50books – jaar 2015 – vraag 7

Deze blog­post is deel 7 van 49 in de serie 50books — 2015

Ergens las ik dat het vinyl weer met een come-back bezig is.

Omdat ik zelf graag een muziek­winkel mag bezoeken1 was dat geen ver­rass­ing. Hoewel de lp’s gelei­delijk uit het zicht verd­we­nen om plaats te mak­en voor volle bakken met cd’s en dvd’s, bleven er nog vol­doende audiofie­len over die zweren bij het zui­v­ere gelu­id dat alleen lp’s kun­nen bieden. Een tijd­je heb ik met de gedachte gespeeld om mijn oude draaitafel opnieuw van zold­er te halen. Lang niet alle lp’s heb ik weggedaan. De verza­mel­ing is flink uitge­dund maar de ‘harde kern’ van mijn favori­eten staat nog steeds opges­la­gen in enkele ver­huis­dozen.

Wat mij weer­houdt zijn rede­nen van prak­tis­che aard.

Met de over­stap van lp naar cd heb ik vanzelf­sprek­end alle kas­ten waarin ik de lp’s bewaarde weggedaan en ver­van­gen door de stukken kleinere rekken voor cd’s. Wat een ruimte leverde dat op! De cd-spel­er zelf had het grote voordeel dat je alleen de voorkant nodig had voor bedi­en­ing en zodoende veel meer mogelijkhe­den had om het appa­raat te plaat­sen. Een beet­je orden­ing is mij niet vreemd, dus ik vond het er toen­der­ti­jd best wel strak uitzien.

Tot­dat de eerste cd-box z’n intrede deed. En de spe­cial col­lec­tion.

Iedere uit­gave die afweek van de stan­daard afmetin­gen van een (dubbel-)cd deed me wan­hopen. Hoe moest ik deze opslaan? In mijn zorgvuldig op maat gekochte (en lat­er gemaak­te) kast­jes was geen plaats voor exem­plaren die hoger, bred­er, dieper of wat dan ook waren. Er zat niets anders op dan ze apart te bewaren. En het intro­duceerde de com­plex­iteit dat ik alti­jd bij het zoeken in de kast naar muziek van een bepaalde arti­est eraan moest denken dat ik ook nog bij die andere verza­mel­ing moest kijken wan­neer ik iets niet gevon­den kreeg. Verve­lend.

Iets vergelijk­baars had ik natu­urlijk allang bij mijn boekverza­mel­ing onder­von­den.

Hier heb ik nog steeds geen bevredi­gende oploss­ing gevon­den hoe ik mijn boeken wil opslaan. Voor­lop­ig heb ik gekozen voor een com­pro­mis. Lit­er­atu­ur heb ik bij elka­ar in enkele kas­ten staan. De ruimte tussen de planken heb ik afgestemd op wat voor 80 tot 90 pro­cent de gang­bare hoogte van een boek is. De exem­plaren die niet passen leg ik op hun rug tussen de boeken die wel rech­top kun­nen staan. Zo heb ik alles bij elka­ar staan.

Iets dergelijks heb ik gedaan bij de andere verza­melin­gen die ik heb, zoals daar zijn geschiede­nis, kun­st en geografie. Het verve­lende is dat bij deze verza­mel­ing er veel min­der makke­lijk een grote gemene del­er te vin­den is. De sprei­d­ing in hoogte is veel grot­er dus ofwel ben ik ged­won­gen meer boeken op hun rug te leggen ofwel veel lege ruimte of te moeten offer­en om de grote exem­plaren hun plaats te gun­nen. Voor­naam­ste prob­leem is natu­urlijk dat ik ‘helaas’ meer boeken dan ruimte heb2. Het bli­jft behelpen.

Vorige week las ik bij Martha in haar reac­tie op vraag 6 over je lees­dip over­win­nen als een terz­i­jde hoe zij bezig is haar boeken op alfa­bet te zetten in haar nieuwe won­ing. Zou het een idee zijn voor een nieuwe vraag? Ik denk het wel.

vraag 7
Hoe orden jij je boeken?

Hoe gaat dat bij jou? Zet je alle boeken net zoals Martha op alfa­bet bij elka­ar? En hoe ga je dan om met de ver­schil­lende afmetin­gen? Of kies je voor kleur (echt waar, ooit gezien bij iemand)? Heb je alles door elka­ar staan of kies jij voor ver­schil­lende verza­melin­gen die ieder voor zich weer een unieke orden­ing hebben? En wie heeft een aparte plank met alle (nieuwe) boeken die nog gelezen moeten wor­den? Dat zie ik regel­matig terug bij boek­blog­gers. Natu­urlijk kan het zijn dat jij iemand bent die wars is van welke orden­ing dan ook. Zet je dan alle boeken gewoon willekeurig door elka­ar? Of hanteer je toch (onbe­wust) een of ander sys­teem?

Kor­tom laat ons weten (of zien) hoe jij orde bewaart in de verza­mel­ing boeken die jouw huis (of e‑reader) vult. Zoals alti­jd ben ik weer erg benieuwd naar jul­lie reac­ties.

vraag72015
Book­shelf Steps | pho­topin

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 650books – jaar 2015 – vraag 8 »

  1. Net als in een boek­winkel kan ik er uren rond­hangen 

  2. Naast het feit dat ik ook nog eens te weinig tijd heb voor mijn boeken 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets