Donderdag, 1 januari 2015

Mijn goe­de voor­ne­mens voor 2015 (niet allemaal)

Van­nacht, toen het erg­ste vuur­werk­ge­weld ach­ter de rug was en de poe­zen enigs­zins gekal­meerd, lag ik nog een tijd­je in bed te over­den­ken of ik eigen­lijk wel goe­de voor­ne­mens voor het pril­le jaar had.

Dit is wat ik deze och­tend nog weet te her­in­ne­ren van wat ik een aan­tal uren eer­der wist te ver­zin­nen voor­dat ik als een blok in slaap viel:

 • iede­re dag de nieu­we arti­ke­len op De cor­res­pon­dent lezen (op dit moment heb ik zeg­ge en schrij­ve 1246 bewaar­de publi­ca­ties zoals dat zo mooi heet en eer­lijk gezegd wil ik dat niet ver­der laten oplopen);
 • iede­re week het nieuw­ste exem­plaar van De Groe­ne Amster­dam­mer lezen (ik ben bij tot en met hal­ver­we­ge mei 2014);
 • iede­re week mini­maal drie keer gaan hard­lo­pen als trai­ning voor een vol­gen­de hal­ve mara­thon (het hui­di­ge plan van aan­pak is om er een­tje te gaan lopen eind april begin mei);
 • iede­re maand min­stens 1 boek lezen voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur (het afge­lo­pen jaar heb ik er iede­re maand twee gele­zen, maar mis­schien moet ik dat terug­bren­gen naar een­tje zodat ik tijd over ga hou­den voor ander lees- en schrijfwerk);
 • iede­re maal­tijd zo gezond moge­lijk hou­den (de the­o­rie over bewust eten moet ik meer in de prak­tijk bren­gen zodat zowel ikzelf als dier en mili­eu er beter van worden);
 • niet iede­re dag te blog­gen (want ik heb gemerkt dat wan­neer ik het ont­ken dat het dan het bes­te lukt om iede­re dag te blog­gen, dus ik ga het dit jaar NIET voor de zoveel­ste keer proberen);

Ik weet zeker dat ik meer had ver­zon­nen, maar los van de zaken die ik echt ver­ge­ten ben ga ik hier tevens niet alles ver­mel­den waar­van ik nu al weet dat ik het toch niet ga waar­ma­ken. Het moet wel leuk blij­ven in 2015.


Reacties

 1. carel

  wat ben je streng voor jezelf!

 2. Peter Pellenaars

  Vind je? Ik dacht dat ik het dit jaar beschei­den hield ver­ge­le­ken met vorig jaar.

 3. Monique

  Jij hebt ook echt de dis­ci­pli­ne om iets lang vol te hou­den, dus het zal vast wel goed komen. Doel­ma­tig, plan­ma­tig. Hop­páááá, als­of het niets is. Als ik wel eens lees wat jij alle­maal doet (struc­tu­reel), vraag ik me af of jij gewoon meer uren in een dag hebt dan een gemid­deld mens. Hoe krijg je het voor elkaar. En eh… succes! 😉

  1. Peter Pellenaars

   Net als ieder ander gemid­deld mens moet ik het ook doen met 28 uur per dag.