Geen commentaar (althans na 31 dagen)

Ruim een maand verder kan ik zeggen dat het heeft gew­erkt. Mijn exper­i­men­t­je. Ik moest wel iets rig­oreuzer te werk gaan dan ik had gedacht. Met een ter­mi­jn van zes maan­den bleken er nog steeds te veel spam­bericht­en bin­nen te komen. Die Akismet weliswaar net­jes afv­ing, maar toch. Na een paar dagen heb ik toen de set­tings zodanig aangepast dat mijn blog­posts max­i­maal 31 dagen open­staan voor reac­ties nadat ik ze gepost heb. Daar­na is rea­geren niet meer mogelijk.

Is dat onvrien­delijk richt­ing jul­lie (mijn trouwe bezoek­ers)? Ik denk het niet. Ik heb zelfs het ver­moe­den dat het jul­lie niet zou zijn opgevallen wan­neer ik er hier niet zelf over begonnen was. Ervar­ing leert dat jul­lie ofwel kort na pub­li­catie rea­geren of hele­maal niet. Het is maar heel zelden dat een oude blog­post van com­men­taar voorzien wordt. En ze bli­jven gewoon beschik­baar om te lezen natu­urlijk. Boven­di­en zijn mijn blog­posts in de meeste gevallen niet opgezet dat ze een dis­cussie uit­lokken die mid­dels de com­mentaren wordt voort­gezet. Als het al eens voorkomt dan is het vaak bin­nen enkele dagen al weer voor­bij. Ruim bin­nen de ter­mi­jn van 31 dagen dus.

Ik laat het daarom voor­lop­ig zo. Mocht iemand er onoverkomelijke prob­le­men mee hebben, dan laat het hieron­der maar weten. En lees je dit pas ergens in feb­ru­ari, weet dan dat er een con­tact­for­muli­er is waar je alti­jd je com­men­taar kwi­jt kunt1. Maar niet verk­lap­pen aan de spam­mers alsje­blieft.

~ ~ ~


  1. Trouwens, een con­tact­for­muli­er heeft ook nog andere voorde­len. Lees hier maar eens verder. 

2 Comments

Geef een reactie