20150207 — zaterdag

You put together two things

You put together two things that have not been put together befo­re. And the world is chan­ged. Peo­p­le may not noti­ce at the time, but that doesn’t mat­ter. The world has been chan­ged nonetheless.
[p.3, Levels of life, Juli­an Barnes]

Van­mid­dag ben ik begon­nen te lezen in Levels of life, het boek­je dat ik vol­gen­de week vrij­dag wil bespre­ken nu De links­han­di­gen van Chris­ti­aan Weijts nog even op zich laat wach­ten. Het boven­staan­de citaat is de ali­nea waar­mee het ver­haal een aan­vang neemt. Hier­na wor­den we mee­ge­no­men in de wereld van de negen­tien­de eeuw­se bal­lon­vaart en pas­se­ren enke­le voor­aan­staan­de pio­niers de revue.

Ik moest aan mijn eigen lucht­doop in een bal­lon den­ken. In 2008 kre­gen we als onder­deel van een groots opge­zet­te Sup­ply Chain bij­een­komst de kans om zo’n tocht te onder­ne­men. Niet ieder­een liep er voor warm. Zelf had ik het idee dat de gebeur­te­nis op het laat­ste moment zou wor­den afge­last omdat tegen de avond de lucht steeds meer begon te betrek­ken. Van een col­le­ga die aan zweef­vlie­gen deed had ik te horen gekre­gen dat lucht­bal­lon­nen van­we­ge de lucht­vaart­wet niet door de bewol­king moch­ten stijgen.

Groot was onze ver­ba­zing toen we dit als­nog deden. Nog gro­ter was onze ver­ba­zing toen we boven de wol­ken als het ware in een vol­ko­men stil­te­ge­bied kwa­men te han­gen. Later heb ik gehoord dat enke­len onder ons (we waren met drie bal­lon­nen) dit bij­na als een reli­gi­eu­ze erva­ring had­den onder­gaan. Ande­ren schij­nen het niet op prijs te heb­ben gesteld omdat het ach­ter­af als een roe­ke­lo­ze manoeu­vre werd beschouwd. Het afda­len zon­der zicht op wat zich onder de wol­ken afspeelt is niet zon­der gevaren.

In de bin­nen­kant van de ach­ter­flap staat ver­meld dat Juli­an Bar­nes getrouwd is geweest met Pat Kavana­gh die hij in 1978 had leren ken­nen. Zij is komen te over­lij­den in 2008. Ergens heb ik gele­zen dat Levels of life over het onme­te­lijk ver­lies gaat dat Bar­nes over­val­len is nadat Pat Kavana­gh uit zijn leven is verdwenen.