De man die ophield te recenseren

Zo lijkt het tenminste.

Van­daag zou ik in het kader van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur mijn bespre­king onli­ne zet­ten van De man die ophield te bestaan. Het is er alleen nog niet van geko­men. De afge­lo­pen weken heb ik het te druk gehad om deze fraaie dicht­bun­del door Ingmar Heyt­ze goed op me te laten inwer­ken en dan lukt het me niet om iets fat­soen­lijks op papier te krij­gen waar ik tevre­den over kan zijn. Het­zelf­de is het geval met Memen­to Mori door Jol­ka. Dit boek heb ik alweer een tijd­je gele­den uit­ge­le­zen maar tot nu toe ben ik niet ver­der geko­men dan een half uit­ge­werk­te recensie.

Uit­stel bete­kent geen afstel. Het pro­bleem is ech­ter dat ik nog niet goed een inschat­ting kan maken wan­neer ik er wel aan toe­kom. Dat kan zomaar dit week­end zijn of net zo goed pas ergens mid­den vol­gen­de maand. Wan­neer de site van Inge kuren blijft ver­to­nen zoals ik gis­ter hier beschre­ven heb, dan kan ik elk wil­le­keu­rig moment ‘opge­roe­pen’ wor­den om alles te laten val­len en de zaak te fixen. Niet hele­maal goed voor mijn gemoeds­rust kan ik verzekeren.

Het is niet anders. Voor­lo­pig ga ik dit week­end eerst maar eens het vele test­werk wat vol­bracht is net­jes orde­nen om te zien of we op sche­ma zit­ten. Is dat het geval dan kun­nen de lan­ge werk­da­gen terug­ge­bracht wor­den tot nor­ma­le pro­por­ties en komt er auto­ma­tisch ruim­te vrij voor lezen en schrij­ven. Dan kan de man die ophield te tes­ten weer gaan recenseren.

~ ~ ~