Mijn uiterst realistische leesdoelen voor het jaar 2015

Als ik de afgelopen week in ogen­schouw neem (wat ik gis­ter deed) dan is het maar goed dat ik mezelf niet al te veel lees­doe­len heb opgelegd. Met zomaar een hele week die ver­loren is gegaan aan kan­toor­w­erk zou het meteen al moeil­ijk wor­den om over­dreven ambitieuze doel­stellin­gen te realis­eren. Maar gelukkig leer ik mezelf door de jaren heen steeds beter (hoewel met uiterst kleine stap­jes) ken­nen. Voor 2015 ga ik het dus rustig aan doen wat het lezen in mijn vri­je tijd betre­ft, wetende dat er op het werk een aan­tal flinke pro­jecten wacht­en.

Dit zijn mijn plan­nen tot nu toe:

  • Ein­delijk proberen Ulysses uit te lezen. Tenslotte ben ik al tot bladz­i­jde 14 gevorderd. Het zou zonde zijn als ik zo kort voor het einde afhaak.
  • Voor de blog­ger­sleesclub Not just any book elke maand 1 of 2 besprekin­gen te schri­jven. Ik zit er aan te denken om af en toe een titel over te slaan indi­en ik er niet meteen ent­hou­si­ast over ben. De tijd die zodoende vrij komt kan ik dan gebruiken om een boek te lezen van mijn eigen Nog te lezen stapel.
  • In de zomer mijn oude rou­tine weer op te pakken om een van de twee boeken door Robert Pir­sig te lezen. De afgelopen twee jaar is het er niet van gekomen en ik mis het. Miss­chien moet ik ze dit jaar ter com­pen­satie alle­bei lezen. Kan geen kwaad.
  • Over het geheel ergens tussen de 25 en 30 boeken te lezen. Ik heb bewezen dat het me de afgelopen jaren makke­lijk­er afgaat om lan­gere tijd aan één stuk te lezen (mits ik er de tijd voor heb). In mijn geval blijkt het te werken dat wan­neer ik ver­slavende aflei­d­ing zoals tv en social media links laat liggen dit de con­cen­tratie ver­be­terd.
  • Wat vak­er met de pen in de hand een boek te lijf te gaan. Op deze manier kan ik bijvoor­beeld lat­er (wan­neer ik groot ben) zien welke pas­sages ik belan­grijk vond en hoe ik over andere dacht. Kan ik daar ver­vol­gens weer over bloggen. Zie het als een soort invester­ing voor de toekomst.
  • Meer tijd uit­trekken voor de ver­schil­lende tijd­schriften waarop ik geabon­neerd ben (De groene Ams­ter­dammer, Geschiede­nis Mag­a­zine en His­torisch Nieuws­blad). Anders kan ik ze net zo goed opzeggen (wat ik bij een aan­tal andere al heb gedaan, zoals bijvoor­beeld Heav­en en Nation­al Geo­graph­ic).

Nou, dat moet toch te doen zijn, of niet soms?

EME | Pixabay
Esther Merbt | Pix­abay

~ ~ ~

Dit is mijn antwo­ord op vraag 1 van 50books jaar­gang 2015.

Ik weet dat ik de meeste (zeg maar zo’n 40) vra­gen van 2013 nog moeten beant­wo­or­den, en het dat het­zelfde het geval is voor 2014, maar ik heb er voor gekozen om allereerst te proberen bij de vra­gen van dit jaar aan te hak­en omdat ik nu toch een­maal begonnen ben om real­is­tis­che doe­len te stellen.

~ ~ ~

6 Comments

In mijn ogen nog steeds een erg ambitieus plan. Lat­en we hopen dat je er ook geen enkel prob­leem mee hebt als doe­len niet gehaald of gewi­jzigd wor­den.
Meest belan­grijke: Veel leesplezi­er.

Je wil niet weten wat ik oor­spronke­lijk aan plan­nen had ver­zon­nen tij­dens de vakantiepe­ri­ode. Heel wijselijk heb ik dat toen niet online gezet. Nu ik weer aan het werk ben speelt de realiteit van alledag vanzelf­sprek­end een voor­name rol en heb ik de doel­stellin­gen navenant aangepast.
Ook om het plezi­er er in te houden.

Geef een reactie