Schrödinger’s stats

We maak­ten er af en toe grap­jes om bij #blog­praat. Al die blog­gers die volop bezig zijn met pageviews, unique vis­i­tors en  return­ing vis­its. Waar­na ik dan steev­ast aan­gaf geen sta­tistieken geac­tiveerd te hebben. Voor mij geen Google Ana­lyt­ics, Stat­counter of de Jet­pack plu­g­in. Mijn blog wordt steev­ast goed bezocht. Of niet. Nie­mand die het weet. Een beet­je Schrödingers stats naar analo­gie van Schrödingers kat.

Bij het begin van dit nieuwe jaar heb ik echter gek gedaan en zow­el de Jet­pack alsook de Stat­counter plu­g­in geïn­stalleerd. Ik wil het eens een paar maan­den tot een jaar aanzien wat mijn sta­tistieken mij leren. Hoewel ik alti­jd heb aangegeven dat ik voor­namelijk schri­jf voor mezelf ben ik toch wel benieuwd hoeveel bezoek­ers mijn site gemid­deld trekt. Verder wil ik bek­ijken of het mee­doen aan bijvoor­beeld blog­tours en regel­matig een blog­post in het Engels plaat­sen enig effect heeft.

Wat ik dan met die nieuw ver­wor­ven infor­matie ga doen is me nog niet hele­maal duidelijk. Meten is weten, zegt men. Laat ik het voor­lop­ig houden op, komt tijd komt raad.

~ ~ ~

 • Zelf vond ik des­ti­jds Extreme mooi, waar het ging om waar de bezoek­ers met welke zoek­wo­or­den van­daan kwa­men. Die werkt helaas met javascript en dat laat wordpress.com niet toe. Daar­bij ver­bergt Google tegen­wo­ordig de zoek­wo­or­den, dus dat ding zal ook slechter func­tioneren.
  Nu kijk ik af en toe naar de stats van Word­Press zelf. Die doen hun best met land­kaart­jes, maar als Ned­er­landse blog­ger gericht op de regio Alk­maar heb ik daar weinig aan. Daar­bij komen de bezoek­ers met een Tokalau- of Cocos-vlag gewoon uit Ned­er­land.

  • Extreme ken ik niet, maar wat je aangeeft van dat Google zoek­wo­or­den ver­bergt heb ik gemerkt. Waarom zouden ze dat doen?
   En verder heb ik alti­jd het gevoel dat wij totaal niet weten hoe achter de scher­men al die sta­tistieken tot stand komen. Ik heb dan ook geen enkele illusie dat ik er echt wijz­er van ga wor­den door het een tijd­je te vol­gen. Miss­chien hoo­gu­it een trend mits ze tussen­ti­jds niets wijzi­gen waar­door we op ’t eind niet appels met peren vergelijken.

   • Het is idd appels met peren vergelijken. Het zullen alle­maal scripts zijn en die kan men anders pro­gram­meren. Zo wor­den er vaak pageviews geteld, wat wordpress.com doet. Als ik flink zoek op m’n weblog dan heb ik daar­door zo een berg pageviews gegenereerd.
    Van het extremetracking.com-script weet ik dat zij zoge­naamde unieke bezoek­ers tellen door per kwarti­er maar 1x een uniek IP-num­mer te tellen. Voor een indi­cidu of huishouden gaat dat wel goed, maar als op een school telkens iemand anders achter de PC stapt dan wordt daar maar 1 per kwarti­er van geteld.
    Des­ti­jds had ik een web­site met flink wat bezoek­ers, tot 15000 unieke per maand. Het aan­tal pagina’s per bezoek­er lag op ongeveer 2. Mijn blog is niet zo’n naslag­w­erk en kri­jgt maar 1000 unieke bezoek­ers per maand die elk 3,5 pag­i­na bek­ijken, ofwel 3500 pageviews.
    Bezoek­ers die javascript hebben uit­geschakeld wor­den niet geteld, maar dat is maar een zeer klein per­cent­age. Aan de andere kant wor­den blogs via RSS-feeds gelezen en als je bericht­en volledig in de feeds en/of per mail aan­biedt, dan wordt alleen de feed-ophaler geteld en niet de 10 mensen die daarachter zit­ten te lezen. Daar staat tegen­over dat er per dag wel 20x een feed opge­haald wordt en nie­mand die hoeft te lezen.
    Kor­tom meer als een indi­catie is het niet.
    Ik heb wel eens gedacht dat het belan­grijk­er is om het aan­tal unieke reageerders per dag te tellen. Het aan­tal reac­ties tellen is vaak niet zo hand­ig. Je hoeft maar iets fout op te scghri­jven en voor je het weet komt er reac­tie op reac­tie met dezelfde per­soon.
    Maar ook unieke reageerders kri­jg je door ver­halen zo te schri­jven dat er wat te rea­geren valt. Zelf tim­mer ik onbe­wust mijn ver­halen vaak te dicht waar­door er niet goed op te rea­geren valt. Ik zit er alle­maal niet zo mee, maar heb wel een sta­tistiek­tic.

    • Mijn blog­posts nodi­gen ook niet alti­jd uit tot rea­geren en ik weiger om er truc­jes op los te lat­en om bijvoor­beeld met een vraag te eindi­gen. Ten­min­ste, niet als vaste regel.
     Verder is het natu­urlijk zo dat er aan iedere gekozen inricht­ing er voor- en nade­len zit­ten. Het is plezierig om daar dan een tijd­je mee bezig te zijn en het uit te zoeken. Daar­na is de lol er al weer snel af. Zo heel af en toe zet ik de stats aan om te zien of ik wat trends kan ont­dekken maar eigen­lijk kan ik weinig meer doen dan con­stateren dat het omhoog of omlaag is gegaan want mijn schri­jven ga ik er verder niet op aan­passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets