Prioriteitenkabinet

Door omstandighe­den blog ik op 15 feb­ru­ari niet over De link­shandi­gen. Dit heeft niets te mak­en met de omstandighe­den die er oorza­ak van waren dat ik op 30 jan­u­ari niet over De man die ophield te bestaan blogde. Het gevolg is wel het­zelfde: een besprek­ing die lat­er ver­schi­jnt dan oor­spronke­lijk aangekondigd was en een bijbe­horende wijzig­ing van plan­nen. Met betrekking tot 15 feb­ru­ari mogen we als blog­gers van Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur een boek uit onze eigen­ste nog-te-lezen stapel kiezen om de vri­jgevallen plek in te vullen.

In de woor­den van Cathe­li­jne (aka de onovertrof­fen organ­isator en moti­va­tor achter de boek­blog­ger­sleesclub):

Wat is het idee? Een pri­or­iteit­enk­abi­net
Je kiest een boek dat je al gelezen had willen hebben, maar nu ein­delijk eens pri­or­iteit kri­jgt. Ieder kiest dus een boek naar keuze en blogt erover op 15 feb in de vorm die hij/zij zelf wil

Dus wordt het die lit­eraire klassiek­er?
Of dat boek dat je langgele­den kocht?
Een boek dat je al meerdere malen aanger­aden kreeg?
Een boek buiten je gebruike­lijke genre?
Kinder­lit­er­atu­ur van vroeger die je graag wilt her­lezen?
Of juist een (pri­jswin­nend?) jeugdboek van nu?
Of…

In alle genoemde cat­e­gorieën heb ik wel iets liggen. Meerdere zelfs. Dat maakt het kiezen weer eens heel moeil­ijk. Maar miss­chien moet ik prag­ma­tisch zijn. Met nog slechts 12 dagen om een boek te kun­nen lezen plus een bijbe­horende besprek­ing schri­jven kan ik beter een niet al te dik exem­plaar uit­zoeken. Mijn keuze is daarom gevallen op een roman die ik onlangs aangeschaft heb: Lev­els of Life door Julian Barnes.

levelsoflife

You put togeth­er two things that have not been put togeth­er before. And the world is changed…
In Lev­els of Life Julian Barnes gives us Nadar, the pio­neer bal­loon­ist and aer­i­al pho­tog­ra­ph­er; he gives us Colonol Fred Burn­a­by, reluc­tant ador­er of the extrav­a­gant Sarah Bern­hardt; then final­ly, he gives us the sto­ry of his own grief, unflinch­ing­ly observed.

Lev­els of Life
Julian Barnes
Vin­tage Books
9780099590286

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie