Categorieën
Blogpost

20150222 — zondag

50books – jaar 2015 – vraag 8

Tig jaren gele­den zat ik ’s och­tends vroeg op kan­toor wat van gedach­ten te wis­se­len met een ner­dy col­le­ga van de IT afde­ling. Zoals wel vaker waren we weer eens bezig om oplos­sin­gen te beden­ken voor onze luxe-pro­ble­men. Dit­maal ging het over de gedeel­de erger­nis van het ’s avonds laat thuis­ko­men na een dag hard wer­ken en dat je dan ner­gens zin in hebt behal­ve een beet­je tv kij­ken. De erger­nis richt­te zich voor­al op het feit dat er dan nooit eens iets leuks was wat jij dan wil­de zien. Het duur­de niet lang of we had­den het con­cept van een strea­ming video­dienst bedacht. En niet veel later was er Net­flix. Wel­is­waar kwam daar iemand anders mee aan­zet­ten, maar toch. Voor het­zelf­de (vele) geld had­den wij het gelanceerd.

Het vreem­de is dat ik nog nooit het gemis heb onder­von­den van een strea­ming boe­ken­dienst. Bij Bru­na wel. In navol­ging van o.a. Ama­zon en (dich­ter bij huis) bibliotheek.nl gaan zij bin­nen­kort deze behoef­te opvul­len met hun app Bliyoo. Daar­mee is het moge­lijk om via een betaald abon­ne­ment onbe­perkt toe­gang te krij­gen tot 24.000 (boek- en tijdschrift)titels.

De boe­ken­bran­che maakt zich steeds meer zor­gen over de slin­ken­de inkom­sten van­we­ge een con­stan­te daling in de boek­ver­koop. In de muziek- en film­in­du­strie is geble­ken dat aan­bod via een strea­ming­dienst suc­ces­vol kan zijn om het tij iet­wat te keren. De vraag is of deze for­mu­le het­zelf­de posi­tie­ve effect zal heb­ben bij de ver­koop van boeken.

Kij­ken we naar de dalen­de ver­koop van cd’s dan had dit voor­al te maken met de hoge ver­koop­prijs en de moge­lijk­heid om via het inter­net op een mak­ke­lij­ke manier ille­ga­le copie­tjes te down­lo­a­den. Dien­sten zoals Spo­ti­fy sprin­gen in op het onge­mak­ke­lij­ke gevoel dat veel men­sen toch wel heb­ben bij het ille­ga­le down­lo­a­den en belo­ven dat de arties­ten als recht­heb­ben­den een deel van de opbrengst krij­gen. Bij Net­flix en HBO zien we iets ver­ge­lijk­baars. Men­sen wil­len vol­op film en tv-programma’s kij­ken maar het werd hen steeds moei­lij­ker gemaakt omdat bij­voor­beeld net-coör­di­na­tors bepa­len wat wan­neer wordt uit­ge­zon­den. De vraag is er altijd geweest, maar het aan­bod was er niet meer goed op afgestemd.

Het lijkt me dat er iets anders aan de hand is in boe­ken­land. Er wordt steeds min­der gele­zen. Niet zozeer omdat de boe­ken­prijs te hoog is (speelt zeker mee) of omdat men moei­lijk aan boe­ken kan komen wan­neer men ze nodig heeft (tegen­woor­dig heb je ze bin­nen 24 uur gele­verd of bij­na onmid­del­lijk in het geval van een ebook) maar door­dat er een ver­schui­ving heeft plaats­ge­von­den naar ande­re tijds­be­ste­din­gen. Lezen heeft con­cur­ren­tie gekre­gen. Dat is vol­gens mij een gro­ter pro­bleem dan de snel­le beschik­baar­heid van het aanbod.

Althans dat is mijn inschat­ting. Maar ik ben natuur­lijk zoals elke zon­dag weer erg benieuwd naar jul­lie opvat­tin­gen. Dus hier­bij de vraag van vandaag:

vraag 8
Is het strea­men van boe­ken de oplos­sing tegen ontlezing?

Op de site van Emer­ce las ik de vol­gen­de reac­tie onder de aan­kon­di­ging van het ini­ti­a­tief van Bru­na: “Gewel­di­ge zet, mis­schien ga ik ein­de­lijk eens lezen.” Denk jij dat dit inder­daad een keer­punt gaat zijn in de dalen­de boek­ver­koop? Dat men­sen weer mas­saal gaan lezen omdat ein­de­lijk al die klas­sie­kers en ande­re best­sel­lers altijd onli­ne beschik­baar zijn? Of ben jij van mening dat ont­le­zing een onom­keer­ba­re ten­dens is? Of ten­min­ste toch een­tje die niet via een boekstrea­ming­dienst gekeerd kan wor­den. En wat zou dan wel een oplos­sing kun­nen zijn? Kom maar op met jul­lie mening en wie weet lukt het ons geza­men­lijk een bete­re oplos­sing te ver­zin­nen indien we allen den­ken dat strea­ming het niet gaat worden.

8 reacties op “20150222 — zondag”

Maar Bru­na is toch geen strea­ming? Kijk maar naar hun hui­di­ge Tablis­to app.
Zach het ook ergens in een com­men­taar van hun.

Er is nog geen strea­ming bij Bru­na, men wil strea­ming ont­wik­ke­len. Voor­als­nog is het een idee, vol­gens mij kij­ken ze voor­al of er vraag naar is, bij con­su­men­ten en uit­ge­ve­rij­en slash auteurs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *