Maandag, 12 januari 2015

Free Raif Badawi

Vraag 6 tij­dens blog­praat deze avond over de vrij­heid van menings­ui­ting luid­de als volgt:

V6 In ande­re lan­den komen blog­gers soms in de pro­ble­men bij het uiten van hun mening. Hoe kun­nen we hen steu­nen? #blog­praat — Elja Daae (@Elja1op1) Janu­a­ry 12, 2015

Mis­schien door komen­de don­der­dag mee te demon­stre­ren in Den Haag of anders een pro­test­mail te stu­ren naar de Sau­di­sche ambassade:

Waar­om?

Hier­om:

Dui­zend zweep­sla­gen en tien jaar cel. Dat is de straf die de Sau­di­sche Raif Bada­wi krijgt voor het schrij­ven van kri­ti­sche blogs. Op 9 janu­a­ri 2015 wer­den de eer­ste vijf­tig zweep­sla­gen uitgedeeld.

#freer­aif