Dinsdag, 6 januari 2015

Dru­ten­loop als einddoel?

Ook het sche­ma van Sport­rus­ten dat ik van plan ben te gaan vol­gen als voor­be­rei­ding voor een twee­de hal­ve mara­thon geeft aan dat ik 4x per week de ren­schoe­nen dien aan te trek­ken. Het gro­te ver­schil met het vori­ge sche­ma dat ik aan­hield voor de hal­ve mara­thon van Doe­tin­chem is dat de afstan­den nu veel kor­ter zijn. Geen enke­le keer in de 15 weken die er staan tot­dat ik klaar­ge­stoomd ben hoef ik ver­der te ren­nen dan 10 km. Dat lijkt me erg vreemd en ik hoop dan ook in het gra­tis ebook dat gele­verd werd als geschenk bij het aan­mel­den voor de nieuws­brief meer infor­ma­tie hier­over te vin­den. Want ergens vind ik het best wel jam­mer dat ik voor­al op de zon­dag mis­schien de lan­ge­re hard­loop­tocht­jes moet gaan missen.

Trou­wens, toen ik het sche­ma door­trok wat ik afge­lo­pen zon­dag ben begon­nen, kwam­Dr ik uit op 12 april om ergens in de buurt een hal­ve mara­thon te lopen. Laat er nu net een­tje in Dru­ten geor­ga­ni­seerd wor­den. Over per­fec­te timing gespro­ken! Komend week­end eens kij­ken of lukt om mezelf in te schrijven.

Rest me nog te mel­den dat het kor­te loop­je (4 km) van deze avond naar beho­ren ging. De zin komt weer terug nu er een doel aan de hori­zon ver­sche­nen is.