Tegenslag

De ene trai­ning is de ande­re niet. Gis­ter­och­tend zocht ik me een weg door de mist rich­ting ons oefen­ter­rein om daar ver­vol­gens na de war­ming up gecon­fron­teerd te wor­den met een hin­der­nis die let­ter­lijk en figuur­lijk te hoog gegre­pen voor mij was. Een ver­ti­ca­le hou­ten wand waar geen enkel uitsteeksel…

El Capitan revisited

Al van­af 30 sep­tem­ber was het nieu­we bestu­rings­sys­teem El Capi­tan te down­lo­a­den maar tot dus­ver­re zon­der enig resul­taat. Elke poging gaf de mel­ding ‘Uw aan­koop kan niet vol­tooid wor­den’. Hoe­wel hele­maal niet onge­dul­dig bleef ik het des­on­danks hard­nek­kig pro­be­ren. Op inter­net zocht ik naar alter­na­tie­ve loca­ties waar een down­load mis­schien wel…

Haat-liefde

Met de komst van Net­flix is mijn haat-lief­­de­­ver­hou­­ding met de TV iet­wat com­plexer gewor­den. Plots had ik de moge­lijk­heid om op uiterst gebrui­kers­vrien­de­lij­ke wij­ze films en series te kij­ken wan­neer het mij uit­kwam. Dat wil zeg­gen: laat op de avond maxi­maal een uur­tje voor het sla­pen gaan. Niet meer, want ik…

Zen: 28–36

What the hell has gone wrong in this twen­tieth cen­tu­ry In hoofd­stuk 2 ver­telt de ik-per­­soon hoe hij jaren gele­den met zijn zoon­tje al op de twee­de dag van een motor­va­kan­tie door pech onder­weg gedwon­gen was de reis te sta­ken. Pas veel later ont­dek­te hij dat de motor niet defect…