Doe mee

We zijn inmid­dels een week­je verder nadat ik op deze plaats meld­ing had gemaakt dat ron­dom de ker­stda­gen er waarschi­jn­lijk een blog­marathon of ‑estafette zou wor­den gehouden. Sinds­di­en is er niet veel meer duidelijk gewor­den hoe we dit pre­cies en met wie gaan invullen. Dus ga ik er op deze ker­stavond zelf maar een draai aan geven.

Ik ben het vol­gende van plan. In deze blog­post ga ik een ini­ti­atief ver­melden waar­van ik vind dat het wel wat extra aan­dacht (en finan­ciële ste­un) kan gebruiken. Zelf zal ik er natu­urlijk een geldbedrag aan over­mak­en en hopelijk zal ik niet de enige zijn.

Deze blog­post maak ik ver­vol­gens sticky en laat ‘m de rest van dit jaar bove­naan mijn blog prijken zodat nie­mand er omheen kan.

Daar­naast ga ik vra­gen of andere blog­gers het­zelfde op hun blog gaan doen. Daar­bij kun­nen ze eventueel mijn uitverko­ren ini­ti­atief overne­men of, nog beter, zelf een goed doel of actie kiezen waar ze hele­maal achter staan. Het zou dan leuk zijn als we dit aan elka­ar lat­en weten door naar elka­ar te linken of je eigen blog­post te ver­melden bij de com­ments.

Op die manier gaat het ons miss­chien lukken om nog wat extra geld op te halen voor de organ­isaties waar­van wij vin­den dat ze nog wel wat kun­nen gebruiken en die niet de media aan­dacht kri­j­gen die ze min­stens zo hard ver­di­enen.

Nieuws­gierig gewor­den waar mijn spe­ciale donatie deze decem­ber­maand naar toe gaat? Wel­nu, het is voor het prachtig vor­mgegeven en veelz­i­jdi­ge mag­a­zine van OneWorld.

OneWorld.nl is onderdeel van het inter­na­tionale OneWorld-netwerk. Doel van het netwerk is om te informeren over inter­na­tionale samen­werk­ing en duurza­amhei­dsvraagstukken, om hand­vat­ten en inspi­ratie te bieden aan geïn­ter­esseer­den die de wereld recht­vaardi­ger en schon­er willen mak­en, en om de dis­cussie over deze thema’s te stim­uleren.

Ooit kwam ik per toe­val op de site terecht via een link op twit­ter. Nadat ik het artikel gelezen had, bleef ik nog een heel tijd rond­hangen omdat er zo ontzettend veel inter­es­sants te lezen en te zien is. Weer lat­er meldde ik me aan voor de nieuws­brief en was aan­ge­naam ver­rast toen er korte tijd lat­er een heus mag­a­zine op de deur­mat lag. Gratis nog wel.

Het gratis mag­a­zine is mogelijk door sub­si­die van het min­is­terie van Buiten­landse Zak­en. In 2015 wil OneWorld het echter zon­der sub­si­die doen en ook nog eens vak­er ver­schi­j­nen. Daarom roept OneWorld op om mee te doen zodat hun plan gere­aliseerd wordt.

Klik op onder­staande ban­ner die je naar hun site brengt waar je een for­muli­er kunt invullen om een donatie over te mak­en. Je doet toch ook mee?

~ ~ ~

Ruud Kete­laar vraagt aan­dacht voor KiKa — De stri­jd tegen kinderkanker win­nen we samen. Lees hier waarom hij KiKa een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­t­je bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?
Carel de Mari doet ook mee en je kunt hier lezen waarom zijn donatie richt­ing KiKa gaat.

Car­olien Geurt­sen vraagt aan­dacht voor Art­sen zon­der Gren­zen — Stu­ur een ker­st­pakket dat lev­ens redt. Lees hier waarom zij Art­sen zon­der Gren­zen een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­t­je bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?

Paul van der Werf vraagt aan­dacht voor Books 4 Life — Dé tweede­hands boek­winkels voor het goede doel. Lees hier waarom hij Books 4 Life een warm hart toe­draagt. Ik ga mijn steen­t­je bij­dra­gen en doneer ook. Wie doet mee?

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets