50books — jaar 2015 — vraag 2

In deze week van de ver­schrik­ke­lij­ke ter­reur­aan­slag op de redac­tie van Char­lie Heb­do in Parijs moest ik den­ken aan de fat­wa die jaren gele­den uit­ge­spro­ken werd over het boek De dui­vels­ver­zen door Sal­man Rush­die. Wat ik toen al met­een ver­war­rend vond in de hele con­tro­ver­se was dat men de han­de­lin­gen van de roman­per­so­na­ges recht­streeks pro­jec­teer­de op de schrij­ver. Met ande­re woor­den, omdat fic­tief per­soon A zegt dat god niet bestaat, wordt het schrij­ver C ver­we­ten dat die fic­tief per­soon A heeft opge­voerd en zul­ke ver­schrik­ke­lij­ke din­gen laat zeg­gen. Ondanks dat schrij­ver C ook per­soon B aan het woord laat komen die het niet eens is met per­soon A.

Dat is toch niet logisch?

Maar het is natuur­lijk com­plexer. Want schrij­ver X kan ook een per­soon X ver­zin­nen die aller­lei con­tro­ver­si­ë­le uit­spra­ken in het boek doet waar­van het mis­schien erg dui­de­lijk is dat schrij­ver X soort­ge­lij­ke idee­ën heeft. De roman kan zo die­nen om onwel­ge­val­li­ge menin­gen te ven­ti­le­ren onder de dek­man­tel van fic­tie. Mag dat? Voor wat betreft het gods­las­ter­lij­ke aspect is er in Neder­land al een lan­ge dis­cus­sie gaan­de om deze wet aan te pas­sen. Maar het hoeft niet altijd zo ver te gaan dat er wet­ten wor­den over­tre­den of reli­gies beledigd.

Afge­lo­pen week las ik De barm­har­ti­gen door Koen van Wiche­len voor de blogtour die zijn uit­ge­ver had geor­ga­ni­seerd. In deze roman maken we ken­nis met het fic­tie­ve per­so­na­ge David Sores. Werk­loos gewor­den besluit hij een boek te schrij­ven over zijn vader die na een lan­ge lij­dens­weg in het zie­ken­huis komt te over­lij­den. Sores rekent gena­de­loos af met zijn fami­lie en geboor­te­streek wat hem van­zelf­spre­kend niet in dank wordt afge­no­men. Ook hier lijdt het tot fysiek geweld tegen de schrij­ver. David Sores ver­de­digt zich keer op keer door te ver­wij­zen naar het fic­tie­ve karak­ter van wat hij heeft geschreven:

‘… Mijn boek is fic­tie. Dat schijnt ieder­een te ver­ge­ten. Ik heb een roman geschre­ven, geen rap­port of een ver­slag in de krant. Mijn boek bevat de waar­heid niet en pre­ten­deert dat ook niet. Het is lite­ra­tuur. Je mag het voor­al niet let­ter­lijk nemen.’
[p.180, De barmhartigen]

Ik heb al ooit de vraag gesteld in hoe­ver­re je als lezer reke­ning moet hou­den met de fic­tie­ve per­so­na­ges die opge­voerd wor­den door een schrij­ver. Daar wil ik nu niet naar toe. Van­daag ben ik benieuwd om te horen hoe jul­lie den­ken over het boek als kunst­werk en wat de gren­zen zijn die gesteld mogen of kun­nen wor­den aan wat er te ber­de wordt gebracht.

vraag 2:
Is in een lite­rair werk alles geoor­loofd omdat de han­de­lin­gen zich afspe­len in een uni­ver­sum waar ande­re of geen wet­ten gelden?

Denk jij dat een roman los staat van onze dage­lijk­se rea­li­teit en de schrij­ver er straf­fe­loos op los kan fan­ta­se­ren? Bestaat er dan in jouw ogen geen gevaar dat lite­ra­tuur gebruikt kan wor­den als bij­voor­beeld een ide­o­lo­gisch pam­flet of om men­sen op te hit­sen? Of heb je het idee dat een roman uit­ein­de­lijk als pro­duct gele­zen gaat wor­den door reëel bestaan­de men­sen en dat je daar als schrij­ver altijd reke­ning mee moet hou­den? Maar hoe is dat moge­lijk bij zoveel diver­si­teit en opvattingen?

Suc­ces bij deze vraag over een inge­wik­kel­de en tevens hoogst actu­e­le mate­rie waar ik zelf ook elke keer opnieuw in vast dreig te lopen. Zoals altijd ben ik heel benieuwd naar jul­lie opvattingen.

2015vraag2
bug­pas­te | pho­to­p­in cc

~ ~ ~

8 reacties op “50books — jaar 2015 — vraag 2”

  1. Pingback: #50books vraag 2: het recht op belediging - Tekstbureau DrsPeeTekstbureau DrsPee

  2. Pingback: #50books vraag 2: het recht op belediging - Martha blogt privé

  3. Pingback: #50BOOKS – Vraag 2: Is in een literair werk alles geoorloofd omdat de handelingen zich afspelen in een universum waar andere of geen wetten gelden? | lentebloem

Reacties zijn uitgeschakeld.