Storyselling

Vanocht­end liep ik zijn kan­toor bin­nen en vroeg of hij vijf minuten tijd had. Dat had hij en maak­te driftig aan­tekenin­gen ter­wi­jl ik aan het woord was. Af en toe stelde hij een vraag om ver­vol­gens tot de ont­dekking te komen dat ik daar al reken­ing mee had gehouden. Twee keer com­pli­menteerde hij me met de in zijn ogen ver­nuftige manier waarop ik in mijn ver­haal anticipeerde op bepaalde gevoe­lens die lev­en bij het hoger man­age­ment in Europa. Nadat de mij gebo­den tijd voor­bij was nam hij nog eens door wat hij zoal had opgeschreven.

Dat was een mooi staalt­je sto­ry­telling, zo con­cludeerde hij. Als ik niet beter wist zou ik nog gaan denken dat je spin­doc­tor bent in plaats van busi­ness sys­tems ana­lyst. Tevre­den ver­li­et ik zijn kan­toor ter­wi­jl hij de tele­foon pak­te om ons stand­punt met betrekking tot de te nemen stap­pen in het vast­gelopen project ging verdedi­gen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets