Zaterdag, 10 januari 2015

Ken je ouders

Gis­ter­avond ben ik begon­nen in De gro­te goe­de din­gen geschre­ven door Alma Mathij­sen. Hal­ver­we­ge het ver­haal lees ik hoe het roman­per­so­na­ge Mila begint te twij­fe­len of ze alle ver­ha­len over haar (vroeg over­le­den) vader echt wil horen:

Moet iemand zijn ouders wel leren ken­nen? Waar­om is dat eigen­lijk zo vre­se­lijk belangrijk?

[p.83, De gro­te goe­de dingen]

Het ant­woord van een goe­de vriend van haar vader volgt al snel:

‘Je moet het ver­le­den van je vader ken­nen. Anders ken je jezelf niet. En wie zich­zelf niet kent is ver­lo­ren. Daar hoort dit ver­haal ook bij.’

[p.83, De gro­te goe­de dingen]

In een inter­view bij Kunst­stof TV ver­telt Alma Mathij­sen over haar eigen vader die zij op jon­ge leef­tijd ver­liest. De zoek­tocht naar wie en hoe hij was heeft als ver­trek­punt gediend voor deze roman. Opnieuw heb ik een boek in han­den waar het voor­tij­dig weg­val­len van de vader een belang­rij­ke rol speelt. Voor­naam ver­schil is dat bij David Sores er veel woe­de is over de in zijn ogen onno­di­ge lij­dens­weg van zijn vader in de laat­ste maan­den van zijn leven en dat Mila Rade­ma­ker voor­al op zoek is naar het leven van haar vader voor­dat hij uit haar leven verdween.

Maar ik dacht ook in het boek van Koen van Wiche­len gele­zen te heb­ben dat het belang­rijk schijnt te zijn om het ver­le­den van je ouders te ken­nen zodat je tege­lij­ker­tijd meer over jezelf te weten komt. Dat ga ik nog even opzoe­ken want nu ik meer gewend ben om stee­vast een pen bij de hand te heb­ben tij­dens het lezen moet dat toch geen pro­bleem meer zijn.

De jon­ge Mila reist van Amster­dam naar Isra­ël met Don, de bes­te vriend van haar over­le­den vader. In de jaren zes­tig vorm­den de twee man­nen met Majoor en Her­man een gevierd anar­chis­tisch strijk­kwar­tet. Na de dood van haar vader werd hij een man van ver­ha­len. De tocht van Mila en Don voert via Ruig­oord naar Eilat. Het ver­le­den van haar vader con­fron­teert Mila met haar beeld van hem. In De gro­te goe­de din­gen weet Alma Mathij­sen twee tijd­per­ken inge­ni­eus met elkaar te ver­bin­den. Dat leidt tot een onver­wach­te ont­kno­ping, waar­bij Mila wer­ke­lijk afscheid neemt van haar vader.

De gro­te goe­de din­gen
Alma Mathij­sen
Uit­ge­ver De bezi­ge bij
ISBN 9789023488446