Dinsdag, 3 februari 2015

Door omstan­dig­he­den blog ik op 15 febru­a­ri niet over De links­han­di­gen. Dit heeft niets te maken met de omstan­dig­he­den die er oor­zaak van waren dat ik op 30 janu­a­ri niet over De man die ophield te bestaan blog­de. Het gevolg is wel het­zelf­de: een bespre­king die later ver­schijnt dan oor­spron­ke­lijk aan­ge­kon­digd was en een bij­be­ho­ren­de wij­zi­ging van plan­nen. Met betrek­king tot 15 febru­a­ri mogen we als blog­gers van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur een boek uit onze eigen­ste nog-te-lezen sta­pel kie­zen om de vrij­ge­val­len plek in te vullen.

In de woor­den van Cathe­lij­ne (aka de ono­ver­trof­fen orga­ni­sa­tor en moti­va­tor ach­ter de boekbloggersleesclub):

Wat is het idee? Een pri­o­ri­tei­ten­ka­bi­net
Je kiest een boek dat je al gele­zen had wil­len heb­ben, maar nu ein­de­lijk eens pri­o­ri­teit krijgt. Ieder kiest dus een boek naar keu­ze en blogt erover op 15 feb in de vorm die hij/zij zelf wil

Dus wordt het die lite­rai­re klas­sie­ker?
Of dat boek dat je lang­ge­le­den kocht?
Een boek dat je al meer­de­re malen aan­ge­ra­den kreeg?
Een boek bui­ten je gebrui­ke­lij­ke gen­re?
Kin­der­li­te­ra­tuur van vroe­ger die je graag wilt her­le­zen?
Of juist een (prijs­win­nend?) jeugd­boek van nu?
Of…

In alle genoem­de cate­go­rie­ën heb ik wel iets lig­gen. Meer­de­re zelfs. Dat maakt het kie­zen weer eens heel moei­lijk. Maar mis­schien moet ik prag­ma­tisch zijn. Met nog slechts 12 dagen om een boek te kun­nen lezen plus een bij­be­ho­ren­de bespre­king schrij­ven kan ik beter een niet al te dik exem­plaar uit­zoe­ken. Mijn keu­ze is daar­om geval­len op een roman die ik onlangs aan­ge­schaft heb: Levels of Life door Juli­an Barnes.

You put together two things that have not been put together befo­re. And the world is chan­ged…
In Levels of Life Juli­an Bar­nes gives us Nadar, the pio­neer bal­loo­nist and aeri­al pho­to­grap­her; he gives us Colon­ol Fred Bur­na­by, reluct­ant ado­rer of the extra­va­gant Sarah Bern­hardt; then final­ly, he gives us the sto­ry of his own grief, unflin­chin­gly observed.

Levels of Life
Juli­an Bar­nes
Vin­ta­ge Books
9780099590286

2 reacties

Elja 5 februari 2015 Reageer

Ik hoef dat boek niet te lezen. Ik lees jouw blog! Twee alinea’s en er zit al een lach op mijn gezicht geplakt. In die zin ben jij de con­cur­rent van de boe­ken waar je over blogt 🙂

Peter Pellenaars 8 februari 2015 Reageer

Dank je 🙂
Maar het boek(je) is wel een aan­ra­der. Dus neem het toch eens in over­we­ging zou ik zeggen.

Geef een antwoord