Blogtour — De barmhartigen

‘En waar zal dat boek van jou zoal over gaan, als ik vra­gen mag?’
‘Over de waarheid.’
‘Je meent het. Klinkt heel boei­end. Ik zit op het punt­je van mijn stoel, echt waar. Ont­houd één ding: geen enke­le roman­le­zer is geïn­te­res­seerd in de waar­heid. Wie de waar­heid of wat daar voor moet door­gaan wil lezen, koopt wel een krant. Lite­ra­tuur gaat niet om de fei­te­lij­ke waar­heid, maar om waar­ach­tig­heid. Dat is iets totaal anders. “De” waar­heid bestaat trou­wens niet, mijn bes­te. En als ze al bestaat, wil nie­mand er een boek over lezen. Omdat de waar­heid meest­al oer­saai is. Je kunt beter een boek schrij­ven over de leu­gen. Dat is dui­zend keer inte­res­san­ter en span­nen­der. Dat ver­koopt veel beter. Men­sen zijn gek op leu­gens. De wereld­li­te­ra­tuur is gebouwd op ver­zin­sels en lucht­kas­te­len. De kunst bestaat erin ze als waar­heid te ver­pak­ken in een mee­sle­pend verhaal.’
[p.53, De barmhartigen]

~ ~ ~

Aan­staan­de maan­dag begint de blogtour rond­om het nieu­we boek De barm­har­ti­gen geschre­ven door Koen van Wiche­len. Via het con­tact­for­mu­lier op mijn site kreeg ik een uit­no­di­ging om mee te doen waar ik geen nee tegen kon zeg­gen. Inmid­dels is het pro­gram­ma bekend en zal ik op woens­dag 7 janu­a­ri mijn lees­er­va­ring onli­ne zet­ten. Hier­on­der kun je zien wel­ke blog­gers nog meer deel­ne­men aan de blogtour en op wel­ke datum zij zul­len pos­ten. Zet het in je agen­da, zou ik wil­len aan­be­ve­len. Wan­neer ze hun blog­post onli­ne heb­ben staan, zal ik de links aan­pas­sen in het overzicht.

5 janu­a­ri: De Per­fec­te Buren Lees­club => Blogtour ‘De barm­har­ti­gen’ — Koen van Wichelen

7 janu­a­ri: PETEPEL => Blad­zij­de 268 en verder…

9 janu­a­ri: Het kraai­en van De Haan => Erbar­me dich — blogtour ‘De barmhartigen’

12 janu­a­ri: Ver­beel­ding => De Barm­har­ti­gen
14 janu­a­ri: Bibli­o­the­ca­ris in blog => De barm­har­ti­gen
16 janu­a­ri: Door Suzan­ne => Een roman over een roman

19 janu­a­ri: De wereld van Hen­drik-Jan => Begin­nen bij het begin

21 janu­a­ri: https://dobbinga.wordpress.com/

23 janu­a­ri: http://connieflipse.blogspot.be

STEL JE VOOR: een niets­be­te­ke­nen­de veer­ti­ger met een knoert van een mid­li­fe­cri­sis en een dito drank­pro­bleem schrijft een boek. En onver­wachts wordt dat een best­sel­ler. Dat is pre­cies wat David Sores over­komt in De barm­har­ti­gen. De drie­ën­der­tig druk­ken leg­gen hem geen wind­ei­e­ren, maar zijn zor­gen zijn niet ach­ter de rug. Inte­gen­deel, hij krijgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaal­de men­sen een snaar geraakt die hij lie­ver onge­moeid had gelaten.

De barm­har­ti­gen
Koen van Wichelen
Uit­ge­ve­rij Manteau
ISBN 9789022329948

~ ~ ~


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *