Hardnekkig virus

Al weer vele jaren host ik mijn blog bij one.com en heb daar eigen­lijk nooit veel over te kla­gen gehad. Het instap abon­nement was niet al te duur, de instal­latie pro­ce­dure ging me makke­lijk af en een­maal online bleef dat meestal ook wel zo. Ik heb er daarom hele­maal geen prob­leem mee om zo af en toe vrien­den of bek­enden door te ver­wi­jzen als ze op zoek zijn naar web­host­ing. Datzelfde heb ik ook gedaan toen de site van mijn Inge op een gegeven moment overgezet moest wor­den. Zij was al een tijd niet meer tevre­den over de sup­port die ze kreeg bij haar toen­ma­lige web­hoster en wilde er weg. Omdat ik zelf zoals gezegd goede ervarin­gen had bij one.com was de keuze snel gemaakt.

Ik denk een jaar of wat gele­den ging haar site voor het eerst uit de lucht. Door one.com zelf gedaan. Want het bleek dat haar site gehackt was. We kre­gen een uit­ge­brei­de instruc­tie wat te doen en het luk­te me om alles te her­stellen. Een paar maan­den lat­er was het weer raak. Opnieuw offline gehaald, instruc­ties gekre­gen en via de chat met hulp van de sup­port­desk weer her­steld. Na een peri­ode van betrekke­lijke rust waarin ik dacht dat het nu toch echt ver­holpen was kre­gen we plots weer bericht dat de site gesus­pendeerd was (althans, zo stond het in de mail). Vol­gens de inmid­dels al vertrouwd aan­voe­lende richtli­j­nen was ook dit euv­el na enkele uren ver­holpen.

Alleen bli­jft het maar terugkomen. Iedere dag is het angst en beven of het nood­lot die dag zal toes­laan. Is het weer zover, dan kan ik alles lat­en vallen omdat Inge redelijk afhanke­lijk is van haar site. Tot nu toe is het gelukkig nog niet voorgevallen dat haar site plat ging ter­wi­jl ik voor het werk naar het buiten­land was. Dat zou een kleine ramp zijn.

Het vreemde is wel dat haar andere site (met het­zelfde the­ma en dezelfde plu­g­ins, en dus ook bij one.com) geen enkel prob­leem heeft. Ik heb daarom al hele stukken van de ‘gezonde’ site gekopieerd naar de andere. Het mag alle­maal niet bat­en. De helpdeskmedew­erk­ers van one.com doen wat zij kun­nen maar zij komen er ook niet uit. Hun taak bestaat eruit dat zij zich voor­namelijk richt­en op het ‘clea­nen’ van de besmette site, en wan­neer dat in hun ogen goed is gaan zij over naar de vol­gende wach­t­ende in de rij. Ik kan hen weinig ver­wi­jten want het is me nog geen enkele keer overkomen dat ze niet de tijd namen om me uit de brand te helpen.

Waar ik nu naar op zoek ben is natu­urlijk een lange ter­mi­jn oploss­ing. Ofwel een com­pleet nieuwe instal­latie bij one.com wat hopelijk het besmette gedeelte weet te elim­ineren. Ofwel een over­stap naar een andere web­hoster. Eigen­lijk zie ik tegen alle­bei op omdat ik wan­neer de site online is en alles onder con­t­role lijkt, ik veel liev­er met iets anders bezig ga.

Net als nu. Nadat ik er een half uur gele­den ein­delijk in ges­laagd ben om voor de zoveel­ste keer de klus weer te klaren. Met een ander the­ma weliswaar want de oor­spronke­lijke die we al vanaf het begin gebruiken geeft ineens vreemde fout­meldin­gen. Dat gaat iemand hier in huis niet blij mak­en…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets