Geen commentaar (althans na 31 dagen)

Ruim een maand ver­der kan ik zeg­gen dat het heeft gewerkt. Mijn expe­ri­ment­je. Ik moest wel iets rigoreu­zer te werk gaan dan ik had gedacht. Met een ter­mijn van zes maan­den ble­ken er nog steeds te veel spam­be­rich­ten bin­nen te komen. Die Akis­met wel­is­waar net­jes afving, maar toch. Na een paar dagen heb ik toen de set­tings zoda­nig aan­ge­past dat mijn blog­posts maxi­maal 31 dagen open­staan voor reac­ties nadat ik ze gepost heb. Daar­na is rea­ge­ren niet meer mogelijk.

Is dat onvrien­de­lijk rich­ting jul­lie (mijn trou­we bezoe­kers)? Ik denk het niet. Ik heb zelfs het ver­moe­den dat het jul­lie niet zou zijn opge­val­len wan­neer ik er hier niet zelf over begon­nen was. Erva­ring leert dat jul­lie ofwel kort na publi­ca­tie rea­ge­ren of hele­maal niet. Het is maar heel zel­den dat een oude blog­post van com­men­taar voor­zien wordt. En ze blij­ven gewoon beschik­baar om te lezen natuur­lijk. Boven­dien zijn mijn blog­posts in de mees­te geval­len niet opge­zet dat ze een dis­cus­sie uit­lok­ken die mid­dels de com­men­ta­ren wordt voort­ge­zet. Als het al eens voor­komt dan is het vaak bin­nen enke­le dagen al weer voor­bij. Ruim bin­nen de ter­mijn van 31 dagen dus.

Ik laat het daar­om voor­lo­pig zo. Mocht iemand er ono­ver­ko­me­lij­ke pro­ble­men mee heb­ben, dan laat het hier­on­der maar weten. En lees je dit pas ergens in febru­a­ri, weet dan dat er een con­tact­for­mu­lier is waar je altijd je com­men­taar kwijt kunt1. Maar niet ver­klap­pen aan de spam­mers alsjeblieft.

~ ~ ~


  1. Trou­wens, een con­tact­for­mu­lier heeft ook nog ande­re voor­de­len. Lees hier maar eens ver­der. 


2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *