Zaterdag, 31 januari 2015

Zou Dit. het ant­woord zijn?

Klinkt het vol­gen­de je bekend in de oren? Mij wel.

As some­o­ne who doesn’t watch tele­vi­sed sports, I’ve found Twit­ter to be unbe­a­ra­ble to read on big game nights, and it can often be redun­dant whe­ne­ver there’s a pie­ce of brea­king news that eve­ry­o­ne in my feed feels the need to tweet out.
[The soci­al net­work that’s gai­ning in popu­la­ri­ty among jour­na­lists, Simon Owens]

Op som­mi­ge avon­den raakt ook mijn time­li­ne ver­stopt met ontel­ba­re upda­tes over tv-programma’s waar­in ik totaal niet geïn­te­res­seerd ben of (re)tweets met betrek­king tot nieuws dat in mijn ogen zoveel aan­dacht niet nodig heeft. Ik haak dan alweer snel af omdat ik geen zin heb om hashtag-fil­ters of spe­ci­a­le lijs­ten aan gaan te maken met tweeps die het wat rus­ti­ger aan doen met het ver­sprei­den van bericht­jes. Meest­al ga ik dan maar op goed geluk op zoek naar iets lezens­waar­digs op het inter­net waar ik wel tijd aan wil besteden.

Zodoen­de kwam ik uit bij het hier­bo­ven reeds aan­ge­haal­de arti­kel door Simon Owens. Het gaat in op het onlangs gelan­ceer­de soci­al net­work This.:

This

Kijk, dat laat­ste zin­ne­tje bevalt me wel. Ik ging er met­een een kijk­je nemen om te zien hoe ik me kon aan­mel­den. Helaas pin­da­kaas. Zoals met al die nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in beta-fase dien je uit­ge­no­digd te wor­den. Dus voor­lo­pig kan ik jul­lie niet meer laten zien over deze web­si­te dan wat er in de getoon­de screenshot staat. Ten­zij er iemand onder mijn bezoe­kers is die al een account heeft. Zou die mij dan als­je­blieft kun­nen uitnodigen?

2 reacties

woordenaar 1 februari 2015 Reageer

Maar waar­om zou je je aan­mel­den voor weer een soci­al net­work als je een blog hebt waar je dage­lijks een link kan plaat­sen? Hier heb je je publiek al, daar moet je het weer opbou­wen (en met een beet­je pech trek je daar het­zelf­de publiek als hier).

Peter Pellenaars 1 februari 2015 Reageer

Ik zou het eer­der doen om bij­voor­beeld de over­stap van twit­ter te maken zodat mijn tijd­lijn wat over­zich­te­lij­ker wordt. Gewoon op ’t eind van de dag even kij­ken wat de men­sen die ik volg belang­rijk von­den om te delen. Dat zijn dat maxi­maal even­veel bericht­jes als men­sen die je volgt. Nu scroll je door dui­zen­den berich­ten en ben je nog niet ver­der dan enke­le uren terug in de tijd. En je mag geluk heb­ben als er iets inte­res­sants tus­sen zit.

Geef een antwoord