50books — jaar 2015 — vraag 1

Deze blog­post is deel 1 van 49 in de serie 50books — 2015

Hier zit ik dan. Zon­dag­och­tend 8 uur. Zon­der #pop­me­di­ta­tie door Ste­ven Gort1. Maar wel met de opdracht een nieu­we #50books vraag te ver­zin­nen. Het is in alle opzich­ten weer wen­nen. Heb ik er goed aan gedaan mezelf iede­re zon­dag opnieuw deze ver­plich­ting op te leg­gen? Ik denk het wel. Ondanks dat ik vorig jaar wei­nig met de beant­woor­ding ben bezig geweest van de vra­gen die Martha/DrsPee ons weke­lijks voor­scho­tel­de vond ik het in 2013 heer­lijk om zelf nieu­we vra­gen te ver­zin­nen. Ook nu heb ik al drif­tig aan­te­ke­nin­gen gemaakt voor wat ik alle­maal van jul­lie wil weten de komen­de maan­den.

Terug naar van­och­tend. Ik was eerst maar eens begon­nen in Tweet­deck een lijst aan te maken om het topic #50books beter te kun­nen vol­gen. Wat me opviel waren een hoop bericht­jes van lezers met nieu­we lees­doe­len voor het jaar 2015. Blijk­baar is 50 een magisch getal voor wat betreft het aan­tal te lezen boe­ken in een jaar. Dat bracht me van­zelf op de eer­ste vraag voor de der­de jaar­gang van #50books.

vraag 1:
Heb jij jezelf een lees­doel gesteld voor 2015?

Is je ant­woord beves­ti­gend, dan ben ik natuur­lijk benieuwd wat dat doel is. Wil je een bepaald aan­tal boe­ken lezen dit jaar en waar is dat op geba­seerd? Hoe ga je dit bij­hou­den? Wat als je het niet weet te halen? Of ben je van plan om je lees­ge­woon­tes te ver­an­de­ren door bij­voor­beeld ande­re gen­res te gaan lezen? Of om nu ein­de­lijk eens te begin­nen aan de klas­sie­kers die beho­ren tot de canon van de wereld­li­te­ra­tuur? Wat je doel ook is, deel het met ons en laat weten waar­om je tot deze keu­ze geko­men bent.

Het kan natuur­lijk ook zijn dat je dit hele gedoe van jezelf een doel opleg­gen niets dan onzin vindt. Lezen is een hob­by en moet wel leuk blij­ven. Toch? Wel, dan ben ik ook nieuws­gie­rig naar hoe het zover geko­men is. Heb je in het ver­le­den mee­ge­daan aan zo’n lees­uit­da­ging maar is het je slecht beval­len? Denk je dat het niets toe­voegt aan het ple­zier van lezen omdat niet de kwan­ti­teit maar de kwa­li­teit telt? Kort­om, grijp de gele­gen­heid te baat en lucht je hart waar­om het maar eens afge­lo­pen moet zijn met al die onre­a­lis­ti­sche lijst­jes aan het begin van een nieuw jaar.

Ik zie jul­lie ant­woor­den met span­ning tege­moet!

Book Thingo | photopin cc

Book Thin­go | pho­to­p­in cc

~ ~ ~


 1. Wis­ten jul­lie trou­wens al dat Ste­ven tegen­woor­dig aan de hai­ku is? In het kader van Sha­ring is Caring ver­zoek ik jul­lie om zeker even een kijk­je bij hem te nemen. 

20 Replies to “50books — jaar 2015 — vraag 1”

 1. […] Maar geluk­kig heb­ben we dan altijd nog #50books, van­af deze week weer in de ver­trouw­de han­den van Peter Pel­le­naars. Niet dat Mart­ha het niet goed deed, hoor, begrijp me niet […]

  Beantwoorden

  1. Ik had ook niet anders ver­wacht 😉

   Beantwoorden

 2. Hier is-tie dan!
  Het duur­de even voor ik zover was dat ik aan het ant­woord op de vraag kon begin­nen want dat ver­eis­te een klei­ne inlei­ding!
  Het wordt vast een prach­tig jaar…
  http://bit.ly/1tBEG0m

  Beantwoorden

  1. Ik ben benieuwd hoe je de #50books vra­gen gaat erva­ren. Dit was alvast een mooie invul­ling 🙂

   Beantwoorden

  1. Nog 49 ant­woor­den te gaan…

   Beantwoorden

   1. 🙂
    Jij begrijpt mij.

    Beantwoorden

 3. […] is het ant­woord op vraag 1 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

  Beantwoorden

 4. Daar ben ik weer. Ik heb hele­maal geen lees­doe­len gesteld, maar laat het gebeu­ren. Of toch niet? http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/01/leesdoelen-50books/

  Beantwoorden

  1. We gaan het van­zelf zien. Of niet.

   Beantwoorden

  1. Wees wel­kom! Erg leuk dat je mee­doet en ik hoop dat de komen­de vra­gen je ook weten te inspi­re­ren.

   Beantwoorden

 5. Ik pro­beer dit jaar rea­lis­tisch te blij­ven voor wat betreft mijn lees­doe­len:
  http://www.petepel.nl/2015/01/24/mijn-uiterst-realistische-leesdoelen-voor-het-jaar-2015/

  Beantwoorden

 6. […] om ook mijn lees­doe­len open­baar te maken, en laat de vraag naar je lees­voor­ne­mens voor 2015 nou net vraag 1 zijn van Peter in zijn nieu­we #50books […]

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op Niek Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *