Vrijdag, 2 januari 2015

Blogtour — De barmhartigen

‘En waar zal dat boek van jou zoal over gaan, als ik vra­gen mag?
‘Over de waar­heid.
‘Je meent het. Klinkt heel boei­end. Ik zit op het punt­je van mijn stoel, echt waar. Ont­houd één ding: geen enke­le roman­le­zer is geïn­te­res­seerd in de waar­heid. Wie de waar­heid of wat daar voor moet door­gaan wil lezen, koopt wel een krant. Lite­ra­tuur gaat niet om de fei­te­lij­ke waar­heid, maar om waar­ach­tig­heid. Dat is iets totaal anders. “De” waar­heid bestaat trou­wens niet, mijn bes­te. En als ze al bestaat, wil nie­mand er een boek over lezen. Omdat de waar­heid meest­al oer­saai is. Je kunt beter een boek schrij­ven over de leu­gen. Dat is dui­zend keer inte­res­san­ter en span­nen­der. Dat ver­koopt veel beter. Men­sen zijn gek op leu­gens. De wereld­li­te­ra­tuur is gebouwd op ver­zin­sels en lucht­kas­te­len. De kunst bestaat erin ze als waar­heid te ver­pak­ken in een mee­sle­pend verhaal.’

[p.53, De barmhartigen]

~ ~ ~

Aan­staan­de maan­dag begint de blogtour rond­om het nieu­we boek De barm­har­ti­gen geschre­ven door Koen van Wiche­len. Via het con­tact­for­mu­lier op mijn site kreeg ik een uit­no­di­ging om mee te doen waar ik geen nee tegen kon zeg­gen. Inmid­dels is het pro­gram­ma bekend en zal ik op woens­dag 7 janu­a­ri mijn lees­er­va­ring onli­ne zet­ten. Hier­on­der kun je zien wel­ke blog­gers nog meer deel­ne­men aan de blogtour en op wel­ke datum zij zul­len pos­ten. Zet het in je agen­da, zou ik wil­len aan­be­ve­len. Wan­neer ze hun blog­post onli­ne heb­ben staan, zal ik de links aan­pas­sen in het overzicht.

5 janu­a­ri: De Per­fec­te Buren Lees­club => Blogtour ‘De barm­har­ti­gen’ — Koen van Wichelen

7 janu­a­ri: PETEPEL => Blad­zij­de 268 en verder…

9 janu­a­ri: Het kraai­en van De Haan => Erbar­me dich — blogtour ‘De barmhartigen’

12 janu­a­ri: Ver­beel­ding => De Barm­har­ti­gen
14 janu­a­ri: Bibli­o­the­ca­ris in blog => De barm­har­ti­gen
16 janu­a­ri: Door Suzan­ne => Een roman over een roman

19 janu­a­ri: De wereld van Hen­drik-Jan => Begin­nen bij het begin

21 janu­a­ri: https://dobbinga.wordpress.com/

23 janu­a­ri: http://connieflipse.blogspot.be

 

STEL JE VOOR: een niets­be­te­ke­nen­de veer­ti­ger met een knoert van een mid­li­fe­cri­sis en een dito drank­pro­bleem schrijft een boek. En onver­wachts wordt dat een best­sel­ler. Dat is pre­cies wat David Sores over­komt in De barm­har­ti­gen. De drie­ën­der­tig druk­ken leg­gen hem geen wind­ei­e­ren, maar zijn zor­gen zijn niet ach­ter de rug. Inte­gen­deel, hij krijgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaal­de men­sen een snaar geraakt die hij lie­ver onge­moeid had gelaten.

De barm­har­ti­gen
Koen van Wiche­len
Uit­ge­ve­rij Man­teau
ISBN 9789022329948

Geen com­men­taar (althans na 31 dagen)

Ruim een maand ver­der kan ik zeg­gen dat het heeft gewerkt. Mijn expe­ri­ment­je. Ik moest wel iets rigoreu­zer te werk gaan dan ik had gedacht. Met een ter­mijn van zes maan­den ble­ken er nog steeds te veel spam­be­rich­ten bin­nen te komen. Die Akis­met wel­is­waar net­jes afving, maar toch. Na een paar dagen heb ik toen de set­tings zoda­nig aan­ge­past dat mijn blog­posts maxi­maal 31 dagen open­staan voor reac­ties nadat ik ze gepost heb. Daar­na is rea­ge­ren niet meer mogelijk.

Is dat onvrien­de­lijk rich­ting jul­lie (mijn trou­we bezoe­kers)? Ik denk het niet. Ik heb zelfs het ver­moe­den dat het jul­lie niet zou zijn opge­val­len wan­neer ik er hier niet zelf over begon­nen was. Erva­ring leert dat jul­lie ofwel kort na publi­ca­tie rea­ge­ren of hele­maal niet. Het is maar heel zel­den dat een oude blog­post van com­men­taar voor­zien wordt. En ze blij­ven gewoon beschik­baar om te lezen natuur­lijk. Boven­dien zijn mijn blog­posts in de mees­te geval­len niet opge­zet dat ze een dis­cus­sie uit­lok­ken die mid­dels de com­men­ta­ren wordt voort­ge­zet. Als het al eens voor­komt dan is het vaak bin­nen enke­le dagen al weer voor­bij. Ruim bin­nen de ter­mijn van 31 dagen dus.

Ik laat het daar­om voor­lo­pig zo. Mocht iemand er ono­ver­ko­me­lij­ke pro­ble­men mee heb­ben, dan laat het hier­on­der maar weten. En lees je dit pas ergens in febru­a­ri, weet dan dat er een con­tact­for­mu­lier is waar je altijd je com­men­taar kwijt kunt1. Maar niet ver­klap­pen aan de spam­mers alsjeblieft.

Schrödinger’s stats

We maak­ten er af en toe grap­jes om bij #blog­praat. Al die blog­gers die vol­op bezig zijn met page­views, uni­que visi­tors en  returning visits. Waar­na ik dan stee­vast aan­gaf geen sta­tis­tie­ken geac­ti­veerd te heb­ben. Voor mij geen Goog­le Ana­ly­tics, Stat­coun­ter of de Jet­pack plu­gin. Mijn blog wordt stee­vast goed bezocht. Of niet. Nie­mand die het weet. Een beet­je Schrö­din­gers stats naar ana­lo­gie van Schrö­din­gers kat.

Bij het begin van dit nieu­we jaar heb ik ech­ter gek gedaan en zowel de Jet­pack als­ook de Stat­coun­ter plu­gin geïn­stal­leerd. Ik wil het eens een paar maan­den tot een jaar aan­zien wat mijn sta­tis­tie­ken mij leren. Hoe­wel ik altijd heb aan­ge­ge­ven dat ik voor­na­me­lijk schrijf voor mezelf ben ik toch wel benieuwd hoe­veel bezoe­kers mijn site gemid­deld trekt. Ver­der wil ik bekij­ken of het mee­doen aan bij­voor­beeld blogtours en regel­ma­tig een blog­post in het Engels plaat­sen enig effect heeft.

Wat ik dan met die nieuw ver­wor­ven infor­ma­tie ga doen is me nog niet hele­maal dui­de­lijk. Meten is weten, zegt men. Laat ik het voor­lo­pig hou­den op, komt tijd komt raad.

 


  1. Trou­wens, een con­tact­for­mu­lier heeft ook nog ande­re voor­de­len. Lees hier maar eens ver­der.