Donderdag, 29 januari 2015

Hard­nek­kig virus

Al weer vele jaren host ik mijn blog bij one.com en heb daar eigen­lijk nooit veel over te kla­gen gehad. Het instap abon­ne­ment was niet al te duur, de instal­la­tie pro­ce­du­re ging me mak­ke­lijk af en een­maal onli­ne bleef dat meest­al ook wel zo. Ik heb er daar­om hele­maal geen pro­bleem mee om zo af en toe vrien­den of beken­den door te ver­wij­zen als ze op zoek zijn naar web­hos­ting. Dat­zelf­de heb ik ook gedaan toen de site van mijn Inge op een gege­ven moment over­ge­zet moest wor­den. Zij was al een tijd niet meer tevre­den over de sup­port die ze kreeg bij haar toen­ma­li­ge web­hos­ter en wil­de er weg. Omdat ik zelf zoals gezegd goe­de erva­rin­gen had bij one.com was de keu­ze snel gemaakt.

Ik denk een jaar of wat gele­den ging haar site voor het eerst uit de lucht. Door one.com zelf gedaan. Want het bleek dat haar site gehackt was. We kre­gen een uit­ge­brei­de instruc­tie wat te doen en het luk­te me om alles te her­stel­len. Een paar maan­den later was het weer raak. Opnieuw offli­ne gehaald, instruc­ties gekre­gen en via de chat met hulp van de sup­port­desk weer her­steld. Na een peri­o­de van betrek­ke­lij­ke rust waar­in ik dacht dat het nu toch echt ver­hol­pen was kre­gen we plots weer bericht dat de site gesus­pen­deerd was (althans, zo stond het in de mail). Vol­gens de inmid­dels al ver­trouwd aan­voe­len­de richt­lij­nen was ook dit euvel na enke­le uren verholpen.

Alleen blijft het maar terug­ko­men. Iede­re dag is het angst en beven of het nood­lot die dag zal toe­slaan. Is het weer zover, dan kan ik alles laten val­len omdat Inge rede­lijk afhan­ke­lijk is van haar site. Tot nu toe is het geluk­kig nog niet voor­ge­val­len dat haar site plat ging ter­wijl ik voor het werk naar het bui­ten­land was. Dat zou een klei­ne ramp zijn.

Het vreem­de is wel dat haar ande­re site (met het­zelf­de the­ma en dezelf­de plu­gins, en dus ook bij one.com) geen enkel pro­bleem heeft. Ik heb daar­om al hele stuk­ken van de ‘gezon­de’ site geko­pi­eerd naar de ande­re. Het mag alle­maal niet baten. De help­deskme­de­wer­kers van one.com doen wat zij kun­nen maar zij komen er ook niet uit. Hun taak bestaat eruit dat zij zich voor­na­me­lijk rich­ten op het ‘clea­nen’ van de besmet­te site, en wan­neer dat in hun ogen goed is gaan zij over naar de vol­gen­de wach­ten­de in de rij. Ik kan hen wei­nig ver­wij­ten want het is me nog geen enke­le keer over­ko­men dat ze niet de tijd namen om me uit de brand te helpen.

Waar ik nu naar op zoek ben is natuur­lijk een lan­ge ter­mijn oplos­sing. Ofwel een com­pleet nieu­we instal­la­tie bij one.com wat hope­lijk het besmet­te gedeel­te weet te eli­mi­ne­ren. Ofwel een over­stap naar een ande­re web­hos­ter. Eigen­lijk zie ik tegen alle­bei op omdat ik wan­neer de site onli­ne is en alles onder con­tro­le lijkt, ik veel lie­ver met iets anders bezig ga.

Net als nu. Nadat ik er een half uur gele­den ein­de­lijk in geslaagd ben om voor de zoveel­ste keer de klus weer te kla­ren. Met een ander the­ma wel­is­waar want de oor­spron­ke­lij­ke die we al van­af het begin gebrui­ken geeft ineens vreem­de fout­mel­din­gen. Dat gaat iemand hier in huis niet blij maken…

Geef een antwoord