Mijn uiterst realistische leesdoelen voor het jaar 2015

Als ik de afge­lo­pen week in ogen­schouw neem (wat ik gis­ter deed) dan is het maar goed dat ik mezelf niet al te veel lees­doe­len heb opge­legd. Met zomaar een hele week die ver­lo­ren is gegaan aan kan­toor­werk zou het met­een al moei­lijk wor­den om over­dre­ven ambi­ti­eu­ze doel­stel­lin­gen te rea­li­se­ren. Maar geluk­kig leer ik mezelf door de jaren heen steeds beter (hoe­wel met uiterst klei­ne stap­jes) ken­nen. Voor 2015 ga ik het dus rus­tig aan doen wat het lezen in mijn vrije tijd betreft, weten­de dat er op het werk een aan­tal flin­ke pro­jec­ten wach­ten.

Dit zijn mijn plan­nen tot nu toe:

 • Ein­de­lijk pro­be­ren Ulys­ses uit te lezen. Ten­slot­te ben ik al tot blad­zij­de 14 gevor­derd. Het zou zon­de zijn als ik zo kort voor het ein­de afhaak.
 • Voor de blog­ger­slees­club Not just any book elke maand 1 of 2 bespre­kin­gen te schrij­ven. Ik zit er aan te den­ken om af en toe een titel over te slaan indien ik er niet met­een enthou­si­ast over ben. De tijd die zodoen­de vrij komt kan ik dan gebrui­ken om een boek te lezen van mijn eigen Nog te lezen sta­pel.
 • In de zomer mijn oude rou­ti­ne weer op te pak­ken om een van de twee boe­ken door Robert Pir­sig te lezen. De afge­lo­pen twee jaar is het er niet van geko­men en ik mis het. Mis­schien moet ik ze dit jaar ter com­pen­sa­tie alle­bei lezen. Kan geen kwaad.
 • Over het geheel ergens tus­sen de 25 en 30 boe­ken te lezen. Ik heb bewe­zen dat het me de afge­lo­pen jaren mak­ke­lij­ker afgaat om lan­ge­re tijd aan één stuk te lezen (mits ik er de tijd voor heb). In mijn geval blijkt het te wer­ken dat wan­neer ik ver­sla­ven­de aflei­ding zoals tv en soci­al media links laat lig­gen dit de con­cen­tra­tie ver­be­terd.
 • Wat vaker met de pen in de hand een boek te lijf te gaan. Op deze manier kan ik bij­voor­beeld later (wan­neer ik groot ben) zien wel­ke pas­sa­ges ik belang­rijk vond en hoe ik over ande­re dacht. Kan ik daar ver­vol­gens weer over blog­gen. Zie het als een soort inves­te­ring voor de toe­komst.
 • Meer tijd uit­trek­ken voor de ver­schil­len­de tijd­schrif­ten waar­op ik gea­bon­neerd ben (De groe­ne Amster­dam­mer, Geschie­de­nis Maga­zi­ne en His­to­risch Nieuws­blad). Anders kan ik ze net zo goed opzeg­gen (wat ik bij een aan­tal ande­re al heb gedaan, zoals bij­voor­beeld Hea­ven en Nati­o­nal Geo­grap­hic).

Nou, dat moet toch te doen zijn, of niet soms?

EME | Pixabay

Esther Merbt | Pixa­bay

~ ~ ~

Dit is mijn ant­woord op vraag 1 van 50books jaar­gang 2015.

Ik weet dat ik de mees­te (zeg maar zo’n 40) vra­gen van 2013 nog moe­ten beant­woor­den, en het dat het­zelf­de het geval is voor 2014, maar ik heb er voor geko­zen om aller­eerst te pro­be­ren bij de vra­gen van dit jaar aan te haken omdat ik nu toch een­maal begon­nen ben om rea­lis­ti­sche doe­len te stel­len.

~ ~ ~

6 reacties op “Mijn uiterst realistische leesdoelen voor het jaar 2015”

 1. In mijn ogen nog steeds een erg ambi­ti­eus plan. Laten we hopen dat je er ook geen enkel pro­bleem mee hebt als doe­len niet gehaald of gewij­zigd wor­den.
  Meest belang­rij­ke: Veel lees­ple­zier.

  1. Je wil niet weten wat ik oor­spron­ke­lijk aan plan­nen had ver­zon­nen tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de. Heel wij­se­lijk heb ik dat toen niet onli­ne gezet. Nu ik weer aan het werk ben speelt de rea­li­teit van alle­dag van­zelf­spre­kend een voor­na­me rol en heb ik de doel­stel­lin­gen nave­nant aan­ge­past.
   Ook om het ple­zier er in te hou­den.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *