Zondag, 4 januari 2015

Na #50books is het goed hard­lo­pen. Dat wist ik nog van 2013 toen dat iede­re zon­dag­och­tend vas­te prik was. Dus toen ik de eer­ste vraag voor 2015 om 9 uur onli­ne had gezet trok ik mijn ren­kle­ren aan en erop­uit. Het was ver­schrik­ke­lijk mooi weer. De zon scheen al vol­op ter­wijl de rijp nog op de wegen lag en het ijs in de sloot. Dat zorg­de voor prach­ti­ge ver­ge­zich­ten in het open veld. Vol­op genie­tend liep ik mijn eer­ste rond­je in 2015.

Eer­ste rond­je!? Ter­wijl het nieu­we jaar alweer vier dagen gevor­derd is? Ik hoor het jul­lie zeg­gen. Ja, inder­daad. De laat­ste weken heb ik het hard­lo­pen wat laten ver­slof­fen. In novem­ber nadat ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon ooit had vol­bracht zat ik vol ener­gie. Doch in decem­ber ebde het enthou­si­as­me gelei­de­lijk weg. Ik liep nog wel enke­le rond­jes per week maar een beet­je doel­loos. Mijn gps hor­lo­ge liet ik thuis zodat ik een­maal thuis niet gecon­fron­teerd werd met onge­twij­feld belab­ber­de tij­den en steeds kor­te­re afstanden.

Niet dat ik het erg vond. Ik was bui­ten, ik bewoog, dus wat is het pro­bleem? Nou, voor­al dat ik steeds min­der zin had om te gaan lopen.

In de kerst­va­kan­tie ben ik wat gaan rond­sur­fen op het inter­net op zoek naar een geschikt trai­nings­sche­ma als voor­be­rei­ding voor mis­schien wel opnieuw een hal­ve mara­thon ergens in het voor­jaar. Ik bleef han­gen bij de site van Sport­rus­ten. De din­gen die ik daar las spra­ken me wel aan:

Je loopt al jaren, en je bent wel in voor iets nieuws. Geen gad­gets, maar een ande­re manier van lopen. Min­der kilo­me­ters. Meer ont­span­nen. En toch met meer effect.
Ja? Lees verder.

Ik las verder:

Sport­rus­ten is een pro­gram­ma van 100 dagen. Je com­bi­neert slim trai­nen met rus­tig ade­men en daar krijg je veel moois voor terug:

* Blij­moe­di­ger brein (geen cha­grijn maar een glim­lach)
* Meer ener­gie (ook ‘s och­tends en ‘s avonds na 20:00 top­fit)
* Die­pe­re slaap (in. uit. pau­ze. in. uit. pauz­z­z­z­zz..)
* Hoge­re basis­snel­heid (bij een lage hart­slag har­der lopen)
* Bete­re con­cen­tra­tie (een goed boek lezen en onthouden)

Enthou­si­ast gewor­den heb ik gis­ter het sche­ma voor de hal­ve mara­thon gedown­load en mezelf aan­ge­meld voor de nieuws­brief. Dan krijg je ook het ebook Sport­rus­ten voor Hard­lo­pers cadeau. Daar moet ik nog in begin­nen te lezen.

Van­och­tend ben ik weer met een doel gaan lopen. De komen­de 15 weken ga ik pro­be­ren het sche­ma van sport­rus­ten te vol­gen en tevens het ebook te lezen waar veel aan­dacht gege­ven wordt aan de adem­ha­ling. Iets wat bij mij wel beter kan getui­ge de hoge hart­slag die ik door­gaans heb tij­dens het rennen.

Zoals gezegd was het mijn eer­ste rond­je in het nieu­we jaar, maar het was ook weer de eer­ste keer sinds novem­ber dat ik mijn gps hor­lo­ge om had gedaan. Toen ik na afloop het hor­lo­ge aan de pc hing om te syn­chro­ni­se­ren was de app van Tomtom zo aar­dig om mijn ver­za­ken in decem­ber uiterst luch­tig op te vatten.

De resul­ta­ten zelf waren als volgt. Een kort rond­je in een aan­ge­naam tem­po (gedeel­te­lijk door het in aan­bouw zijn­de Park Lin­ge­ze­gen waar ik nog nooit eer­der had gelo­pen) om niet al te over­haast de draad weer op te pak­ken. Het stre­ven is om de gemid­del­de tijd rich­ting 5:35 te bren­gen zodat ik de 21,1 kilo­me­ter bin­nen de twee uur uit­loop. En wat de hart­slag zou moe­ten wor­den is me nu nog ondui­de­lijk. Ik ver­wacht rich­ting 150 of lager. We gaan het zien. De break is in ieder geval over. Er moet weer gewerkt worden.