Schrödinger’s stats

We maak­ten er af en toe grap­jes om bij #blog­praat. Al die blog­gers die vol­op bezig zijn met page­views, uni­que visi­tors en  returning visits. Waar­na ik dan stee­vast aan­gaf geen sta­tis­tie­ken geac­ti­veerd te heb­ben. Voor mij geen Goog­le Ana­ly­tics, Stat­coun­ter of de Jet­pack plu­gin. Mijn blog wordt stee­vast goed bezocht. Of niet. Nie­mand die het weet. Een beet­je Schrö­din­gers stats naar ana­lo­gie van Schrö­din­gers kat.

Bij het begin van dit nieu­we jaar heb ik ech­ter gek gedaan en zowel de Jet­pack als­ook de Stat­coun­ter plu­gin geïn­stal­leerd. Ik wil het eens een paar maan­den tot een jaar aan­zien wat mijn sta­tis­tie­ken mij leren. Hoe­wel ik altijd heb aan­ge­ge­ven dat ik voor­na­me­lijk schrijf voor mezelf ben ik toch wel benieuwd hoe­veel bezoe­kers mijn site gemid­deld trekt. Ver­der wil ik bekij­ken of het mee­doen aan bij­voor­beeld blogtours en regel­ma­tig een blog­post in het Engels plaat­sen enig effect heeft.

Wat ik dan met die nieuw ver­wor­ven infor­ma­tie ga doen is me nog niet hele­maal dui­de­lijk. Meten is weten, zegt men. Laat ik het voor­lo­pig hou­den op, komt tijd komt raad.

~ ~ ~

Comments

 1. Zelf vond ik des­tijds Extre­me mooi, waar het ging om waar de bezoe­kers met wel­ke zoek­woor­den van­daan kwa­men. Die werkt helaas met javascript en dat laat wordpress.com niet toe. Daar­bij ver­bergt Goog­le tegen­woor­dig de zoek­woor­den, dus dat ding zal ook slech­ter functioneren.
  Nu kijk ik af en toe naar de stats van Word­Press zelf. Die doen hun best met land­kaart­jes, maar als Neder­land­se blog­ger gericht op de regio Alkmaar heb ik daar wei­nig aan. Daar­bij komen de bezoe­kers met een Tokalau- of Cocos-vlag gewoon uit Nederland.

  1. Extre­me ken ik niet, maar wat je aan­geeft van dat Goog­le zoek­woor­den ver­bergt heb ik gemerkt. Waar­om zou­den ze dat doen?
   En ver­der heb ik altijd het gevoel dat wij totaal niet weten hoe ach­ter de scher­men al die sta­tis­tie­ken tot stand komen. Ik heb dan ook geen enke­le illu­sie dat ik er echt wij­zer van ga wor­den door het een tijd­je te vol­gen. Mis­schien hoog­uit een trend mits ze tus­sen­tijds niets wij­zi­gen waar­door we op ’t eind niet appels met peren vergelijken.

   1. Het is idd appels met peren ver­ge­lij­ken. Het zul­len alle­maal scripts zijn en die kan men anders pro­gram­me­ren. Zo wor­den er vaak page­views geteld, wat wordpress.com doet. Als ik flink zoek op m’n weblog dan heb ik daar­door zo een berg page­views gegenereerd.
    Van het extremetracking.com-script weet ik dat zij zoge­naam­de unie­ke bezoe­kers tel­len door per kwar­tier maar 1x een uniek IP-num­mer te tel­len. Voor een indi­ci­du of huis­hou­den gaat dat wel goed, maar als op een school tel­kens iemand anders ach­ter de PC stapt dan wordt daar maar 1 per kwar­tier van geteld.
    Des­tijds had ik een web­si­te met flink wat bezoe­kers, tot 15000 unie­ke per maand. Het aan­tal pagina’s per bezoe­ker lag op onge­veer 2. Mijn blog is niet zo’n naslag­werk en krijgt maar 1000 unie­ke bezoe­kers per maand die elk 3,5 pagi­na bekij­ken, ofwel 3500 pageviews.
    Bezoe­kers die javascript heb­ben uit­ge­scha­keld wor­den niet geteld, maar dat is maar een zeer klein per­cen­ta­ge. Aan de ande­re kant wor­den blogs via RSS-feeds gele­zen en als je berich­ten vol­le­dig in de feeds en/of per mail aan­biedt, dan wordt alleen de feed-opha­ler geteld en niet de 10 men­sen die daar­ach­ter zit­ten te lezen. Daar staat tegen­over dat er per dag wel 20x een feed opge­haald wordt en nie­mand die hoeft te lezen.
    Kort­om meer als een indi­ca­tie is het niet.
    Ik heb wel eens gedacht dat het belang­rij­ker is om het aan­tal unie­ke rea­geer­ders per dag te tel­len. Het aan­tal reac­ties tel­len is vaak niet zo han­dig. Je hoeft maar iets fout op te scghrij­ven en voor je het weet komt er reac­tie op reac­tie met dezelf­de persoon.
    Maar ook unie­ke rea­geer­ders krijg je door ver­ha­len zo te schrij­ven dat er wat te rea­ge­ren valt. Zelf tim­mer ik onbe­wust mijn ver­ha­len vaak te dicht waar­door er niet goed op te rea­ge­ren valt. Ik zit er alle­maal niet zo mee, maar heb wel een statistiektic.

    1. Mijn blog­posts nodi­gen ook niet altijd uit tot rea­ge­ren en ik wei­ger om er truc­jes op los te laten om bij­voor­beeld met een vraag te ein­di­gen. Ten­min­ste, niet als vas­te regel.
     Ver­der is het natuur­lijk zo dat er aan iede­re geko­zen inrich­ting er voor- en nade­len zit­ten. Het is ple­zie­rig om daar dan een tijd­je mee bezig te zijn en het uit te zoe­ken. Daar­na is de lol er al weer snel af. Zo heel af en toe zet ik de stats aan om te zien of ik wat trends kan ont­dek­ken maar eigen­lijk kan ik wei­nig meer doen dan con­sta­te­ren dat het omhoog of omlaag is gegaan want mijn schrij­ven ga ik er ver­der niet op aanpassen.

Comments are closed.