Categorieën
Blogpost

20150203 — dinsdag

Door omstan­dig­he­den blog ik op 15 febru­a­ri niet over De links­han­di­gen. Dit heeft niets te maken met de omstan­dig­he­den die er oor­zaak van waren dat ik op 30 janu­a­ri niet over De man die ophield te bestaan blog­de. Het gevolg is wel het­zelf­de: een bespre­king die later ver­schijnt dan oor­spron­ke­lijk aan­ge­kon­digd was en een bij­be­ho­ren­de wij­zi­ging van plan­nen. Met betrek­king tot 15 febru­a­ri mogen we als blog­gers van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur een boek uit onze eigen­ste nog-te-lezen sta­pel kie­zen om de vrij­ge­val­len plek in te vullen.

In de woor­den van Cathe­lij­ne (aka de ono­ver­trof­fen orga­ni­sa­tor en moti­va­tor ach­ter de boekbloggersleesclub):

Wat is het idee? Een prioriteitenkabinet
Je kiest een boek dat je al gele­zen had wil­len heb­ben, maar nu ein­de­lijk eens pri­o­ri­teit krijgt. Ieder kiest dus een boek naar keu­ze en blogt erover op 15 feb in de vorm die hij/zij zelf wil

Dus wordt het die lite­rai­re klassieker?
Of dat boek dat je lang­ge­le­den kocht?
Een boek dat je al meer­de­re malen aan­ge­ra­den kreeg?
Een boek bui­ten je gebrui­ke­lij­ke genre?
Kin­der­li­te­ra­tuur van vroe­ger die je graag wilt herlezen?
Of juist een (prijs­win­nend?) jeugd­boek van nu?
Of…

In alle genoem­de cate­go­rie­ën heb ik wel iets lig­gen. Meer­de­re zelfs. Dat maakt het kie­zen weer eens heel moei­lijk. Maar mis­schien moet ik prag­ma­tisch zijn. Met nog slechts 12 dagen om een boek te kun­nen lezen plus een bij­be­ho­ren­de bespre­king schrij­ven kan ik beter een niet al te dik exem­plaar uit­zoe­ken. Mijn keu­ze is daar­om geval­len op een roman die ik onlangs aan­ge­schaft heb: Levels of Life door Juli­an Barnes.

levelsoflife

You put together two things that have not been put together befo­re. And the world is changed…
In Levels of Life Juli­an Bar­nes gives us Nadar, the pio­neer bal­loo­nist and aeri­al pho­to­grap­her; he gives us Colon­ol Fred Bur­na­by, reluct­ant ado­rer of the extra­va­gant Sarah Bern­hardt; then final­ly, he gives us the sto­ry of his own grief, unflin­chin­gly observed.

Levels of Life
Juli­an Barnes
Vin­ta­ge Books
9780099590286

2 reacties op “20150203 — dinsdag”

Ik hoef dat boek niet te lezen. Ik lees jouw blog! Twee alinea’s en er zit al een lach op mijn gezicht geplakt. In die zin ben jij de con­cur­rent van de boe­ken waar je over blogt 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *