Vrijdag, 16 januari 2015

Eigen boe­ken eerst

In de afge­lo­pen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele arti­ke­len die ver­sche­nen zijn naar aan­lei­ding van de gebeur­te­nis­sen in Parijs een lijst­je opge­steld van boe­ken waar naar ver­we­zen werd voor meer ach­ter­grond infor­ma­tie. Mijn idee was om er een aan­tal te gaan aan­schaf­fen dit week­end omdat ik toch in de stad moet zijn. Maar plots rea­li­seer­de ik me dat ik mini­maal één titel in mijn eigen ‘bibli­o­theek’ had staan. Gis­ter­avond ging ik op zoek en vond Occi­den­ta­lism, een boek­je wat ik al eens eer­der gele­zen had net na de aan­slag op de Twin Towers. Ik kwam nog wat meer boe­ken tegen waar­van ik dacht dat het mis­schien wel eens tijd werd om die te gaan lezen in plaats soort­ge­lij­ke titels te kopen. Dat kan later als­nog wan­neer ik denk dat ze toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben. Voor­als­nog kies ik voor eigen boe­ken eerst.

This ‘grand­ly illu­mi­na­ting stu­die of two cen­tu­ries of anti-Wes­tern ide­as’ (Foreign Affairs) tra­ces the his­to­ri­cal roots of a viru­lent set of ste­reo­ty­pes about Wes­ter­ners and the West, a clus­ter of noti­ons and pre­ju­di­ces that Ian Buru­ma and Avis­hai Mar­ga­lit call Occi­den­ta­lism. The path does not lead back to Islam but, in fact, back to the West itself. From nineteenth-cen­tu­ry Ger­ma­ny and Rus­sia to twen­tieth-cen­tu­ry Japan, Chi­na, Sou­t­he­ast Asia, and the Midd­le East, Buru­ma and Mar­ga­lit track the spread of the­se noxi­ous ide­as. Dra­wing on their for­mi­da­ble ran­ge and gifts of syn­the­sis to pla­ce modern ter­ro­rists in a long con­tinuum of ene­mies of Wes­tern libe­ral soci­e­ty, Buru­ma and Mar­ga­lit have writ­ten a book of extra­or­di­na­ry cla­ri­ty and wide-ran­ging relevance.

Occi­den­ta­lism. The West in the eyes of its ene­mies
Ian Buru­ma & Avis­hai Mar­ga­lit
Pen­guin
ISBN 9780143034872