You put together two things

You put togeth­er two things that have not been put togeth­er before. And the world is changed. Peo­ple may not notice at the time, but that doesn’t mat­ter. The world has been changed nonethe­less.
[p.3, Lev­els of life, Julian Barnes]

Van­mid­dag ben ik begonnen te lezen in Lev­els of life, het boek­je dat ik vol­gende week vri­jdag wil bespreken nu De link­shandi­gen van Chris­ti­aan Wei­jts nog even op zich laat wacht­en. Het boven­staande citaat is de alin­ea waarmee het ver­haal een aan­vang neemt. Hier­na wor­den we meegenomen in de wereld van de negen­tiende eeuwse bal­lon­va­art en passeren enkele vooraanstaande pio­niers de revue.

Ik moest aan mijn eigen lucht­doop in een bal­lon denken. In 2008 kre­gen we als onderdeel van een groots opgezette Sup­ply Chain bijeenkomst de kans om zo’n tocht te onderne­men. Niet iedereen liep er voor warm. Zelf had ik het idee dat de gebeurte­nis op het laat­ste moment zou wor­den afge­last omdat tegen de avond de lucht steeds meer begon te betrekken. Van een col­le­ga die aan zweefvliegen deed had ik te horen gekre­gen dat lucht­bal­lon­nen van­wege de lucht­vaartwet niet door de bewolk­ing mocht­en sti­j­gen.

Groot was onze ver­baz­ing toen we dit alsnog deden. Nog grot­er was onze ver­baz­ing toen we boven de wolken als het ware in een volkomen stil­tege­bied kwa­men te hangen. Lat­er heb ik geho­ord dat enke­len onder ons (we waren met drie bal­lon­nen) dit bij­na als een religieuze ervar­ing had­den onder­gaan. Anderen schi­j­nen het niet op pri­js te hebben gesteld omdat het achter­af als een roekeloze manoeu­vre werd beschouwd. Het afdalen zon­der zicht op wat zich onder de wolken afspeelt is niet zon­der gevaren.

In de bin­nenkant van de achter­flap staat ver­meld dat Julian Barnes getrouwd is geweest met Pat Kavanagh die hij in 1978 had leren ken­nen. Zij is komen te over­li­j­den in 2008. Ergens heb ik gelezen dat Lev­els of life over het onmetelijk ver­lies gaat dat Barnes over­vallen is nadat Pat Kavanagh uit zijn lev­en is verd­we­nen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets