20150205 — donderdag

The devil is in the details

Afge­lo­pen week­end zag ik twee afle­ve­rin­gen uit het eer­ste sei­zoen van de mis­daad­se­rie Hin­ter­land. We vol­gen inspec­teur Tom Mathi­as die in Abe­ryst­wyth (Wales) bezig is  moord­za­ken op te los­sen. Tom ziet din­gen die zijn collega’s niet opval­len. Zo laat hij bij­voor­beeld schijn­baar ach­te­loos zijn vin­gers over een deur­post gaan van een al decen­nia lang ver­la­ten woning. Enke­le sce­nes later, wan­neer men druk aan het spe­cu­le­ren is wie er gewoond zou heb­ben, komt Tom met de opmer­king dat er hoe dan ook ooit kin­de­ren zijn geweest. Want er zaten inke­pin­gen in het hout.

Prach­tig vind ik het als iemand zulk een opmer­kings­ga­ve bezit. En of het er dan een beet­je dik boven­op ligt in zo’n serie kan mij niet meer echt sche­len. Ik ga mee in het per­so­na­ge van Tom en pro­beer mee te kij­ken van­uit zijn immer tries­te ogen naar de wereld zoals hij die aan­treft. Wat me voor­al aan­trekt in zijn per­so­na­ge is hoe hij ande­re men­sen obser­veert. Mooi zijn de shots waar hij lang­du­rig, zon­der iets te zeg­gen, de moge­lij­ke ver­dach­ten van een gewelds­mis­drijf blijkt aan­kij­ken. Of hoe hij lege ruim­tes in zich opneemt om een beeld te krij­gen van de men­sen die er wonen.

Wat er zich in zijn hoofd afspeelt daar kun­nen we slechts naar raden. Het is tevens wat de serie een extra laag­je mys­te­rie mee­geeft. Wie is Tom Mathi­as eigen­lijk en waar­om heeft hij zijn baan in Lon­den opge­ge­ven voor een nieuw bestaan in dit klei­ne kust­plaats­je? Dat blijft ons nog bezig­hou­den ter­wijl Tom alweer op weg naar huis is nadat hij de zaak in kwes­tie heeft opgelost.

Daar aan­ge­ko­men trekt Tom zijn hard­loop­kle­ren aan om een paar kilo­me­ter langs de kust­lijn te ren­nen voor­dat hij lek­ker een­zaam de rest van de dag rus­te­loos door­brengt in zijn cara­van geplaagd als hij wordt door de demo­nen uit zijn ver­le­den. Wel­ke dat zijn moe­ten we zelf uit zien te zoe­ken via sub­tie­le details die ons af en toe wor­den aan­ge­reikt. Als je er oog voor hebt tenminste.