Vrijdag, 30 januari 2015

De man die ophield te recenseren

Zo lijkt het tenminste.

Van­daag zou ik in het kader van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur mijn bespre­king onli­ne zet­ten van De man die ophield te bestaan. Het is er alleen nog niet van geko­men. De afge­lo­pen weken heb ik het te druk gehad om deze fraaie dicht­bun­del door Ingmar Heyt­ze goed op me te laten inwer­ken en dan lukt het me niet om iets fat­soen­lijks op papier te krij­gen waar ik tevre­den over kan zijn. Het­zelf­de is het geval met Memen­to Mori door Jol­ka. Dit boek heb ik alweer een tijd­je gele­den uit­ge­le­zen maar tot nu toe ben ik niet ver­der geko­men dan een half uit­ge­werk­te recensie.

Uit­stel bete­kent geen afstel. Het pro­bleem is ech­ter dat ik nog niet goed een inschat­ting kan maken wan­neer ik er wel aan toe­kom. Dat kan zomaar dit week­end zijn of net zo goed pas ergens mid­den vol­gen­de maand. Wan­neer de site van Inge kuren blijft ver­to­nen zoals ik gis­ter hier beschre­ven heb, dan kan ik elk wil­le­keu­rig moment ‘opge­roe­pen’ wor­den om alles te laten val­len en de zaak te fixen. Niet hele­maal goed voor mijn gemoeds­rust kan ik verzekeren.

Het is niet anders. Voor­lo­pig ga ik dit week­end eerst maar eens het vele test­werk wat vol­bracht is net­jes orde­nen om te zien of we op sche­ma zit­ten. Is dat het geval dan kun­nen de lan­ge werk­da­gen terug­ge­bracht wor­den tot nor­ma­le pro­por­ties en komt er auto­ma­tisch ruim­te vrij voor lezen en schrij­ven. Dan kan de man die ophield te tes­ten weer gaan recenseren.

4 reacties

Elja 31 januari 2015 Reageer

Als je maar blijft bloggen!
PS Blijft raar, van die site. Toch maar niet eens over­leg­gen met Pet­ra van Justhost?

Peter Pellenaars 31 januari 2015 Reageer

Je kent me onder­tus­sen te goed, want ik was juist van­daag op haar site aan het neu­zen wat zij even­tu­eel voor ons zou kun­nen betekenen.
En ik blijf zeker weten blog­gen. Maar niet iede­re dag 😉

Elja 31 januari 2015 Reageer

:))
Het is zo fijn dat ze altijd bereik­baar is en altijd bereid om te hel­pen. En qua kos­ten heel redelijk.

Peter Pellenaars 31 januari 2015 Reageer

Die bereik­baar­heid en bereid­heid is heel belang­rijk. Hoe­wel ik wat dat betreft eigen­lijk niets te kla­gen heb over one.com zoals ik al schreef in mijn blog­post. Het gaat eer­der over de ken­nis die er nodig is om dat rare pro­bleem te ver­hel­pen. Ver­der heb­ben we wei­nig hulp nodig bij het upda­ten van de site of met betrek­king tot de lay­out. Daar kom ik wel uit.
Ik ga het in ieder geval met Inge bespreken.

Geef een antwoord