Mijn goede voornemens voor 2015 (niet allemaal)

Van­nacht, toen het erg­ste vuur­werk­ge­weld ach­ter de rug was en de poe­zen enigs­zins gekal­meerd, lag ik nog een tijd­je in bed te over­den­ken of ik eigen­lijk wel goe­de voor­ne­mens voor het pril­le jaar had.

Dit is wat ik deze och­tend nog weet te her­in­ne­ren van wat ik een aan­tal uren eer­der wist te ver­zin­nen voor­dat ik als een blok in slaap viel:

  • iede­re dag de nieu­we arti­ke­len op De cor­res­pon­dent lezen (op dit moment heb ik zeg­ge en schrij­ve 1246 bewaar­de publi­ca­ties zoals dat zo mooi heet en eer­lijk gezegd wil ik dat niet ver­der laten oplopen);
  • iede­re week het nieuw­ste exem­plaar van De Groe­ne Amster­dam­mer lezen (ik ben bij tot en met hal­ver­we­ge mei 2014);
  • iede­re week mini­maal drie keer gaan hard­lo­pen als trai­ning voor een vol­gen­de hal­ve mara­thon (het hui­di­ge plan van aan­pak is om er een­tje te gaan lopen eind april begin mei);
  • iede­re maand min­stens 1 boek lezen voor Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur (het afge­lo­pen jaar heb ik er iede­re maand twee gele­zen, maar mis­schien moet ik dat terug­bren­gen naar een­tje zodat ik tijd over ga hou­den voor ander lees- en schrijfwerk);
  • iede­re maal­tijd zo gezond moge­lijk hou­den (de the­o­rie over bewust eten moet ik meer in de prak­tijk bren­gen zodat zowel ikzelf als dier en mili­eu er beter van worden);
  • niet iede­re dag te blog­gen (want ik heb gemerkt dat wan­neer ik het ont­ken dat het dan het bes­te lukt om iede­re dag te blog­gen, dus ik ga het dit jaar NIET voor de zoveel­ste keer proberen);

Ik weet zeker dat ik meer had ver­zon­nen, maar los van de zaken die ik echt ver­ge­ten ben ga ik hier tevens niet alles ver­mel­den waar­van ik nu al weet dat ik het toch niet ga waar­ma­ken. Het moet wel leuk blij­ven in 2015.

~ ~ ~