De break is over

Na #50books is het goed hard­lopen. Dat wist ik nog van 2013 toen dat iedere zondagocht­end vaste prik was. Dus toen ik de eerste vraag voor 2015 om 9 uur online had gezet trok ik mijn ren­kleren aan en eropuit. Het was ver­schrikke­lijk mooi weer. De zon scheen al volop ter­wi­jl de rijp nog op de wegen lag en het ijs in de sloot. Dat zorgde voor prachtige vergezicht­en in het open veld. Volop geni­etend liep ik mijn eerste rond­je in 2015.

Eerste rond­je!? Ter­wi­jl het nieuwe jaar alweer vier dagen gevorderd is? Ik hoor het jul­lie zeggen. Ja, inder­daad. De laat­ste weken heb ik het hard­lopen wat lat­en ver­slof­fen. In novem­ber nadat ik mijn eerste halve marathon ooit had vol­bracht zat ik vol energie. Doch in decem­ber ebde het ent­hou­si­asme gelei­delijk weg. Ik liep nog wel enkele rond­jes per week maar een beet­je doel­loos. Mijn gps hor­loge liet ik thuis zodat ik een­maal thuis niet gecon­fron­teerd werd met ongetwi­jfeld belab­berde tij­den en steeds kor­tere afs­tanden.

Niet dat ik het erg vond. Ik was buiten, ik bewoog, dus wat is het prob­leem? Nou, vooral dat ik steeds min­der zin had om te gaan lopen.

In de ker­st­vakantie ben ik wat gaan rond­sur­fen op het inter­net op zoek naar een geschikt train­ingss­chema als voor­berei­d­ing voor miss­chien wel opnieuw een halve marathon ergens in het voor­jaar. Ik bleef hangen bij de site van Sportrusten. De din­gen die ik daar las sprak­en me wel aan:

Je loopt al jaren, en je bent wel in voor iets nieuws. Geen gad­gets, maar een andere manier van lopen. Min­der kilo­me­ters. Meer ontspan­nen. En toch met meer effect.
Ja? Lees verder.

Ik las verder:

Sportrusten is een pro­gram­ma van 100 dagen. Je com­bi­neert slim trainen met rustig ade­men en daar kri­jg je veel moois voor terug:

* Bli­j­moedi­ger brein (geen cha­gri­jn maar een glim­lach)
* Meer energie (ook ‘s ocht­ends en ‘s avonds na 20:00 top­fit)
* Diepere slaap (in. uit. pauze. in. uit. pauzzzzzz..)
* Hogere basiss­nel­heid (bij een lage hart­slag hard­er lopen)
* Betere con­cen­tratie (een goed boek lezen en onthouden)

Ent­hou­si­ast gewor­den heb ik gis­ter het schema voor de halve marathon gedown­load en mezelf aangemeld voor de nieuws­brief. Dan kri­jg je ook het ebook Sportrusten voor Hard­lop­ers cadeau. Daar moet ik nog in begin­nen te lezen.

Vanocht­end ben ik weer met een doel gaan lopen. De komende 15 weken ga ik proberen het schema van sportrusten te vol­gen en tevens het ebook te lezen waar veel aan­dacht gegeven wordt aan de ademhal­ing. Iets wat bij mij wel beter kan getu­ige de hoge hart­slag die ik door­gaans heb tij­dens het ren­nen.

Zoals gezegd was het mijn eerste rond­je in het nieuwe jaar, maar het was ook weer de eerste keer sinds novem­ber dat ik mijn gps hor­loge om had gedaan. Toen ik na afloop het hor­loge aan de pc hing om te syn­chro­nis­eren was de app van Tom­tom zo aardig om mijn verza­k­en in decem­ber uiterst luchtig op te vat­ten:

run201412

De resul­tat­en zelf waren als vol­gt. Een kort rond­je in een aan­ge­naam tem­po (gedeel­telijk door het in aan­bouw zijnde Park Lingeze­gen waar ik nog nooit eerder had gelopen) om niet al te over­haast de draad weer op te pakken. Het streven is om de gemid­delde tijd richt­ing 5:35 te bren­gen zodat ik de 21,1 kilo­me­ter bin­nen de twee uur uit­loop. En wat de hart­slag zou moeten wor­den is me nu nog onduidelijk. Ik verwacht richt­ing 150 of lager. We gaan het zien. De break is in ieder geval over. Er moet weer gew­erkt wor­den.

run20150104

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie