hele­maal ach­ter staan. Het zou dan leuk zijn als we dit aan elkaar laten weten door naar elkaar te lin­ken of je eigen blog­post te ver­mel­den bij de comments.

Op die manier gaat het ons mis­schien luk­ken om nog wat extra geld op te halen voor de orga­ni­sa­ties waar­van wij vin­den dat ze nog wel wat kun­nen gebrui­ken en die niet de media aan­dacht krij­gen die ze min­stens zo hard verdienen.

Nieuws­gie­rig gewor­den waar mijn spe­ci­a­le dona­tie deze decem­ber­maand naar toe gaat? Wel­nu, het is voor het prach­tig vorm­ge­ge­ven en veel­zij­di­ge maga­zi­ne van OneWorld.

OneWorld.nl is onder­deel van het inter­na­ti­o­na­le One­World-net­werk. Doel van het net­werk is om te infor­me­ren over inter­na­ti­o­na­le samen­wer­king en duur­zaam­heids­vraag­stuk­ken, om hand­vat­ten en inspi­ra­tie te bie­den aan geïn­te­res­seer­den die de wereld recht­vaar­di­ger en scho­ner wil­len maken, en om de dis­cus­sie over deze thema’s te stimuleren.

Ooit kwam ik per toe­val op de site terecht via een link op twit­ter. Nadat ik het arti­kel gele­zen had, bleef ik nog een heel tijd rond­han­gen omdat er zo ont­zet­tend veel inte­res­sants te lezen en te zien is. Weer later meld­de ik me aan voor de nieuws­brief en was aan­ge­naam ver­rast toen er kor­te tijd later een heus maga­zi­ne op de deur­mat lag. Gra­tis nog wel.

Het gra­tis maga­zi­ne is moge­lijk door sub­si­die van het minis­te­rie van Bui­ten­land­se Zaken. In 2015 wil One­World het ech­ter zon­der sub­si­die doen en ook nog eens vaker ver­schij­nen. Daar­om roept One­World op om mee te doen zodat hun plan gere­a­li­seerd wordt.

Klik op onder­staan­de ban­ner die je naar hun site brengt waar je een for­mu­lier kunt invul­len om een dona­tie over te maken. Je doet toch ook mee?

~ ~ ~

Ruud Kete­laar vraagt aan­dacht voor KiKa — De strijd tegen kin­der­kan­ker win­nen we samen. Lees hier waar­om hij KiKa een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­tje bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?
Carel de Mari doet ook mee en je kunt hier lezen waar­om zijn dona­tie rich­ting KiKa gaat.

Caro­lien Geurt­sen vraagt aan­dacht voor Art­sen zon­der Gren­zen — Stuur een kerst­pak­ket dat levens redt. Lees hier waar­om zij Art­sen zon­der Gren­zen een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­tje bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?

Paul van der Werf vraagt aan­dacht voor Books 4 Life — Dé twee­de­hands boek­win­kels voor het goe­de doel. Lees hier waar­om hij Books 4 Life een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­tje bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?